Spårvagn

(c) Nord68, CC BY-SA 4.0
Spårvagn av Mustangtypen A25G på Djurgårdslinjen i Stockholm.
Spårvagn med öppen plattform i Stockholm 1908.

En spårvagn är ett personfordon för trafik på spårväg. Vanligtvis är spårvagnen konstruerad för att klara skarpa kurvor och stigningar. Den har ofta också kraftiga bromsar för att snabbt kunna stanna i gatumiljö, samt belysning och skyltning lämpliga för stadstrafik. Sedan länge är den elektriska spårvagnen den överlägset vanligaste, men även häst-, ång-, kabel-, bensin- och dieselspårvagnar har förekommit.

I Sverige finns spårvagnstrafik i Göteborg och Mölndal, Norrköping, Lund samt Stockholm, Lidingö, Sundbyberg, Nacka och Solna. I Malmköping och Malmö finns en museispårväg. I Europa finns omfattande spårvagnsnät i bland andra Sankt Petersburg, Sarajevo, Bryssel, Berlin och Budapest. I San Francisco finns kabelspårvagnar som drivs av en kabel för att klara de branta backarna i staden.

Historia

Spårvägar började anläggas från och med 1890-talet i växande städer på grund av de ökade kraven på god kommunikation. Från 1930-talet och framåt började många städer att avveckla spårvägssystemen för att de ansågs vara i vägen för den ökande bilismen. Ett visst lyft, beroende på att spårvagnar är avgasfria, har kunnat skönjas med start på 1980-talet.[1]

