Monarki

  Länder som har monarki som statsskick

Monarki (från grekiska monos, 'en', och archein, 'att härska') är ett statsskick i vilket statschefen är en monark. Det har tidigare i historien ofta funnits valmonarkier, men i nutida monarkier går tronen nästan alltid i arv inom en och samma ätt. Något som skiljer en monarki från en republik är att i en monarki är monarken oftast statschef på livstid, medan statschefen i en republik normalt är vald för en viss ämbetsperiod. Det finns i dag 29 monarkier i världen.

Monarkin har olika namn beroende på vilken titel statschefen har. Är det en konung eller drottning kallas den konungadöme. Är det en hertig eller hertiginna kallas den hertigdöme. Är det en furste eller furstinna kallas den furstendöme. Är det en kejsare eller kejsarinna kallas den kejsardöme. Är det en påve kallas den påvedöme. Är det en sultan kallas den sultanat. Är det en emir kallas den emirat.

Historik

Monarkin är en av de äldsta formerna av statsstyre och har sin grund i hur stammar styrdes. Många monarkier har sin grund i att monarken sågs som gudomens/gudarnas representant på jorden och sade sig ha korats direkt av dessa (”konung av Guds nåde”). Monarken tänktes styra på nåd av gudomligheten och blev störtad eller offrad till gudarna om det verkade uppenbart att deras inställning gentemot honom hade försämrats. I forntida riken var härskaren ofta samtidigt präst. Faraonerna var konung, präst och gud i en och samma person. Kejsar Hirohito av Japan avsade sig sin gudomliga status efter andra världskriget för att få behålla tronen. Dock anses han fortfarande vara ättling till solgudinnan Amaterasu. I Thailand liksom i Kambodja anses konungafamiljen ha i det närmaste gudomlig status. Så var även fallet i de för-columbianska rikena i Mellan- och Sydamerika. Andra monarker fick sin makt genom att vinna stöd hos vissa grupper eller kaster i samhället.

Sedan början av 1800-talet har många av världens monarkier upphört att existera eller övergått till att bli parlamentära demokratier. Demokratiska länder som bevarat monarken som statschef har oftast begränsat monarkens makt genom att bli konstitutionella monarkier. Ett fåtal länder i världen är fortfarande absoluta monarkier i vilka monarken är enväldig, exempelvis Brunei, Bhutan, Kuwait, Saudiarabien och Swaziland. I andra länder, som Jordanien och Marocko, har monarken ännu i våra dagar stora maktbefogenheter. På senare tid har i ett fåtal monarkier statschefen faktiskt kunnat flytta fram sin position; i Liechtenstein har monarken givits befogenhet att avskeda regeringen utan anledning.

Till monarkin har åtminstone i Europa hört vissa rättigheter för monarken – regale – som dock kunde överlåtas genom privilegier och privilegiebrev. Några sådana regale var myntregale, jaktregale, vattenregale, bergsregale, postregale och saltregale.

Olika former av monarki

Storbritanniens konung Charles III, Vatikanstatens påve Franciskus, Sveriges konung Carl XVI Gustaf och Japans kejsare Naruhito.

I flertalet monarkier fungerar monarken som en symbol för, i de flesta fall, uråldrig kontinuitet och för statsskicket i sig. Människor som förordar monarki framför republik anser så gott som alltid att en monark står ovanför sina undersåtar och att denne på ett mer eller mindre självklart sätt innehar en särställning. Han eller hon får gärna vara ”folklig”, men bör ändå upprätthålla en viss distans till gemene man. Den övervägande delen av alla monarkier är numera fullt fungerande rättsstater och monarken har begränsad eller – som i Sverige – ingen politisk makt. En suverän, även utan politisk makt, fungerar som en gemensam ”galjonsfigur” för landets invånare oavsett ursprung och politisk hemvist.

