Riddarholmen

Riddarholmen
Vy över Riddarholmen från Stadshustornet.
Vy över Riddarholmen från Stadshustornet.
KommunStockholm
KommunområdeInnerstaden
StadsdelsområdeSödermalm
DistriktStockholms domkyrkodistrikt
Bildad1933
Antal invånare0 (2022)
Landareal6 hektar
PostortStockholm
Riddarholmen 1870. Sammanbindningsbanan är just färdig och Riddarholmshamnen gör fortfarande skäl för sitt namn. Färglitografi av Otto August Mankell.

Riddarholmen (tidigare Kidaskär, Gråbrödraholmen, Gråmunkeholmen) är en ö i Mälaren och en stadsdel i centrala Stockholm innerstad, tillhörande Södermalms stadsdelsområde.

Ön utgör tillsammans med Gamla stan Stockholms historiska centrum. På 1200-talet byggdes Gråbrödraklostret på Riddarholmen och klosterkyrkan, den nuvarande Riddarholmskyrkan. Under 1600-talet byggdes av adeln magnifika palats vilka efter slottsbranden 1697 successivt kom att tas över av de statliga ämbetsverken och domstolarna som fortfarande dominerar holmen.

Riddarholmen är den minsta stadsdelen i Stockholms kommun till ytan. Den sista kvarvarande folkbokförda privatpersonen flyttade 2010.

Panorama från sydväst

Vy över Riddarholmen från Monteliusvägen på Södermalm i december 2009. Längst till vänster syns Klara kyrka och Hötorgscitys fem höghus. Mitt i bild reser sig Riddarholmskyrkans gjutjärnsspira och längst till höger ligger Gamla stan med Storkyrkan. I förgrunden pågår arbeten med Söderströmstunneln för Citybanan.
Vy över Riddarholmen från MonteliusvägenSödermalm i december 2009.
Längst till vänster syns Klara kyrka och Hötorgscitys fem höghus. Mitt i bild reser sig Riddarholmskyrkans gjutjärnsspira och längst till höger ligger Gamla stan med Storkyrkan.
I förgrunden pågår arbeten med Söderströmstunneln för Citybanan.


Stadsdelen

Riddarholmen är Stockholms minsta stadsdel till ytan. Den har en areal av 6 hektar. Befolkningen bestod 2009 av en enda person, en före detta anställd vid byggnadsstyrelsen (föregångaren till Statens fastighetsverk) som då bodde kvar i sin tjänstebostad sedan tiden han var maskinchef. Han blev sannolikt den sista invånaren som kom att bo på ön; lägenheten förvandlades till kontor när han flyttade nyåret 2010.[1] Stadsdelen har successivt avfolkats sedan andra världskriget och består med undantag för Norstedtshuset enbart av statliga myndigheter och domstolar. Riddarholmens församling upphörde att existera 1807. Stadsdelen redovisades som egen stadsdel i byggnadsnämndens protokoll den 19 april 1905. Idag tillhör stadsdelen Stockholms domkyrkoförsamling och ingår tillsammans med Gamla stan i Södermalms stadsdelsområde.

Historik

Medeltid: Gråbrödraklostret

Magnus Ladulås, Gråbrödraklostrets patronus.
Riddarholmen från norr på 1570-talet
Ur Stockholmsvyerna i Civitates orbis terrarum.
Riddarholmen från Kungsklippan, 1630-tal.
Styckningskarta från 21 april 1733, redovisar i röd lavering kungens egendomar på Riddarholmen, förmodligen ritad av Petrus Tillaeus.
Riddarholmskyrkan på en snöig vintermorgon.
Gamla stan och Riddarholmen 1848 enligt C.J. Küsels karta. Strandlinjen mot väster och norr skiljer sig från dagens ö, som genom utfyllning har växt.
A.E. Rudbergs förslag till parlamentsbyggnad på Riddarholmen 1861.

I Erikskrönikan från cirka 1325 nämns ön som Kidaskär (Kidhaskär), där förleden Kidh är fornsvenska för killing, och troligen gick getter på bete på ön. År 1270 lät Magnus Ladulås grunda Gråbrödraklostret i Stockholm[2] på Riddarholmen och därför försvann namnet Kidhaskär och ersattes av namnen Gråbrödraholm, Gråmunkeholm eller Munckholmen. Delar av deras kloster finns bevarade kring Riddarholmskyrkan, som var en del av klosteranläggningen.

