Stora Essingen

Stora Essingen
KommunStockholm
KommunområdeInnerstaden
StadsdelsområdeKungsholmen
DistriktEssinge distrikt
Bildad1933
Antal invånare4 486 (2021)
Landareal72 hektar
SmeknamnStoran
PostortStockholm
Postnummer112 6X
Områdeskarta
Stadsdelens läge och utsträckning.

Stora Essingen är en ö och en stadsdel i Stockholm, intill Lilla Essingen i Mälaren. Ön är 73 hektar stor, och omges av Essingefjärden, Essingedjupet, Essingesundet, Klubbfjärden och Oxhålet. Stadsdelen gränsar till Fredhäll, Lilla Essingen, Gröndal, Smedslätten, Äppelviken samt till Alvik. Ön tillhör Kungsholmens stadsdelsområde. Tidigare namn var bland annat Store Äsingen och Stora Hessingen.

Stora Essingen tillhörde tidigare Bromma socken som inkorporerades med Stockholms stad 1916. Fram till 1955 tillhörde den Bromma församling, därefter i den nybildade Essinge församling. Essingeöarna räknades förr till Västerort, men ingår numera i Stockholms innerstad.

Namnet

Lilla och Stora Essingen som namn förekommer i skrift redan omkring 1580 när Johan III ville tillbyta sig Wlffzunda [Ulvsunda] med Store och Lille Äsingen. På kartor från 1671 och 1679 förekommer namn som St: Äsingen, Lil Äsingen respektive Stoora och Lilla Esingen. På en karta över Bromma socken från 1829 uppträder namnformen S:a och L:a Hessingen. Enligt den svenske språkvetaren Carl Ivar Ståhle kan det ursprungliga namnet Äsingen möjligtvis betyda ”den lilla ön vid Åsön” (Åsön är ett äldre namn för Södermalm).[1]

Historik

Stora Essingen 1868.
Gammelgården, ”Herrgården”, arrendegården från 1860-talet.

Stora Essingens norra udde var för cirka 1500 år sedan en självständig ö, som genom landhöjningen och igenfyllningar växt samman med huvudön. I en lantmäteriakt från 1743 beskrivs Stora Essingens natur enligt följande: ...den större utaf dem är beväxt med Essk, Gran- och Tallskog, tillika med små biörck till Lövbrott; är därjämte mycket oländig och ned stora berg öfwer alt upfyld…Kungsklippan” kallas Stora Essingens högsta punkt som ligger 41 meter över havet. Den bergiga terrängen bidrog till att ön under lång tid ansågs vara olämplig för odlingar.

Fältmarskalken Lennart Torstensson, ägare till Ulvsunda slott, lät sig gärna ros över till Stora Essingen. Han hade även långtgågna planer på att bygga ett palats vid en av öns stränder. Under 1800-talet uppodlades ängsmarken i dalgångarna kring öns höga, karga toppar. En arrendegård kallad Herrgården uppfördes nedanför Kungsklippan på öns östra sida. Stället var en utgård till Ulvsunda. Kvarteret Gammelgården och Gammelgårdsvägen minner fortfarande om den gamla utgården. Gårdens huvudbyggnad finns än idag bevarad inom kvarteret Gammelgården (Gammelgårdsvägen nr 4) och är därmed en av öns äldsta kvarvarande byggnader.

En lantmäterikarta från 1868 visar ön med arrendegården och anslutande trädgårdsodlingar, ett antal åkerlappar mitt på ön samt en hel del ”stenbunden” backe och skogsmark. Längst i söder syns värdshuset med omkringliggande tomt och ”tomtbacke”. För övrigt framgår några få byggnader.

Mellan 1844 och 1860 kallades Stora Essingen för ”Djävulsö” där straffångar från Långholmen fick hugga gatsten i stenbrottet som låg på öns nordöstra sida, där Essingeleden har sina på och avfarter idag samt strax ovanför Aludden, nära Aluddsparken. Det fanns inga byggnader för de straffångar som slet här utan de transporterades med pråmar till och från ön varje dag. Det blev ett slags ”nöje” för stockholmare att resa till ”Djävulsön” för att se på när fångar högg sten.