Egenskaper

Vanliga egenskaper

 • En spårvagn är lättare än järnvägsfordon.
 • En spårvagn är avsedd att klara snäva kurvradier. För att klara detta har spårvagnen ofta hjul med mindre diameter samt kortare hjulbas än ett järnvägsfordon. Kopplen och deras infästningar måste vara anpassade till kurvorna. Buffertar förekommer inte eftersom de skulle ta i varandra i snäva kurvor.
Låggolvsspårvagn av modell Bombardier.
Personbefordran
 • En spårvagn är vanligen avsedd för personbefordran. Särskilda godsspårvagnar har dock tidvis varit vanliga. Dels har det funnits lastlok, som kunde lastas direkt, dels godssläpvagnar. Det fanns också motorvagnar för styckegods. I Göteborg har det till och med funnits katafalkspårvagnar, vilka togs i bruk första gången den 2 juni 1918. Det var en öppen släpvagn där bänkarna tagits bort och ersatts av en katafalk.[2] Inga sådana specialvagnar finns idag i trafik i Sverige. Däremot finns det olika typer av arbetsvagnar: plogvagnar, mätvagnar och ledningsinspektionsvagnar. Många av dessa specialspårvagnars arbetsuppgifter har idag övertagits av spårgående landsvägsfordon, så kallad tvåvägsfordon.
 • Om en spårvagn är en passagerarvagn, har den oftast egen motor, men förr var det vanligt att en vagn som hade motor var kopplad ihop med en släpvagn. Släpvagnar på elektriska spårvägar dras som regel av en motorvagn och är idag ovanliga. Lokdragna ångspårvagnar har också förekommit, till exempel i Bern i Schweiz (TÅG 3/06, s 24–26). Ångspårvagnarna i Stockholm var dock av motorvagnstyp. Krävs långa spårvagnståg, används idag oftast istället för släpvagnar multipeldrift, det vill säga två eller flera motorvagnar kopplas till varandra, alternativt ledspårvagn.
 • En motorvagn är antingen en dubbel- eller enkelriktningsvagn. Den förra har förarhytt i båda ändar. Den senare endast i den ena, samt ofta en rangerkontroller, från vilken vagnen kan manövreras, i aktern. Dubbelriktningsvagnar har som regel dörrar på båda sidor, enkelriktningsvagnar normalt bara på ena. Enkelriktningsvagnar kräver vändslinga eller triangelspår för att kunna vända. Dubbelriktningsvagnar förekommer i Stockholm, Lidingö, Norrköping och Lund, medan enkelriktningsvagnar förekommer i Göteborg och Norrköping.
Gatuspår
 • För att klara snävare kurvradier är spårvagnar eller spårvagnståg kortare än järnvägståg och sällan mer än 30–60 meter långa.
 • För att klara samtrafik med vägtrafikfordon och gående i gatumiljö är det särskilt viktigt med effektiva bromsar. Spårvagnar därför ofta utrustade med magnetskenbroms, en plan elektromagnet som hänger mellan spårvagnens hjul och som kan suga sig fast mot rälsen och så ge mycket hög friktion.
 • Går spårvagnen i gata är den utrustad med belysning som ett vägtrafikfordon, för att uppfylla vägtrafikens krav. Krav i gatutrafik är bromsljus, körriktningsvisare samt positionsljus.
Spårväg och signaler
 • Normalt kör man på sikt, det vill säga föraren ser avståndet till framförvarande spårvagn och undviker att köra på bakifrån. Detta kräver begränsad hastighet (i Göteborg 30-50 km/h), vilket ger lägre kapacitet. På järnväg och tunnelbana brukar signalsystemet förhindra två tåg att komma för nära.
 • Läggs växlarna om elektroniskt inifrån vagnen, måste vagnen vara utrustad med signalgivare anpassade för systemet.
Vändning
Spårvagn typ A32 på ändhållplatsen NockebyNockebybanan i Stockholm fordrar en dubbelriktningsspårvagn.
Spårvagnar typ A32 i Istanbul. Lägg märke till att vagnarna är identiska med vagnarna i Stockholm på bilden ovan bortsett från färgen
Spårvagn Düwag PTB i Frankfurt am Main vid depån Betriebshof Ost.
 • En dubbelriktningsvagn kan vända utan vändslinga och har förarplatser i båda ändar och dörrar på båda sidor.
 • En enkelriktningsvagn kräver vändslingor och har dörrar bara på ena sidan och en enda förarhytt. Göteborgs och Norrköpings spårvägar har det så. Högertrafikomläggningen klarade man i Göteborg genom att man började skaffa vagnar med dörrar på höger sida samtidigt som äldre vagnar byggdes om till högertrafikvagnar. Mustangerna genomgick en ombyggnadsfas i tre steg, där de under tiden snabbt kunde ställas om mellan vänster- och högertrafikvagn. Före dagen H kunde högertrafikvagnar, M25:orna gå baklänges som andravagnar efter en vänstertrafikvagn. Efter högertrafikomläggningen vändes tågen och högervagnen gick först med en vänstervagn akterkopplad som andravagn. Efterhand byggdes vänstertrafiksvagnarna om, förutom 15 vagnar som sparades till Angeredsbanan som kördes utan vändslinga i flera år.
 • En manövervagn är en motorlös släpvagn som har en förarhytt i ena ändan. Denna går antingen först eller sist i spårvagnståget beroende på riktning. Liksom dubbelriktningsvagnarna används dessa på spårvägar utan vändslingor.
Mötessida
 • Normalt möts spårvagnar på samma sida som vägtrafiken. Undantag finns på vissa sträckor utan vägtrafik. I Sverige bytte man sida i samband med högertrafikomläggningen 1967.
 • På sträckan HjällboAngered CentrumAngeredsbanan i Göteborg är plattformarna belägna i mitten. För att klara detta med enkelriktade högertrafikvagnar, körs vänstertrafik på sträckan. Även på J. Sigfrid Edströms gata i Göteborg möts spårvagnarna i vänstertrafik. Denna gata tillåter inte allmän vägtrafik, utan leder in och ut ur Vagnhallen Gårda och till Gårdahallen, som är byggd för vänstertrafik.
Nockebybanan har man vänstertrafik på Alviks station för få bättre övergångar till tunnelbanan. Man byggde 1967 ett spårkors strax före Alléparken så att resten av Nockebybanan kunde byta till högertrafik. Mycket spårväg lades ned i Sverige för högertrafikomläggningens skull.
Övrigt
 • Spårvagnars signal är som regel en klocka och inte en vissla eller siren. Undantag finns dock, särskilt för de spårvagnar som trafikerar järnvägar. Långedragsbanans speciella vagnar var till exempel utrustade med en tryckluftsvissla, och Angeredsbanans med en membransiren; detta på den tiden då dessa linjer hade egna spårvagnar, medan idag trafikeras linjerna med Göteborgs Spårvägars ordinarie spårvagnar.