Monarkens maktställning

Det finns olika former av monarkier. En viktig distinktion är den makt monarken besitter:

Monarkens titel

Medan statschefen i en republik nästan undantagslöst kallas president, oavsett det språk som talas i landet, har monarker världen över mycket olika inhemska titlar. Detta inte enbart för att språken i världen är så många, utan kanske främst på att ordet för ’härskare’ nästan undantagslöst stammar ur något begrepp av särskilt stor vikt för den kultur i vilket det uppstått. Svenskans ord ’konung’ går tillbaka på ett ’konr’ som betyder ’förnäm man’ [1] och exempelvis den aztekiska härskartiteln tlatoani betyder ’den som talar (väl)’. Titeln för en kvinnlig härskare är oftast en feminin form av den manliga titeln, men det nordiska ’drottning’ och engelskans ’queen’ utgör ovanliga undantag. Det är inte fel att översätta utländska, furstliga titlar med furste, konung respektive kejsare. Ett par utländska titlar har emellertid letat sig in i svenskan och har kvar sin egen form av lång tids hävd.

Några av de titlar för en suverän som används eller har använts är följande:

Succession

Man skiljer på arvmonarki och valmonarki.

Reglerna för successionsordning varierar i olika monarkier, men generellt i en konstitutionell monarki regleras denna i lag som stiftas av en representativ församling, till exempel ett parlament. I en arvmonarki går statschefens position i arv mellan medlemmarna inom en enda familj eller ätt. I flertalet av de kvarvarande europeiska monarkierna innebär successionen att monarken skall efterträdas genom primogenitur, det vill säga att hans äldste son står först i tur, därefter hans yngre söner. Först i fallet då ingen manlig tronarvinge finns att tillgå kommer döttrarna i fråga. Om ingen lämplig tronarvinge står till buds kan en ny monark väljas, oftast då ur något annat lands konungahus. Månget krig har genom historiens gång startats på grund av att reglerna för successionen i ettdera av de krigförande länderna varit oklara.

En suverän är så gott som alltid landets högste beskyddare av dess förhärskande religion. I de monarkier som är medlemmar i europeiska rådet och som skrivit under europakonventionen om mänskliga rättigheter är det emellertid oklart om kravet på att tillhöra en viss religion är förenligt med religionsfriheten. I Storbritannien ställs religionstillhörighet som krav i Act of Settlement 1701 och i Sverige i successionsordningen. Sverige var först med att inrätta en jämlik arvsrätt 1980 men en förändring i successionsordningen, vilket ger den förstfödde oavsett kön arvsrätten. De övriga europeiska husen har följt denna förändring med Nederländerna (1983), Norge (1990), Belgien och Danmark (1991). Premiärministern från Storbritannien och de övriga 16 premiärministrarna i brittiska samväldet skrev under ett avtal 2013 i Perth.[2]

I en del autokratier, företrädesvis i kommunistiska och i militärdiktatoriska sådana, tycks det som om statschefsrollen går i arv, utan att dessa länder kallar sig för monarkier, exempelvis Nordkorea och Syrien. I sådana länder är det en omöjlighet att erhålla en maktposition av vad slag det vara månde utan att ha en mycket nära relation med det ledande skiktet. Även i länder som är demokratiska, exempelvis Sverige, sker tillsättningen av höga statsposter de facto av statsministern, av regeringen eller av det/de regerande partiet/-erna utan föregående val, men här grundar sig denna maktutövning ändå på demokratiska former genom ett ansvar inför den valda folkförsamlingen (parlamentarism).

Upplösning av en monarki

En monarki kan upphöra på flera sätt: genom en revolution (exempelvis i Frankrike och Ryssland), genom att monarken mer eller mindre självmant väljer att avgå (exempelvis i Tyskland) eller genom en folkomröstning där folket väljer att i stället bilda en republik (exempelvis i Italien).

I ett par länder har monarkin avskaffats men återuppstått (exempelvis England och Spanien). I några fall har monarken suspenderats under ett antal år, vilket skedde i Spanien mellan 1947 och 1975 och Ungern mellan 1920 och 1944.