Historiska kartor

Samhällets och bebyggelsens utveckling

Tidig bebyggelse

Stora Essingens Wärdshus.
Stockholm sedd från Stora Essingen, 1890-tal, målning av Ernfried Wahlqvist.

Under lång tid var Stora Essingens Wärdshus med sina två flyglar öns enda bebyggelse. Värdshuset var en sjökrog vid segelleden in mot Stockholm och existerade från 1700-talet till 1876. Värdshusets kägelbana var kvar till tidigt 1900-tal och västra flygeln existerar fortfarande, idag som privatbostad. Värdshusparken och Värdshusbryggan minner idag om stället.

Omkring år 1870 började bostäder byggas längs stränderna av varvsarbetarna från Ekensbergs varv. Öns dåvarande ägare, Gustaf Åkerhielm, gav tillstånd och arbetarna fick arrendera tomter för 20 kronor per tunnland. De fick också köpa ”träd på rot” som sågades till byggvirke vid en såg i Gröndal. Husen uppfördes på fritid och det tog flera år att färdigställa dem, men de var byggda omsorgsfulla och dekorerades med tidstypiska detaljer som lövsågerier och fornnordiska stilelement. De små villorna låg som ett pärlband längs stränderna och fick fantasifulla namn som Loviseberg, Aludden, Bergshyddan, Strömsborg, Augustenborg, Selmyhill och Linneaborg. Bara några få byggnader från denna tid existerar idag, bland annat vid vattenbrynet nedanför Aluddsvägen.

Arbetarna uppförde även sommarstugor som beboddes av dem själva på sommaren medan deras bostadshus hyrdes ut till sommargäster från Stockholm. Åkerhielm erbjöd även arbetarna att köpa hela ön för 60 000 kronor men de kunde inte anskaffa erforderligt kapital, några friköpte dock sina tomter.

Efter Åkerhielms död 1900 sålde stärbhuset ön för 600 000 kronor till AB Stora Essingen som 1907 började sälja tomter, för sitt ambitiösa projekt Essinge Villastad. Bolaget hade stora planer och villastaden skulle bli en mönsteranläggning med egen kyrka, nöjesetablissemang, idrottsanläggning, gatunät och broförbindelse samt spårvägslinje till Brommalandet. Försäljningen gick dock trög. En provisorisk folkskola inrättades på Stora Essingen 1917. År 1920 fick ön elkraft och året därpå även kommunalt vatten. Vid den tiden bodde omkring 1250 personer här.

Stadsplaneringen

Stadsplanen från 1923 (södra del).
Stadsplanen från 1931.

Den första stadsplanen fastställdes i juli 1923. Den hade upprättats av dåvarande stadsplanedirektören Per Olof Hallman. I hans stadsplan förskrevs ett centralt beläget torg och en offentlig byggnad samt en park inordnade i ett axialt sammanhang. Vidare skulle öns huvudgata (Essingestråket) bli en 24 meter bred esplanad som fortsatte åt båda håll i broar till Gröndal respektive Smedslätten. Ingen av dessa broar blev byggda men namnberedningen hade gett dem sina namn: S:t Örjansbron respektive Atlandsbron.[2] Den första fasta broförbindelsen tillkom i december 1928 med Stora Essingebron till Lilla Essingen. Först nu tog tomtförsäljningen fart, men AB Stora Essingen hade då redan anmält likvidation.

År 1931 kom en ny, ändrad stadsplan, utformad av arkitekt Thure Bergentz och signerad av stadsplanedirektören Albert Lilienberg vid Stockholms stadsbyggnadskontor. I den skedde ändringar ”som visat sig önskvärda vid områdets exploatering och i huvudsak beröra ännu ej bebyggda delar av ön...” Fortfarande är broar till Gröndal respektive Smedslätten antydda i planen. Väster om Essingetorget på kvarteret Essingeslätten vid Essingestråket 26-28 avsattes i stadsplanen ett större område för ”allmänt ändamål” (A). Här uppfördes 1932 Stora Essingens folkskola efter ritningar av arkitekt Ture Ryberg.[3] Förutom den kommunala grundskolan Essingeskolan finns här sedan 1975 även den privata gymnasieskolan Lycée Français Saint Louis de Stockholm.