Efter att klostret stängts 1527 genom Gustav Vasas reformation kom nya boende till ön, som kansliskrivaren Erik Eriksson med hustrun Anna och dödgrävaren Anders. På Kidskär byggdes ett femtiotal små gårdar[källa behövs].

Stormaktstiden: Adelspalats

Med början av den svenska stormaktstiden omkring 1620-talet, försvann de boende från ön, gårdarna revs och marken styckades upp i rejäla tomter som donerades av Kronan till adelsmän, som utmärkt sig i kriget eller i förvaltningen. Herrar som Sparre, Wrangel och Banér byggde sina palats på ön.

År 1638 omtalades Riddarholmen, före detta Gråmunkeholmen kallad. Det dröjde dock rätt länge innan det nya namnet helt slog igenom. Karl XI föredrog Riddarholmen, men hans dotter Ulrika Eleonora höll i sina anteckningar troget fast vid Gråmunkeholm. Någon helt övertygande förklaring till varför holmen fick byta namn på 1630-talet är inte känd. Namnet Kidskär lever kvar, då kvarteret vid Södra Riddarholmshamnen har fått namn efter holmens ursprungsnamn.

Den äldsta bron från Stadsholmen till Gråmunkeholmen var en enkel träbro. 1630 fick riksrådet Åke Henriksson Tott tillstånd att bygga en vindbrygga från Riddarhusets västra hörn till sitt eget hus som låg mitt för Riddarholmskyrkans kor. 1655 ersattes Totts vindbrygga av två fasta träbroar.[3]

Modernare historia: Affärsmän och ämbetsverk

Efter slottsbranden 1697 flyttade kungafamiljen in i Wrangelska palatset och bodde där medan det nya slottet byggdes. Senare kom ämbetsverk som övertog adelspalatsen vars ägare inte längre hade råd att bo kvar här och Riddarholmen blev en ämbetsholme.[4]

Ännu på 1740-talet hade Riddarholmens gator inga namn. Då skrev Johann George Rüdling: På Riddare-Holmen äro allenast 4 Gator, hwilka intet hafwa något wist namn. Först 1886 namngavs några gator på initiativ av P.A. Norstedt & Söner, bland annat Tryckerigatan och Arkivgatan.[5]

Riddarholmsbranden 1802 förstörde Cruuska palatset och skadade delar av Wrangelska palatset. Under artonhundratalet växte Riddarholmens yta genom utfyllning mot Riddarfjärden, vilket innebar att strandlinjen flyttades västerut för att ge bättre plats för sjöfarten. Ursprungligen hade palatsen sina huvudfasader mot vattnet, och de nåddes sjövägen. Genom de ändrade strandlinjerna försvagades sambandet mellan bebyggelsen och vattnet.

På C.J. Küsels karta från 1848 finns två kallbadhus inritade framför Birger jarls torn på öns norra udde, de Åbomska och Gjörckeska badinrättningarna. August Strindberg föddes 1849 på Riddarholmen i dåvarande Sundhetskollegiets hus (rivet 1863).[6]

När representationsreformen 1865 var genomförd diskuterades även uppförandet av en representativ parlamentsbyggnad i paritet med Riddarhuset och Kungliga slottet. Det av Johan Fredrik Åbom upprustade riksdagshuset ansågs inte räcka till och en rad arkitekter lämnade förslag till ny parlamentsbyggnad på Riddarholmen. Ett förslag av August Emmanuel Rudberg publicerades den 30 mars 1861 i Nya Dagligt Allehanda och visade nybyggnaden söder om Riddarholmskyrkan, ett annat skissat av arkitekterna Gustaf Wickman, Georg Ringström och Ferdinand Boberg visade 1894 ett riksdagshusförslag med placering väster om Riddarholmskyrkan.[7]

Av nybyggnadsförslagen blev inget av och 1866 flyttade Sveriges nya tvåkammarriksdag in i en byggnad söder om Riddarholmskyrkan, där klostret stod förut. Fram till 1905 blev det Sveriges riksdagshus. År 1897 slog sig den förste socialdemokratiske riksdagsmannen ner i andra kammaren, Hjalmar Branting, och det var på Riddarholmen som arbetarpartiet började arbeta parlamentariskt.[8]

Sedan 1886 finns på Schering Rosenhanes gränd Normalhöjdpunkten för Sverige.

År 1935 föreslogs under stor uppmärksamhet ett friluftsbad på Riddarholmen av den unge arkitekten Raoul Wallenberg. Förslaget kom dock aldrig att realiseras.[9]

Sjöfart

M/S Riddarholmen vid Evert Taubes terrass med Stadshuset i bakgrunden.
Trängseln vid "Mälarhamnen" på Riddarholmen. Ny Illustrerad Tidning, 1886.