En monark som allmänt hålles för att vara den legitima statschefen, eller som själv anser sig vara det och vars anhängare ser monarkin som orättmätigt avskaffad, kallas för tronpretendent.

Udda former

Andorra är världens enda samfurstendöme (franska co-principauté, katalanska co-principat) där Frankrikes president och biskopen i Urgel är statschefer. Ibland kan de delstater som bildar en federation vara monarkier, exempelvis Förenade arabemiraten där monarkerna tillsammans väljer en president. I Malaysia finns det en federal konung som kallas Yang di-Pertuan Agong (överväldig härskare). Denne väljs av och bland de nio sultanerna som är arvtagare till härskarna av de stater som bildar Malaysia. Samoa var fram till 2007 delvis en monarki med Malietoa Tanumafili II som furste/konung (hans titel var malietoa) på livstid men samregerande med en demokratiskt vald president.

Förutom att vara den romersk-katolska kyrkans ledare är påven även härskare över Vatikanstaten. Eftersom katolska präster måste leva i celibat kan han således inte ge upphov till någon biologisk arvtagare. Hans efterträdare väljs därför av kardinalerna vid en så kallad konklav. Trots detta styrdes den katolska kyrkans ledning under medeltiden nästan enväldigt av ett fåtal starka italienska furstefamiljer. Åtskilliga påvar utnämndes bland släktingarna i dessa familjer. (Se vidare nepotism.)

Nutida monarkier i världen

Det finns 43 självständiga monarkier i världen, varav 15 är samväldesriken som erkänner konung Charles III som sitt statsöverhuvud.