Ytterligare mark för ”allmänt ändamål” var reserverat för en framtida kyrkbyggnad på öns båda höjdplatåer. På den ena, lägre toppen, kom Essinge kyrka att uppföras, ritad av arkitekt Cyrillus Johansson och invigd 1959. Bebyggelse med kyrka på den högre toppen (kallad Kungsklippan) slopades 1945 och området utlades som parkmark.[4] Söder om Essingetorget redovisade stadsplanen mark för ”idrottsändamål” (Y). Här anlades Stora Essingens IP. Redan 1928 bildades Essinge Båtsällskap (ej att förväxla med Essinge Båtklubb som ligger på Lilla Essingen) med egen småbåtshamn belägen i Essingedjupet och ytterligare en vid Oxhålshamnen i Oxdjupet.[5]

Det följde ytterligare reviderade stadsplaner, 1938 för öns södra delar och 1939 för öns norra delar. Stora Essingens centrala område exploaterades för bebyggelse med flerbostadshus i tre våningar och här anlades även öns ”centrum” med Essingetorget. Från torget utgår strålformat tre huvudvägar: Badstrandsvägen mot norr och Essingestråket åt väster respektive sydost. Bebyggelsen runt torget ritades av bland andra arkitektkontoren Hagstrand & Lindberg och Wåhlin & Hjelm. Badstrandsvägen slutade i norr vid öns första badplats, därav namnet. Nuvarande Oxhålsbadet tillkom på 1930-talet. Vid Badstrandsvägen 36, nära Essingetorget, öppnade 1938 öns egen biograf, Orkanen, skådespelaren och Essingebon Adolf Jahr höll invigningstalet. Under slutet av 1960-talet lades den ner.[6]

Bebyggelsen

Stora Essingens centrala delar med Essingetorget och Essinge kyrka, 1958.

I väster, vid Aluddsvägen och Stenkullavägen med vidsträckt utsikt över Mälaren, byggdes under 1930-talet några exklusiva villor i funktionalistisk stil, ritade av bland andra Björn Hedvall, Ernst Auby, Georg Lindberg och Edvin Engström. Några av villorna är grönmärkta av Stadsmuseet i Stockholm vilket innebär ”att bebyggelsen har ett högt kulturhistoriskt värde och är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”.[7] Här bosatte sig skådespelarna Adolf Jahr (Aluddsvägen 16) och Edvard Persson (Aluddsvägen 8) samt senare även ishockeyspelaren Sven Tumba (Aluddsvägen 18).[8]

Längst i norr låg öns enda större industri. Här bedrev Essinge Ångtvätt sin verksamhet från 1907 till 1963 sedan en stor brand förstört tvätteriet. I början av 1980-talet uppfördes där några kontorshus, bland dem Lärarnas Hus och Swedbankens IT-central i kvarteret Ångtvätten.

Vid Norrskogsvägen 1–3 ligger ett uppmärksammat radhusområde. Området som är väl synligt vid västra sidan av Essingeleden i höjd med Stora Essingepåfarten består av åtta radhus fördelade på två längor som ritades 1936 i funkisarkitektur av arkitekt Rolf Hagstrand och hans partner Birger Lindberg. Radhusen är grönmärkta av Stadsmuseet.

Utbyggnaden av den planlagda marken var i princip slutförd vid 1940-talets slut, därefter har genom decennierna genomförts kompletteringar och förtätningar. Essingeledens framdragning mellan åren 1961–1966 innebar att en del av den äldsta bebyggelsen längs östra stranden revs. Under 1960-talet påbörjades en förtätning av bebyggelsen med radhus, under 1970-talet fortsatte den utvecklingen, delvis på bekostnad av den äldre bebyggelsen.

I kvarteret Essingevarvet med utsikt över Oxhålet uppfördes på 1990-talet Essingevikens bostadsområde. Bebyggelsen består av nio punkthus med 116 bostadsrättslägenheter. Husen ritades av Sundell arkitekter. Här låg tidigare Kungsholms Express lager och kontor.

Historiska bilder

Kyrkor

Essinge kyrka 2008.