Riddarholmsskeppet är ett senmedeltida fartyg som 1930 påträffades vid muddringsarbeten i Riddarholmskanalen utanför sydöstra Riddarholmen. Det var en av de medeltida "bondebåtar" som kom från Mälaren och Stockholms skärgård för att söka hamn vid Riddarholmen. De hade mast och segel och täckt för. Skeppet hade utrustats för Stockholms försvar under 1400-talets senare del.[10] Fyndet var den direkta anledningen till grundandet av Stockholms stadsmuseum och är stadsmuseets första registrerade arkeologiska föremål.[11] Fyndet betecknas som det kanske mest betydelsefulla, som gjorts inom Stockholms stads område.[12] Idag är skeppet utställd på Medeltidsmuseet.

Riddarholmskanalen var vid 1800-talets mitt fortfarande en idyllisk farled för småbåtar. Hit, till "Mälarhamnen" kom Mälaröarnas bönder och sålde sina varor längs kajen på dagens Munkbro.

Riddarholmen spelade även en viktig roll för passagerartrafiken på Mälaren. Det fanns en regelbunden ångbåtstrafik mellan Riddarholmen och mälarstäder som Örebro, Västerås, Enköping och Sigtuna. Bland dem som sysslade med sjöfart på holmen fanns August Strindbergs far, som arbetade på Riddarholmen som ångbåtskommissionär och därmed var ansvarig för godstrafiken på Mälaren och Göta kanal. Göta kanalbåtarna till Göteborg använde också länge Riddarholmen[källa behövs], men har under de senaste åren flyttat till Skeppsbron.

Fortfarande är två båtar som tillhör samma koncern som Göta kanalbåtarna stationerade på Riddarholmen, M/S Riddarholmen och M/S Riddarfjärden. Bägge fartygen går i chartertrafik sedan början av 1990-talet, med kryssningar på Mälaren.

Trafik

På 1700-talet var Riddarhustorget en av stadens centralpunkter med ett omfattande folkliv, som även bredde ut sig över Riddarholmskanalen till Riddarholmstorget (numera Birger jarls torg), när Erik Palmstedts stenbro stod färdig 1789. Denna kontakt bröts när sammanbindningsbanan drogs förbi Riddarholmen och Palmstedts bro ersattes av en lång gjutjärnsbro. I och med tillkomsten av Munkbroleden, tunnelbanan och Centralbron på 1930- respektive 1960-talet isolerades Riddarholmen nästan helt från Gamla stan.

Bilparkering på Birger jarls torg 1961. Foto: Herbert Lindgren.

Ett märkligt provisorium var den så kallade Slingerbultsleden som fanns under perioden 1929/1930 till 1953. Den ledde trafiken i nord-sydlig riktning förbi Riddarholmens östra sida. Slingerbultsleden skulle fungera som ett komplement till Munkbroleden. När tunnelbanan började byggas förbi Riddarholmen revs Slingerbultsleden och som kompensation byggdes 1953 en pontonbro, den 240 meter långa Riddarbron från Norra Riddarholmshamnen till Tegelbacken. Pontonbron var i drift till 1967 och förde med sig att 20 000 fordon per dygn passerade rakt genom Riddarholmen och längs Norra Riddarholmshamnen. Idén med pontonbron kom från Yngve Larsson.[13]

På 1960-talet var allmän biltrafik och bilparkering vanligt på ön. Hela Birger jarls torg kunde vara fullproppat med parkerande fordon. Numera är torget bilfritt och bilkörning och parkering är bara tillåten för de tjänstemän som arbetar i ämbetsverken, och för en och annan buss eller taxi som släpper ut turister.

Den 24 januari 2009 inleddes arbetet med Citybanan, en underjordisk järnväg genom centrala Stockholm som kommer att avlasta järnvägsspåren som idag går mellan Gamla stan och Riddarholmen. Den nya underjordiska sträckningen kommer att gå under Riddarholmen och på Södra Riddarholmshamnen finns ett arbetsområde och schakt.[14]

Den 1 januari 2018 började Riddarfjärdslinjen trafikera holmen.[15]