Duospårvagn

Duospårvagn Duewag GT8 vid Karlsruhe på järnvägsspår.

Duospårvagn är en spårvagn avsedd att kunna trafikera både järnväg och spårväg. Den måste därför bland annat vara anpassad för olika linjespänningarna och signalsystemen. Duospårvagnar kan även vara anpassade för drift på oelektrifierade banor, de har då en dieseldriven generator som ger ström till vagnens elektriska motorer och övriga elsystem ombord.

Det finns även fordon försedda med strömavtagare för både kontaktledning och strömskena som kan trafikera både spårväg och tunnelbana till exempel i Amsterdam.

Framdrivningssystem

Hästanspänning

Hästspårvagn från år 1877 tillhörande Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag.

Hästspårvagnar var den ursprungliga driftformen och var i Sverige vanlig fram till sekelskiftet 1900, då eldriften slog igenom.

Ångdrift

Ångspårvagnar av olika typer användes främst i brytningstiden mellan häst- och eldrift. De var vanligen konstruerade så att drivenheten, alltså ångmaskinen med tillhörande utrustning, upptog omkring 1/3 av vagnen, medan resten var passagerarutrymme. Även ångspårvagnar med separat lok har förekommet, till exempel i Bern i Schweiz.

Kabeldrift

I städer med branta backar har kabelspårvagnar använts. De fungerar så att föraren medelst en gripklo under vagnen griper tag i en kontinuerligt löpande stållina, varvid vagnen sätts i rörelse. Spårvagnar med kabeldrift finns i San Francisco.

Se huvudartikel Kabelspårväg.

Förbränningsmotordrift

Där kontaktledningsbygge inte varit möjligt har det använts bensin- eller dieseldrivna spårvagnar. En sådan linje fanns i Stockholm mellan Karlaplan och Frihamnen.

Eldrift

Ledspårvagn av modell Alstom Citadis i Bordeaux på en kontaktledningsfri sträcka.

Den i dag överlägset vanligaste typen av spårvagn är den elektriska. Den drivs av elmotorer, vars varvtal regleras av föraren med hjälp av en kontroller. Strömmen finns tillgänglig längs banan i en kontaktledning och överförs till vagnen via en strömavtagare. Som den andra polen tjänstgör stålhjulen och strömmen leds tillbaka via rälsen. Normalt används omkring 600 V likspänning.[1]

Den absolut vanligaste konstruktionen innebär att kontaktledningen hängts upp ovanför rälsen och att strömavtagaren anbringats på spårvagnens tak, men i vissa länder, exempelvis Storbritannien och USA har det i vissa fall använts det så kallade "conduit-systemet", som innebär att strömförsörjningen sker via en tredje skena på marken.[1] Exempel på städer där man har valt att använda conduit-system, ofta på grund av stadsbildsskäl, är de nedlagda näten i London och Washington DC.

I Bordeaux inrättades 2003 ett modernt system med kontaktledningen i gatan. Den är här inte nedgrävd, utan ligger i gatunivå, men blir endast spänningsförande, när vagnen är ovanför.[3] Även spårvägssystem med ackumulatorbatterier förekommer, till exempel korta sträckor i Nice där kontaktledning inte önskas.