Essinge församling bröts ut ur Bromma församling 1955 och Essinge kyrka byggdes högst upp på ön mellan 1957 och 1959 efter ritningar av arkitekt Cyrillus Johansson. Essinge kyrka skulle bli hans sista genomförda uppdrag.

Vid Flottbrovägen ligger S:t Mikaels och Alla Änglars kyrka som tillhör Liberala katolska kyrkan. Mellan 1923 och fram till slutet av 1960-talet var kyrkan något av en utpost till Kungsholms baptistkyrka och kallades då Essingekapellet eller Allianskapellet. 1970 övertogs kyrkobyggnaden av Liberala katolska kyrkan.

Kommunikationer

Busstrafik till ön har förekommit sedan den 15 december 1928, först med busslinje 56 från Fridhemsplan. Åren 1945–1961 trafikförsörjdes Essingeöarna med trådbussar (linje 96). Fram till 1959 ansågs stadsdelen taxemässigt som en förort och man fick betala tilläggsavgift. 96:ans trådbussar, liksom de efterföljande Scania-Vabis Capitol-bussarna, var av en speciell smal modell så att de kunde mötas på den då befintliga bron mellan Lilla och Stora Essingen. Numera trafikerar innerstadsbusslinjerna 1 och 56 ön. Spårvagnstrafik fick Stora Essingen först år 2000, då Tvärbanan öppnades. Avståndet till station Alvik är 2,1 kilometer.

Mot Essingesundet ligger Värdshusbryggan som bortsett från några korta avbrott varit i bruk sedan 1900-talets början. Sedan 1973 lägger Strömma Kanalbolagets fartyg till vid bryggan med bland annat M/S Prins Carl Philip på rutten till och från Drottningholms slott.

Demografi

År 2017 hade stadsdelen cirka 4 500 invånare, varav cirka 20,7 procent med utländsk bakgrund.[9]

Nutida bilder

Se även

Panorama

Panorama över Stora Essingen och Essingesundet från sydväst, i bakgrunden syns Essinge kyrkas tornspets och längst till höger Gröndalsbron, februari 2010.

Referenser

Noter

Källor

Vidare läsning

  • Charleville, Jahn (2009). Si, här har du Hessingen – landet mitt i sta’n. Stockholm: Essinge hembygdsförening. ISBN 9185760-17X 