Utbildning

Redan under medeltiden bedrevs utbildning i Gråbrödraklostrets regi. Klosterlokalerna som stod tomma sedan 1527 kom åter att användas för undervisning 1551 när Trivialskolan flyttade från Gamla stan till de tomma klosterlokalerna. Skolan blev kvar på Riddarholmen till 1666 då den flyttade tillbaka till Gamla stan. Skolan flyttade tillbaka till Riddarholmen och dagens Östra Gymnasiehuset 1817 och blev kvar där till skolan lades ned 1821. År 1821 flyttade Stockholms gymnasium in och gav gymnasiehusen sina nuvarande namn (Östra och Västra Gymnasiehuset. Stockholms gymnasium blev kvar till 1880-talet då man flyttade till Norra Latin vid Norra Bantorget. Gymnasiehuset huserade senare Wallinska flickskolan där 1888-1907.[16]

Byggnadsverk

RiddarholmskyrkanHebbeska husetGamla riksdagshusetÖstra GymnasiehusetVästra GymnasiehusetSparreska palatsetKammarrättens husWrangelska palatsetStenbockska palatsetGamla AuktionsverketBirger jarls tornÖverkommissariens husSchering Rosenhanes palatsNorstedtshusetGamla riksarkivetHessensteinska palatsetGymnasiegrändWrangelska backenSchering Rosenhanes grändArkivgatanTryckerigatanNorra RiddarholmshamnenEvert Taubes terrassSödra RiddarholmshamnenBirger jarls torgRiddarholmsbronMälardrottningen
Orienteringsplan över Riddarholmen, norr till höger. (Klicka på foton eller gator för respektive artiklar)

Tabell över nuvarande och tidigare bebyggelse på Riddarholmen. Samtliga av dagens fastigheter ägs av Statens fastighetsverk med undantag för Norstedtshuset.

BildFastighetByggstartArkitektByggherreAnvändningHyresgäst 2015
Riddarholmskyrkan1270Magnus Ladulåsklosterkyrka, kunglig begravningskyrka, museum-
Gråbrödraklostret1270Magnus Ladulåsklosterstängt 1527
Birger jarls torn1530Cyrillus Johansson (ombyggnad 1953)Gustav VasaförsvarstornJustitiekanslern
Hebbeska huset1628Johan Eriksson SparrebostadKammarrätten
Cruuska palatset1635Karl Bondebostad, senare Kammarrättennedbrunnet 1802
Hessensteinska palatset1630-taletNicodemus Tessin d.ä (?), Carl Hårleman (1700-tal)Bengt Bengtsson Oxenstiernabostad, kontorSvea hovrätt
Sparreska palatset1630-taletPeder Eriksson Sparrebostad, barnbördshus, ämbetsverk, GeneralsjömilitiekontoretHögsta förvaltningsdomstolen
Wrangelska palatset1630-taletNicodemus Tessin d.ä (ombyggnad 1652-70)Lars Eriksson Sparre, ombyggt för Carl Gustaf Wrangelbostad, kungligt residens, domstolSvea hovrätt
Stenbockska palatset1640Nicodemus Tessin d.ä, Carl Hårleman (1700-tal)Fredrik Gustavsson Stenbockbostad, barnbördshus, ämbetsverkSvea hovrätt
Östra Gymnasiehuset
(till höger på bild)
1640-talet (grund från klostret)Gustaf Adam Banérbostad, skola, domstolSvea hovrätt
Schering Rosenhanes palats1652Nicodemus Tessin d.ä, Jean De la ValléeSchering Rosenhanebostad, Frimurarordens stamhus, domstolSvea hovrätt
Sundhetskollegiets hus1700 (?)Hovet (?)bageri, bostadrivet 1863
Gamla riksdagshuset1700-talet (?), medeltida grundJohan Fredrik Åbom (1866), Aron Johansson (1911)Sveriges riksdag (?)kloster, sjukhus, bostad, riksdagshusKammarrätten
Överkommissariens hus1750-taletCarl Hårleman (?)Berge Olofson Strömbostad, kontorJustitiekanslern
Gamla auktionsverket1750-taletCarl Hårleman (?), Cyrillus Johansson (ombyggnad)Berge Olofson Strömpantbank, auktionshusSvea hovrätt
Levins villa1770-taletErik PalmstedtAdolf Ludvig LevinvillaCompass Human Resources Group
Västra Gymnasiehuset
(till vänster på bild)
1800-taletJohan Fredrik Åbom (fasaden)Stockholms stadgymnasiumSvea hovrätt
Kammarrättens hus1804Fredrik Blom, Carl Fredrik BouckKammarrättenKammarrätten, KammararkivetHögsta förvaltningsdomstolen
Gamla riksarkivet1877-90Axel F. NyströmRiksarkivetarkivEvenemangslokal
Norstedtshuset1882-89Magnus IsæusP.A. Norstedt & Sönerkontor, tryckeriNorstedts

Arkitekter

Gamla Auktionsverket, en miljö skapad under 300 år av bland andra Carl Hårleman och Cyrillus Johansson.
Gymnasiegränd.