Spårvagnstyper

Plattformsvagn från Malmö.
 • Plattformsvagn – Spårvagn med en central kupé med bänkar och separata plattformar med ståplatser och förarplats. Plattformsvagnar var byggda i trä på ett stålunderrede (truck) och manövrerades med kontroller med vev. Denna typ var den dominerande i Europa fram till 1940-talet.
 • Boggispårvagn – Vagnsmodell utan separata plattformar, med kontroller med ratt. Byggdes under 1940- och 50-talen. Denna typ var den dominerande vagntypen fram till 1990-talet och hade två drivboggier, i regel med vardera två drivande axlar.
 • Pedalvagn, en spårvagn som manövreras med fotpedaler, och inte med manöverspak/-vev/-ratt.
 • PCC-spårvagn – Presidents Conference Committee, en pedalvagn som utvecklades i USA på 1930-talet och byggdes på licens av PCC.
 • Ledspårvagn – Spårvagn med två eller flera vagnsmoduler, som är ihopbyggda med leder.
 • Låggolvsspårvagn – Spårvagn som helt eller delvis har ett golv med lågt insteg.
 • Duospårvagn – Spårvagn som även kan trafikera en järnväg. Duospårvagnar kan vara försedd också med dieselelektrisk drift.
 • Spårvagn för snabbspårväg – Vanligtvis en större och tyngre spårvagn, med högre högsta hastighet och avsedd för förortslinjer med större avstånd mellan hållplatserna. Sådana linjer kan vara formellt klassificerade som järnväg.

Spårvägar i urval

SpårvägBanlängd (km)Linjelängd (km)Antal linjerHållplatserLand
Melbourne245281813Australien Australien
S:t Petersburg220Ryssland Ryssland
Berlin193,630022382Tyskland Tyskland
Köln & Bonn19218222Tyskland Tyskland
Valencia1755Spanien Spanien
Wien17222532Österrike Österrike
Göteborg17819012133Sverige Sverige
Budapest156,8534931Ungern Ungern
Prag14025Tjeckien Tjeckien
Bryssel138,919Belgien Belgien
Paris125,110204Frankrike Frankrike
Zagreb11615Kroatien Kroatien
San Francisco1157USA USA
Stuttgart114,519215Tyskland Tyskland
Amsterdam9516Nederländerna Nederländerna
Oslo94699Norge Norge
München7593,311155Tyskland Tyskland
Toronto7511611>100Kanada Kanada
Rotterdam759Nederländerna Nederländerna
Zürich72,617Schweiz Schweiz
Antwerpen72110,112Belgien Belgien
Frankfurt am Main67,2510128Tyskland Tyskland
Szczecin6012Polen Polen
RandstadRail60366Nederländerna Nederländerna
Milano50,917Italien Italien
Strasbourg49,870,8686Frankrike Frankrike
Helsingfors384910298Finland Finland
Bordeaux43,344,3384Frankrike Frankrike
Stockholm37,937,9459Sverige Sverige
Dublin3434247Irland Irland
Lissabon31486108Portugal Portugal
Barcelona29,249,6656Spanien Spanien
London (Croydon)28339Storbritannien Storbritannien
Charleroi254Belgien Belgien
Aten244Grekland Grekland
Sarajevo22,9728Bosnien och Hercegovina Bosnien och Hercegovina
Norrköping18,725,9350Sverige Sverige
Hongkong13306Hongkong Hongkong
Bergen9,89,8115Norge Norge
Lund5,55,519Sverige Sverige

Spårvagnstermer

 • Förare - En spårvagn framförs av en spårvagnsförare.
 • Konduktör - Ibland förekommer separat personal, som tar upp avgiften eller klipper biljetter.
 • Vagnhall - I vagnhallen ställs vagnarna upp, när de inte används.