  Semi-konstitutionell monarki
  republiker med officiellt erkända submonarkier
StatTitelStyrelseformNuvarande regentNoterbart
Andorra Andorrafurste (två samregerande furstar)konstitutionell monarkiEmmanuel Macron och Joan Enric Vives SicíliaStatschefer är biskopen av Urgell och Frankrikes president, såsom arvtagare till den franska kronans rätt till grevskapet Foix. Den enda monarkin med två statschefer i världen
Antigua och Barbuda Antigua och BarbudaKonung eller drottningkonstitutionell monarkiCharles IIISamväldesrike. Monarken representeras av en generalguvernör, för närvarande Louise Lake-Tack
Australien AustralienKonung eller drottningkonstitutionell monarkiCharles IIISamväldesrike. Monarken representeras av Australiens generalguvernör
Bahamas BahamasKonung eller drottningkonstitutionell monarkiCharles IIISamväldesrike. Monarken representeras av en generalguvernör, för närvarande Arthur Foulkes
Bahrain BahrainKonung (Malik)Absolut monarki med inslag av konstitutionell monarkiHamad ibn Isa al-KhalifahBetitlad emir fram till 2002.
Belgien BelgienKonung eller drottningkonstitutionell monarkiPhilippe
Belize BelizeKonung eller drottningkonstitutionell monarkiCharles IIISamväldesrike. Monarken representeras av en generalguvernör, för närvarande Sir Colville Young
Bhutan BhutanKonung (Druk Gyalpo, "Drakkonung")Konstitutionell monarkiJigme Khesar Namgyal Wangchuck
Brunei BruneiSultanAbsolut monarki, sultanatHassanal Bolkiah
Danmark DanmarkKonung eller drottningkonstitutionell monarkiFrederik XSuccessionsordningen ändrad år 1953 för att tillåta kvinnliga statschefer. I riket ingår även Grönland och Färöarna.
Förenade arabemiraten Förenade arabemiratenPresidentkonstitutionell monarki, federationKhalifa bin Zayed Al NahyanRegenterna i de sju monarkier (emirat) som bildar Förenade arabemiraten väljer en av dem själva till president. Historiskt sett har oftast emiren av Abu Dhabi valts.
Grenada GrenadaKonung eller drottningkonstitutionell monarkiCharles IIISamväldesrike. Monarken representeras av en generalguvernör, för närvarande Carlyle Glean
Jamaica JamaicaKonung eller drottningkonstitutionell monarkiCharles IIISamväldesrike. Monarken representeras av en generalguvernör, för närvarande Patrick Allen
Japan JapanKejsare (Tenno)konstitutionell monarkiNaruhitoVärldens för närvarande enda kejsardöme; efter Japans nederlag i andra världskriget har monarken inte längre någon makt.
Jordanien JordanienKonung (Malik)Absolut monarki med inslag av konstitutionell monarkiAbdullah IIMonarkin etablerades med stöd av Storbritannien år 1921. Konungaätten är en gren av den hashimitiska ätten, som härstammar från profeten Muhammed.
Kambodja KambodjaKonung av Kambodja, variationer som förekommer är: Brhat Pada, Samdach Brhat, Varman, Rajadhiraja, Parama, och Adipatikonstitutionell monarkiNorodom SihamoniMonarkin återinförd år 1993.
Kanada KanadaKonung eller drottningkonstitutionell monarkiCharles IIISamväldesrike. Monarken representeras av Kanadas generalguvernör.
Kuwait KuwaitEmir, Amir ad-Dawlat al-Kuwayt ("Emir över staten Kuwait")Absolut monarki med inslag av konstitutionell monarkiSabah al-Ahmad al-Jabir as-SabahVar känd som Hakim al-Kuwayt "Härskare över Kuwait" (felaktigt känd som "sheikh" liksom många andra arabiska regenter fram till 1961).
Lesotho LesothoKonungAbsolut monarki med inslag av semi-konstitutionell monarkiLetsie III
Liechtenstein LiechtensteinFursteKonstitutionell monarki, furstendömeHans-Adam IIVissa makter delegerade till arvprins Alois.
Luxemburg LuxemburgStorhertig eller storhertiginnakonstitutionell monarki, storhertigdömeHenriVärldens enda kvarvarande storhertigdöme. Luxemburg var i personalunion med Nederländerna fram till år 1890.
Malaysia MalaysiaKonung (Yang di-Pertuan Agong, "överväldig härskare")konstitutionell monarki, federationMizan Zainal AbidinFormellt ett valkonungadöme, i praktiken roterar statschefsrollen mellan halvöns nio arvtagare i perioder om fem år vardera.
Monaco MonacoFursteAbsolut monarki med inslag av konstitutionell monarki, furstendömeAlbert II av MonacoSista suveräna monarkin som står under Frankrikes beskydd.
Marocko MarockoKonung (Malik)Absolut monarki med inslag av konstitutionell monarkiMohammed VITidigare ett sultanat. Västsahara står under marockansk militärockupation
Nederländerna NederländernaKonung eller drottningkonstitutionell monarkiWillem-AlexanderI konungariket Nederländerna ingår Nederländerna Nederländerna, Aruba Aruba, Curaçao Curaçao och Sint Maarten Sint Maarten.
Norge NorgeKonung eller drottningkonstitutionell monarkiHarald VTill Norge hör även Bouvetön, Jan Mayen och Svalbard.
Nya Zeeland Nya ZeelandKonung eller drottningkonstitutionell monarkiCharles IIISamväldesrike. Monarken representeras av Nya Zeelands generalguvernör. I riket ingår Cooköarna Cooköarna,