De prestigefyllda byggnadsuppdragen för kronan och adeln lockade flera av de främsta äldre svenska arkitekterna. Bland annat Nicodemus Tessin d.ä. (1615-1681) som stod bakom några av Sveriges främsta slottsbyggnader, som Drottningholms slott och Tidö slott. På Riddarholmen var han inblandad i bland annat Stenbockska palatset och Hessensteinska palatset. Bägge palatsen nyinreddes på 1700-talet av rokokomästaren Carl Hårleman som även var den man som slutförde återuppbyggnaden av Stockholms slott. Hårleman ligger även bakom Gamla Auktionsverket och Överkommissariens hus på Riddarholmen. Även Fredrik Blom har bidragit med ett hus, Kammarrättens hus från 1804. Bland hans många övriga verk märks bland annat Rosendals slott och Skeppsholmskyrkan.

Andra senare arkitekter som bidragit till öns arkitektur är Axel Fredrik Nyström (Gamla Riksarkivet), Aron Johansson (Gamla riksdagshuset), Magnus Isæus (Norstedtshuset) och Ivar Tengbom som ledde ombyggnaden av förlagshuset 1943. På 1950-talet gjordes ombyggnationer ledda av Cyrillus Johansson och efter hans ritningar av både Birger jarls torn och Gamla Auktionsverket.[17][18]

Gator, torg och broar

Årtal i parentes anger när nuvarande namn gavs.

Riddarholmen i litteraturen

Riddarholmen är förknippad med August Strindberg som både föddes på ön och häcklade ämbetsmannalivet där.[6][19] En annan stor Stockholmsskildrare som beskrivit ämbetsmännens värld är Ivar Lo-Johansson i sin självbiografiska bok Stockholmare, sett från en ung arbetares synvinkel. Boken är från 1954, men den utspelar sig i författarens ungdom 1926. Han skriver

Den av Stockholms fjorton holmar arbetarna trodde sig hata mest var Riddarholmen. Där låg den forna ämbetsmannaadelns palats, som senare tagits i bruk av ämbetsverken, av byråkraterna, och där fanns Riddarholmskyrkan med de döda konungarna. Adel var glorifierad i den.

En annan diktare som förknippas med holmen är Evert Taube som fått ge namn åt Evert Taubes terrass där det finns en skulptur av skalden.

Riddarholmen idag

Evert TaubeEvert Taubes terrass.
SolbåtenEvert Taubes terrass 2011.

Under 1900-talet har den ena efter den andra aktiviteten försvunnit från Riddarholmen och därmed folklivet. Kvar finns tre traditionsbevarare: Riddarholmskyrkan, Norstedts Förlagsgrupp och ämbetsverken. Idag domineras stadsdelen av statliga förvaltningsmyndigheter och domstolar och Statens fastighetsverk äger samtliga byggnader på Riddarholmen utom Norstedtshuset som används av Norstedts Förlagsgrupp.

Det bedrivs även restaurang- och hotellverksamhet i före detta motoryachten Lady Hutton som ligger permanent förtöjd vid Norra Riddarholmshamnen. Den genuina miljön och den utmärkta utsikten över Stockholms stadshus lockar talrika turister som året runt promenerar och fotograferar på ön. På Valborgsmässoafton brukar det vara fackeltåg och majbrasa med allsång och uppträdanden. Vissa sommarkvällar spelas det upp till dans vid Norra Riddarholmshamnen, på en dansbana som lagts ut på Evert Taubes terrass. "Dans på bryggan", mitt i Stockholm.[20]

På Evert Taubes terrass finns den abstrakta skulpturen Solbåten skapad 1966 av konstnären Christian Berg samt en staty av Evert Taube, rest 1990, till 100-årsminne av Taubes födelse. Willy Gordons skapelse visar Taube, iförd sombrero och poncho. I ena handen håller han sin luta, med den andra visar han över Riddarfjärden och Södermalm.

Riddarholmens bronsmodeller är två taktila bronsskulpturer som visar Riddarholmens utseende kring år 1620 och år 1750. Modellerna är sedan maj 2011 uppställda på Birger jarls torg, initiativtagare är Statens fastighetsverk.

