Sveriges runinskrifter

Sveriges runinskrifter är samlingsnamnet på den sammanställning över landets runstenar och andra runtexter som påbörjades i slutet av 1800-talet och fortfarande över 100 år senare inte avslutats. Verket består av separata delar för varje landskap, som till exempel Ölands runinskrifter (färdigställd 1900–1906) och Upplands runinskrifter (fyra band, färdigställda 1940–1958, arbetet med ett femte band med supplement och runor på lösföremål har påbörjats).

Verket utges av Riksantikvarieämbetet (tidigare av Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien), med Raäs Runverk som redaktion.

I takt med att forskning alltmer använder sig av digitala medier har detta tryckta verks betydelse minskat, och dess referensfunktion bitvis fått vika för Samnordisk runtextdatabas, vilken också ger möjlighet att ta med nyupptäckter och uppdaterade forskningsresultat. Rundatabasens material baseras dock på Sveriges runinskrifter och mycket av materialet är hämtat där. Dessutom innehåller Sveriges runinskrifter ojämförligt mycket mer information om varje individuell inskrift än vad som är fallet i runtextdatabasen.

Hittills utgivna delar

Externa länkar