Niue Niue och Tokelau Tokelau

Oman OmanSultanAbsolut monarki, sultanatQabus ibn SaidTidigare Sultanatet Muscat och Oman, från 1970 Sultanatet Oman
Papua Nya Guinea Papua Nya GuineaKonung eller drottningkonstitutionell monarkiCharles IIISamväldesrike. Monarken representeras av en generalguvernör, för närvarande Sir Paulias Matane
Qatar QatarEmirAbsolut monarki, emiratTamim bin Hamad al-Thanitidigare Hakim Qatar "Härskare över Qatar", från 3 september 1971: Amir Dawlat Qatar "staten Qatars emir"
Saint Kitts och Nevis Saint Kitts och NevisKonung eller drottningkonstitutionell monarkiCharles IIISamväldesrike. Monarken representeras av en generalguvernör, för närvarande Sir Cuthbert Sebastian
Saint Lucia Saint LuciaKonung eller drottningkonstitutionell monarkiCharles IIISamväldesrike. Monarken representeras av en generalguvernör, för närvarande Dame Pearlette Louisy
Saint Vincent och Grenadinerna Saint Vincent och GrenadinernaKonung eller drottningkonstitutionell monarkiCharles IIISamväldesrike. Monarken representeras av en generalguvernör, för närvarande Frederick Ballantyne
Saudiarabien SaudiarabienKonung (malik)Absolut monarkiSalman bin Abdul AzizSaudiarabien förenades år 1932. Konungen är även beskyddare av de heliga städerna (det vill säga Mekka och Medina).
Salomonöarna SalomonöarnaKonung eller drottningkonstitutionell monarkiCharles IIISamväldesrike. Monarken representeras av en generalguvernör, för närvarande Sir Frank Kabui
Spanien SpanienKonung eller drottningkonstitutionell monarkiFelipe VII riket ingår Kanarieöarna, Ceuta och Melilla. Konungen bär av historiska skäl även titeln konung av Jerusalem. Monarkin återställdes år 1975.
Storbritannien StorbritannienKonung eller drottningkonstitutionell monarkiCharles IIIOckså Kung över Guernsey, Jersey, Isle of Man, och de icke-suveräna staterna Anguilla, Bermuda, Brittiska Jungfruöarna, Brittiska territoriet i Indiska oceanen, Caymanöarna, Falklandsöarna, Gibraltar, Montserrat (ö), Pitcairnöarna, Sankt Helena, Ascension, Tristan da Cunha, Sydgeorgien och Sydsandwichöarna och Turks- och Caicosöarna.
Sverige SverigeKonung eller drottningkonstitutionell monarkiCarl XVI GustafSuccessionsordningen ändrades 1979 för att tillåta kvinnliga arvtagare.
Swaziland SwazilandKonung (också Indovuzaki)Absolut monarkiMswati III tillsammans med Ntombi)För närvarande pågår en demokratiseringsprocess
Thailand ThailandKonungkonstitutionell monarkiMaha Vajiralongkorn
Tonga TongaKonung eller drottningKonstitutionell monarkiTupou VI
Tuvalu TuvaluKonung eller drottningKonstitutionell monarkiCharles IIISamväldesrike. Monarken representeras av en generalguvernör, för närvarande Filoimea Telito
Vatikanstaten VatikanstatenPåveAbsolut monarki, teokratiFranciskusSuverän furste av den Heliga Stolen, vald av kardinaler i konklav

Nutida submonarkier i världen

Det förekommer att vissa monarker går ihop och bildar en federal regering; exempelvis består Förenade arabemiraten av flera emirat och Malaysia består av flera sultanat. I vissa länder kan monarker eller stamhövdingar fortsätta att existera som härskare av en provins eller ett territorium som ingår i en republik. Det är inte ovanligt att dessa styrelseformer liknar en traditionell monarki; monarken har ett hov, prestige och inflytande samt ibland även centralmaktens välsignelse för sin verksamhet. Andra submonarker verkar i det fördolda eller till och med i exil.