Vy över Stockholm från stadshuset mot öster med Riddarholmen i förgrunden och Kungliga slottet till vänster. Foto från 2005.
Vy över Stockholm från stadshuset mot öster med Riddarholmen i förgrunden och Kungliga slottet till vänster. Foto från 2005.


Utgrävningar

Danils Per Perssons snusdosa från 1847.

I samband med olika byggnadsarbeten på Riddarholmen har arkeologiska grävningar och undersökningar företagits. 2010 grävdes för nya ledningar i gatan utanför södra sidan av Riddarholmskyrkan. Stockholms stadsmuseums arkeologer frilade bland annat ett skelett efter en på medeltiden begravd munk. Det rör sig om kvarlevorna av en munk från det medeltida Gråbrödraklostret i Stockholm eftersom platsen där fyndet gjordes ligger inom den gamla klostergården där munkarna begravdes (se Gråbrödraklostret / Utgrävningar 2010).

Under sommaren 2011 utförde arkeologer från Sjöhistoriska museet en arkeologisk undersökning av sjöbottnen på och utanför västra Riddarholmen. Här kommer den östra anslutningen av Söderströmstunnelns sänktunnel för Citybanan att mynna. För de nödvändiga tunnelarbetena schaktas det en grop som är lika djup som ett åttavåningshus är högt. Undersökningen var den största sedan slutet på 1970-talet då den så kallade RiksgropenHelgeandsholmen var aktuell och där man bland mycket annat fann rester av Stockholms stadsmur.[21]

Bland fynden märks en 150 år gammal snusdosa i mässing med gravering "Tillhör Danils Per Perssons Leksand & Romma 1847". Hans identitet kunde fastställas i efterhand (se Citybanan / Utgrävningar 2011).[22]

Se även

Referenser

Kronprinsparets landstigning vid Riddarholmen den 1 oktober 1881.

Noter

 1. ^ Anderstam, Olle (10 januari 2009). ”Per Godberg siste man på Riddarholmen”. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/sthlm/per-godberg-siste-man-pa-riddarholmen. Läst 27 oktober 2009. 
 2. ^ ”Historik Riddarholmskyrkan”. Kungahuset. Arkiverad från originalet den 14 september 2013. https://web.archive.org/web/20130914090050/http://www.kungahuset.se/kungligaslotten/riddarholmskyrkan/historik.4.19ae4931022afdcff380009040.html. Läst 21 november 2013. 
 3. ^ ”Riddarholmsbron i Stockholm”. Arkiverad från originalet den 14 januari 2020. https://web.archive.org/web/20200114124204/http://www.stockholmgamlastan.se/platser/broar.php?namn=riddarholmsbron. Läst 25 oktober 2019. 
 4. ^ Gamla stan med slottet och Riddarholmen, sida 127
 5. ^ Stockholms gatunamn, sida 165
 6. ^ [a b] Kjell Asplund. ”Vandring i Socialstyrelsens spår”. Socialstyrelsen. Arkiverad från originalet den 23 juni 2018. https://web.archive.org/web/20180623101607/http://www.kjellasplund.se/wp-content/uploads/2013/01/I-Socialstyrelsens-sp%C3%A5r-v.2.doc. Läst 5 juli 2009. 
 7. ^ Stockholm, en utopisk historia, sidor 145 och 148
 8. ^ Gamla stan med slottet och Riddarholmen, sida 129
 9. ^ Elisabet Andersson (19 maj 2006). ”Wallenbergs bad väcks till liv”. Svenska Dagbladet. http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_320260.svd. Läst 5 juli 2009. 
 10. ^ Ohlmarks (1953), sida 41
 11. ^ ”Stockholms stadsmuseum om Riddarholmsskeppet”. Arkiverad från originalet den 24 maj 2012. https://archive.is/20120524185145/http://www.stadsmuseum.stockholm.se/samlingar.php?artikel=38&sprak=svenska. 
 12. ^ Ohlmarks (1953), sida 40
 13. ^ Stockholms tekniska historia, sida 189
 14. ^ ”Citybanan under Riddarholmen”. Statens fastighetsverk. Arkiverad från originalet den 21 augusti 2009. https://web.archive.org/web/20090821111815/http://www.sfv.se/cms/aktuellt/citybanan_under_riddarholmen_2151.html. Läst 5 juli 2009. 
 15. ^ ”Pendelbåtslinje 85 får en ny hållplats”. Storstockholms Lokaltrafik. Arkiverad från originalet den 7 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180107062046/https://sl.se/sv/info/nyheter/pendelbatslinje-85-far-en-ny-hallplats/?date=true#. Läst 6 januari 2018. 
 16. ^ ”Utbildning”. StockholmGamlaStan.se. Arkiverad från originalet den 15 februari 2009. https://web.archive.org/web/20090215110304/http://www.stockholmgamlastan.se/attveta.php?id=attvetautbildning. Läst 18 mars 2009. 
 17. ^ ”Birger jarls torn på Riddarholmen — Statens fastighetsverk”. www.sfv.se. http://www.sfv.se/sv/fastigheter/sverige/stockholms-lan-ab/riddarholmen/birger-jarls-torn-pa-riddarholmen/. Läst 24 januari 2018. 
 18. ^ ”Gamla auktionsverket i kvarteret Västertorn — Statens fastighetsverk”. www.sfv.se. http://www.sfv.se/sv/fastigheter/sverige/stockholms-lan-ab/riddarholmen/gamla-auktionsverket-pa-riddarholmen/. Läst 24 januari 2018. 
 19. ^ Béatrice Glase. ”August Strindberg och Riddarholmen – ett livslångt förhållande”. Arkiverad från originalet den 13 mars 2010. https://web.archive.org/web/20100313154226/http://www.gamlastansallskapet.se/glase/index.html. Läst 2 november 2009. 
 20. ^ Gamla stan: historia som lever, sida 243
 21. ^ Sjöhistoriska: Citybanan - arkeologisk undersökning, läst 2011-07-22.
 22. ^ Hittades efter 150 år