Spårvagnsrekord

 • Riffelalptram ovanför Zermatt i schweiziska alperna är världens kortaste spårvagnslinje (675 meter), och den högst belägna i Europa (2211 m över havet).
 • Den längsta linjen specifikt byggd för spårvagn är 68 km långa Kusttram, som följer hela Belgiens kust.
 • Den längsta sträcka man kan resa med spårvagn är 102 km från Witten-Heven till Tönisvorst, via bl.a. Bochum, i Rhen-Ruhr-regionen i Tyskland. Spårvagnarna går då delvis på järnväg. (Det är inte en och samma linje - sju byten krävs.)
 • Världens längsta traditionella höggolvsspårvagnar går på Rhein-Haardtbahn i och utanför Ludwigshafen i Tyskland, med 38,5 meter.
 • I Budapest finns världens längsta låggolvsspårvangar, 54 meter långa.
 • I Wien och Oradea i Rumänien finns de spårvagnar som har den lägsta golvhöjden, 180 mm över rälsens överkant.

Slangartade benämningar

I dagligt tal kallas spårvagn för "vagn" i Göteborg, "spåra" i Helsingfors, "spånka" eller "spårvang" i Norrköping, "trick" på stadsspårvagnens storhetstid i Stockholm, vilket även är det norska ordet för spårvagn (elektrisk) och är bildat av slutstavelsen i det engelska ordet electric, som i sin tur ingår i frasen electric tram, det vill säga elektrisk spårvagn. I Malmö kallades den, på sin tid, för "spiggan", och i Jönköping för "låda".

Se även

Källor

Noter

 1. ^ [a b c] ”spårvagn - Uppslagsverk - NE.se”. www.ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sp%C3%A5rvagn. Läst 17 mars 2023. 
 2. ^ Hvar 8 dag : illustreradt magasin, Nittonde årgången, [7 oktober 1917 – 29 september 1918], D F Bonnier, Göteborg 1918
 3. ^ MfSS 2006:4, s. 21–24

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Question book-4.svg
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
Flag of Belgium (civil).svg
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
Flag of Croatia.svg
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
Flag of Norway (ef2b2d for red & 002868 for blue).svg
Författare/Upphovsman: Gutten på Hemsen, Licens: CC0
Flag of Norway with colors from the previous version on Commons. This file is used to discuss the colors of the Norwegian flag.
Flag of Portugal.svg
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Bombardier Flexity Istanbul.jpg
2 Bombardier Flexity Trams runs through Hudavendigar Cd heading towards Kabataş in Istanbul.
Museispårvagn nr 100, 3, Malmö.JPG
Författare/Upphovsman: jorchr, Licens: CC BY-SA 3.0
Museispårvagn, Malmö, Sweden
Betriebshof Ost 30042007.JPG
Författare/Upphovsman:    Total number of my uploaded files: 953, Licens: CC BY-SA 3.0
A train which consists of three Ptb-railcars at Betriebshof Ost, April 2007, Frankfurt am Main
Nockeby, Nockebybanan.jpg

Nockeby slutstation på Nockebybanan

Nockeby, end of the line Nockebybanan in Stockholm, Sweden 2006.
Class A25G 0607 03.JPG
(c) Nord68, CC BY-SA 4.0
Stockholms Spårvägar littera A25G vid Waldemarsudde på Djurgården i Stockholm. Redigera dessa strukturerade data på Commons
Tram 2548 at Arena.jpg
Författare/Upphovsman: Sunil060902, Licens: CC BY-SA 3.0
Tram 2548 calls at Arena tram stop with a Beckenham Junction service
Spårvagn 1908.jpg
Spårvagn i Stockholm vintertid 1908.
Avg-898-00.jpg
Författare/Upphovsman: K. Jähne, Licens: CC BY-SA 3.0
AVG's Car no. 898 of type GT8-100, location: near Eppingen West, train number: E82248.
XDSC 7576-tramway-Bordeaux-ligne-B-place-des-Quinconces.jpg
Författare/Upphovsman: Pline, Licens: CC BY-SA 3.0
citadis of the Line B near the square "place des Quinconces", Bordeaux, France