Professor

Akademiska titlar
och anställningsformer
Högre titlar Docent
Examina på forskarnivå Doktorsexamen
Licentiatexamen
Examina på avancerad nivå Masterexamen
Magisterexamen
Yrkesexamen
Examina på grundnivå Kandidatexamen
Högskoleexamen
Yrkesexamen
Anställningsformer som universitetslärare Professor
Gästprofessor
Adjungerad professor
Seniorprofessor
Universitetslektor
Adjungerad universitetslektor
Biträdande universitetslektor
Postdoktor
Universitetsadjunkt
Adjungerad universitetsadjunkt
Tidigare anställningsformer Forskarassistent
Forskardocent
Andra anställningsformer Rektor
Prorektor
Dekan
Prodekanus
Prefekt
Proprefekt
Amanuens
Director musices
Hederstitlar Hedersdoktor
Honorary Fellow
Professors namn

Professor (latin: "offentligt anställd eller avlönad lärare"[1]) är en titel för de högst utbildade lärarna vid högskolor och universitet. Samma typ av tjänster finns inom flertalet universitetssystem i världen, även om titeln på en del språk även är en allmän benämning för en lärare. Ämbetet brukar benämnas professur.

Se även

  • Professor (Norge), för norska förhållanden
    • Professor II, adjungerad professor i Norge
  • Professor (Sverige), för svenska förhållanden
  • Emeritus, för bland annat tidigare anställda/verksamma professorer
  • Forskningsprofessor, för en specialisttjänst vid vissa högskolor
  • Gästprofessor, för en tillfällig tjänsteställning
  • Professors namn, för en statlig hederstitel för forskare och kulturpersoner
  • Gymnasialprofessor, för vissa lärare i tyskspråkiga länder


Referenser

  1. ^ Nationalencyklopedin, på internet, 27 november 2009, uppslagsord: professor