Tryckta källor

Webbkällor

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Norstedts kväll 2011.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Norstedtshuset sett från Riddarhuskajen
Gymnasiehuset cropped.jpg
Författare/Upphovsman: Christopher Macsurak, Licens: CC BY-SA 3.0
Västra och östra gymnasiehusen i mitten av bilden, framför Riddarholmskyrkan. Det östra gymnasiehuset är det högra. Gymnasiehusen nedanför Riddarholmskyrkan.
Riddarholmen 1700.jpg
Styckningskarta från 21 april 1733, redovisar i röd lavering kungens egendomar på Riddarholmen, förmodligen ritad av Petrus Tillaeus.
Pan Rosenhane NV.jpg
Författare/Upphovsman: Alexandru Baboş Albabos, Licens: CC BY 3.0
Schering Rosenhaneska palatset pă Riddarholmen, Stockholm. Fasader mot norr och väster.
August Strindberg.jpg
Photograph of August Strindberg (1849-1912). This is a photo of Strindberg after his 50th birthday, when he was finally settled in Sweden. It is possible that this is a 1902 photo of Strindberg by photographer Herman Anderson (1856−1909)
Kammarrättens hus 2006.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Kammarrättens hus på Riddarholmen i Stockholm
Gamla Stan och Riddarholmen 1848.jpg
"Karta öfer Stockholm inom Broarne, Riddarholmen sammandragen och lithograferad af C.J. Küsel 1848"
Hessensteinska palatset september 2011c.jpg
Författare/Upphovsman: ArildV, Licens: CC BY-SA 3.0
i RAÄ:s bebyggelseregister (BBR).
Stockholm Sparreska Palatset Birger Jarls Torg 11.JPG
The Sparre Palais at Birger jarls Torg 11, on Riddarholmen Island, Stockholm, Sweden
Wrangelska 2.jpg
Författare/Upphovsman: Edaen, Licens: CC BY-SA 3.0
Svea hovrätt, Wrangelska palatset på Riddarholmen i Stockholm.
Ögymn klosterrum.jpg
Författare/Upphovsman: Alexandru Baboş, Licens: CC BY-SA 4.0
Stockholm, Riddarholmen: klosterummet i Östra Gymnasiehuset.
Birger jarls torn dec 2011a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Birger jarls torn på Riddarholmen i Stockholm
Riddaholmen snusdosa 2011.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Arkeologiska utgrävningar i samband med Citybanan på Riddarholmen, snusdosa med inskription "Danils Per Persson Leksand & Romma 1847".
Gråmunkeholmen4a.JPG
Författare/Upphovsman: Ankara, Licens: CC BY-SA 3.0
Fastigheten Gråmunkeholmen 4. På bilden den äldsta delen, med det bostadshus som uppfördes av Adolf Ludvig Levin.
Riddarholmen 2009h.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Gymnasiegränd på Riddarholmen i Stockholm, vy mot syd
Riddarholmen 2006i.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Gamla auktionsverket på Riddarholmen, Stockholm
Riddarholen.jpg
Författare/Upphovsman: Benoît Derrier from Stockholm, Sweden, Licens: CC BY-SA 2.0
Riddarholmen i Stockholm sett från Stadshustornet.
Gamla Riksdagshuset Sthlm sjösida.jpg
Författare/Upphovsman: FriskoKry, Licens: CC BY-SA 3.0
Gamla Riksdagshuset i Stockholm från sjösidan
1600-t 2.jpg
Vy över Stockholm från Kungsklippan. Teckning av okänd konstnär.
Stockholm city modified.jpg
Författare/Upphovsman: User:Richardfabi modified by Lidingo, Licens: CC BY-SA 3.0