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Värdshusbryggan, sept 2020.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Värdshusbryggan på Stora Essingen
Aluddsvägen 12, Stora Essingen, 2020.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Aluddsvägen 12, Stora Essingen, byggår 1936, arkitekt Georg Lindberg.
Essinge kyrka bildmontage 2013.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Essinge kyrka bildmontage, tornet och kyrkobyggnaden
Broparken, okt 2020.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Broparken på Stora Essingen
Herrgården (Gammelgården) Stora Essingen 1920-tal.jpg
Herrgården (Gammelgården) Stora Essingen
Essingen 1829.jpg
Del av karta: "Karta övfer Bromma Socken uti Stockholms län och Sollentuna härad" visande Stora och Lilla Essingen
Aluddsvägen 14, Stora Essingen, 2020.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Aluddsvägen 14, Stora Essingen, byggår 1936, arkitekt Georg Lindberg
Bergudden No 1, Stora Essingen, okt 2020.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Fastigheten Bergudden No 1, (Stora Essingen 1:25), äldre bostadshus från 1800-talets slut.
Essingestråket, Stora Essingen, okt 2020a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Essingestråket på Stora Essingen
Stora Essingen, vykort 1958.jpg
Stora Essingens centrala delar med Essinge kyrka
Aluddsvägen 16, Stora Essingen, okt 2020.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Aluddsvägen 16, Stora Essingen, här bodde Adolf Jahr, byggår 1935, arkitekt Edvin Engström
Bergudden No 2, Stora Essingen okt 2020.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Fastigheten Bergudden No 1, (Stora Essingen 1:26), äldre bostadshus från 1800-talets slut.
Hessingestenen april 2013.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Hessingestenen, ett flyttblock på Stora Essingen i hörnet Eremitvägen / Essingeringen
Kungsklippan, Stora Essingen, okt 2020.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Kungsklippan, Stora Essingen
Aluddsparken, okt 2020a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Aluddsparken, Stora Essingen
Stora Essingens Wärshus.jpg
Före detta Stora Essingens Wärdshus
Badstrandsvägen 36, Stora Essingen, okt 2020.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Badstrandsvägen 36, Stora Essingen, byggår 1938, arkitekt Rolf Hagstrand och Birger Lindberg
Tvärbanan, Stora Essingen, okt 2020.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Tvärbanan, Stora Essingen
Stora Essingebron 1950 fartkontroll.JPG
Trafikpolisen. Fartkontroll med hjälp av "mobiltelefon" på Stora Essingebron
Essinge Båtsällskap okt 2020a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Essinge Båtsällskap (Essingedjupet)
Stora Essingen September 2014 02.jpg
Författare/Upphovsman: Arild Vågen, Licens: CC BY-SA 4.0
Stora Essingen
Essingetorget okt 2020b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Essingetorget, Stora Essingen
Aluddsvägen 8, 1933.jpg
Stora Essingen, Aluddsvägen 8, Edvard Perssons villa, byggår 1930, arkitekt Björn Hedvall
Essingestråket, Stora Essingen, okt 2020e.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Essingestråket mot öst med Essingetorget i fonden
Värdshusparken Stora Essingen 2011b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Värdshusparken på Stora Essingen
Essingetorget, 1940-tal.jpg
Essingetorget, Stora Essingen, lägg märke till vedstaplarna framför husen.
Essingeringen 72, okt 2020b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Fastigheten Essingevarvet 30, Essingeringen nr 72, byggår före 1900.
Stora Essingen Essingestråket nr 2, 2006-01-02.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Essingestråket nr 2 / Essingeringen nr 1, byggår 1946, Bertil Ringqvist (arkitekt), Gösta Videgård (byggmästare)
Gammelgården, Stora Essingen, okt 2020b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Gammelgården (Gammelgårdsvägen nr 4), Stora Essingen, finns redan med på en lantmäterikarta från 1868.
Stora Essingen panorama 2010a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Stora Essingen från sydväst, panorama av 5 delbilder
Badstrandsvägen 34, Stora Essingen, okt 2020.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Badstrandsvägen 34, Stora Essingen, byggår 1936, arkitekt Georg Lindberg.
Bergudden No 1, Stora Essingen, okt 2020a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Fastigheten Bergudden No 1, (Stora Essingen 1:24), äldre sommarstuga från strax efter 1900.
Stora Essingen karta 1868.jpg
Stora Essingen, utsnitt ur ”Karta över alla ägorna till säteriet Ulvsunda jämte under- och tillydande …” upprättad 1868. Längst i söder ligger värdshuset och på öns östra del arrendegården med odlingar.
Stora och Lilla Essingen 1944.JPG
Författare/Upphovsman: Stockholms stadsingenjörskontor, Licens: CC BY 4.0
Del av med Stora och Lilla Essingen
Stora Essingen, strandpromenad, okt 2020.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Essingevikens bostadsområde, byggt på 1990-talet, arkitekt Sundell arkitekter.
Stora Essinge idrottsplats, okt 2020 01.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Stora Essinge idrottsplats
Stora Essingen folkskola 1942a.jpg
Stora Essingen folkskola
Stora och Lilla Essingen, 1817.jpg
Stora och Lilla Essingen
Stenkullavägen 32, nov 2005.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Stora Essingen, Stenkullavägen 32, byggår 1929, arkitekt Ernst Auby
Stora Essingen stadsplan 1923.jpg
Stora Essingen första stadsplan (södra del) från 1923
Stora Essingen stadsplan 1931.png
Stadsplan för Stora Essingen
Flygbild över Stora Essingen Flygfoto. ArkDes ARKM.1962-101-1710.jpg
Flygbild över Stora Essingen Flygfoto

Plats: Uppland, Stockholm, Stockholm, Stora Essingen (Sverige (SE))

Motiv-klassifikation : Övrig innerstadsmiljö <1.4b> (se dataset i KulturNav för mer information)

Arkitekt för avbildad(e) byggnad(er): Okänd; Se kontor

Datering för avbildad(e) byggnad(er):

Fotograf: Okänd

Inventarienummer i ArkDes samling: ARKM.1962-101-1710