View of the central parts of Stockholm.
Riddarholmen, 1870.jpg
Panorama av Riddarholmen
Riddarholmskyrkan juni 2005.jpg
Författare/Upphovsman: Nordelch, Licens: CC BY-SA 3.0
Riddarholmskyrkan i Stockholm.
Riddarholmen 2006f.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Fartyget "MS Riddarholmen" vid kaj på Riddarholmen i Stockholm, Sverige. Stockholms stadshus syns i bakgrunden.
Bonde carl 1581-1652.jpg
Karl Bonde (1581-1652)
Riddarholmen 2009d.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Hebbeska huset på Riddarholmen i Stockholm
RA östfasad trafik.jpg
Författare/Upphovsman: Albabos, Licens: CC BY-SA 3.0
i RAÄ:s bebyggelseregister (BBR).
Taube Riddarholmen 2011.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Evert Taube på Evert Taubes terrass på Riddarholmen
Monteliusvägen panorama 2009c.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Panoramabild över Riddarholmen från Monteliusvägen
Söder 67.jpg
Emblem för utredningen "Söder 67"
Riddarholmen 1961.jpg
Parkerade bilar vid Birger jarls Torg. I bakgrunden Riddarholmskyrkan på Riddarholmen i Stockholm.(Bilden är beskuren)
Sundhetskollegietshus.jpg
Sundhetskollegiets hus
1a, Stadshuset 2009k.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Stockholms stadhus, torn
Frederick William von Hessenstein c 1785 by Hofs.jpg
Fredrick William von Hessenstein (1735-1808), son of King Frederick of Sweden
Kronprins Gustavs och Viktorias av Baden förmälning 1881. Landstigning vid Riddarholmen - Nordiska Museet - NMA.0051137.jpg
Tryck. Kronprins Gustavs och Viktorias av Baden förmälning 1881. Kronprinsparets landstigning vid Riddarholmen den 1 oktober 1881" Ur Hemvännen 1881
Solbåten Högalid kyrka 2011.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Skulptur "Solbåten" på Riddarholmen av Christian Berg med Högalidkyrkan
Carl Gustaf Wrangel 1662.jpg
estniska:
„Carl Gustaf Wrangel, Rootsi väejuht ja riigitegelane“
title QS:P1476,et:"Carl Gustaf Wrangel, Rootsi väejuht ja riigitegelane"
label QS:Let,"Carl Gustaf Wrangel, Rootsi väejuht ja riigitegelane"
Riddarholmen 2009c.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Överkommissariens hus på Riddarholmen i Stockholm
Riddarholmen 2009f.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Stenbockska huset på Riddarfjärden i Stockholm
Magnus Ladulås patronus.Riddarholmskyrka.jpg
Författare/Upphovsman: Alexandru Baboş Albabos, Licens: CC BY 3.0
Riddarholmskyrkan, Stockholm: medeltida väggmålning föreställande kung Magnus Ladulås.
Riddarholmen karta 2009a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Orienteringsplan över Riddarholmen i Stockholm
Brand1802.jpg
Cruuska palatset brinner 1802
Sammanbindningsbanan Mälarhamnen 1886.jpg
Sammanbindningsbanan och trängsel vid Munkbrohamnen, Gamla stan
Riddarholmen 1861.jpg
Förslag till parlamentsbyggnad på Riddarholmen i Stockholm
Schering Rosenhane.jpg
Schering Rosenhane
Riddarholms Kyrka.jpg
Författare/Upphovsman: Ďieter224, Licens: CC BY-SA 4.0
Riddarholmskyrkan på en snöig vintermorgon
Ulrika Eleonora.jpg
Porträtt av drottning Ulrika Eleonora den yngre (1688–1741)