Submonarkier: monarkier som ingår i andra stater (exkl. Förenade arabemiraten och Malaysia).
TerritoriumTitelNuvarande regentNoterbart
Alo (Wallis- och Futunaöarna)Konung av Tu'aSoane Patita MaitukuRådet för territoriet Wallis- och Futunaöarna består av tre konungar och tre medlemmar som blivit tillsatta av administratören för Wallis och Futuna efter konsultation med Assemblée territoriale.
Ankole (Uganda)Omugabe av AnkoleNtare VIEfter konstitutionella reformer år 1993 återställde Ugandas regering flera traditionella monarkier.
Ashanti (Ghana)AsanteheneOtumfuo Nana Osei Tutu IITraditionell monarki i Ghana.
Buganda (Uganda)Kabaka av Buganda och Nnabagereka av BugandaMuwenda Mutebi II och Drottning Sylvia av BugandaEfter konstitutionella reformer år 1993 återställde Ugandas regering flera traditionella monarkier.
Bunyoro (Uganda)Omukama av BunyoroIguruEfter konstitutionella reformer år 1993 återställde Ugandas regering flera traditionella monarkier.
Busago (Uganda)Kyabazinga av BusogaHenry Wako MulokiEfter konstitutionella reformer år 1993 återställde Ugandas regering flera traditionella monarkier.
Sigave (Wallis- och Futunaöarna)Konung av SigaveVisesio MoelikuRådet för territoriet Wallis- och Futunaöarna består av tre konungar och tre medlemmar som blivit tillsatta av administratören för Wallis och Futuna efter konsultation med Assemblée territoriale.
Surakarta (Indonesien)Sunan av SurakartaPaku Buwono XIIITraditionell monarki i Java.
Tibet (Landet är under militär ockupation av Folkrepubliken Kina)Dalai lamaTenzin GyatsoDen nuvarande Dalai laman leder en teokratisk exilregering, i Dharamsala som ligger i norra Indien. Dalai laman försöker att genomdriva en demokratiseringsprocess.
Toro (Uganda)Omukama av ToroRukidi IV av ToroEfter konstitutionella reformer år 1993 återställde Ugandas regering flera traditionella monarkier.
Uvea (Wallis- och Futunaöarna)Tui 'Uvea (Konung, också kallad Hau och Lavelua)Tomasi Kulimoetoke IIRådet för territoriet Wallis- och Futunaöarna består av tre konungar och tre medlemmar som blivit tillsatta av administratören för Wallis och Futuna efter konsultation med Assemblée territoriale.
Yogyakarta (Indonesien)Sultan av YogyakartaHamengku Buwono XSultanen är guvernör av regionen, den enda monark i Indonesien med politisk makt.
Zululand (Sydafrika)Konung av ZulufolketGoodwill Zwelethini kaBhekuzuluÄven om konungen inte har någon politisk makt erhåller han ett stipendium från Sydafrikas regering och har fortfarande betydligt stöd bland zulufolket i KwaZulu-Natal.

Självständiga monarkier som tidigare har varit republiker

Självständiga stater som upphört att vara monarkier

Före detta konungadömen som upphört att existera som självständiga stater

Ett urval historiska kejsardömen

Se även

Källor

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, tidigare version.
  1. ^ Svenska Akademien. SAOB spalt: K2290; tryckår: 1937
  2. ^ "Royal succession changes reach final hurdle" at Royal Central, 6 July 2014. (Retrieved 16 October 2014.)

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Ambox outdated serious.svg
An outdated clock with a serious icon
Flag of Belgium (civil).svg
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
Flag of Jamaica.svg
Flag of Jamaica. “The sunshine, the land is green, and the people are strong and bold” is the symbolism of the colours of the flag. GOLD represents the natural wealth and beauty of sunlight; GREEN represents hope and agricultural resources; BLACK represents the strength and creativity of the people. The original symbolism, however, was "Hardships there are, but the land is green, and the sun shineth", where BLACK represented the hardships being faced.
Flag of Norway (ef2b2d for red & 002868 for blue).svg
Författare/Upphovsman: Gutten på Hemsen, Licens: CC0
Flag of Norway with colors from the previous version on Commons. This file is used to discuss the colors of the Norwegian flag.
Flag of Thailand.svg
The national flag of Kingdom of Thailand since September 2017; there are total of 3 colours:
  • Red represents the blood spilt to protect Thailand’s independence and often more simply described as representing the nation.
  • White represents the religion of Buddhism, the predominant religion of the nation
  • Blue represents the monarchy of the nation, which is recognised as the centre of Thai hearts.
Flag of Portugal.svg
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Flag of South Africa.svg

Sydafrikas flagga

Färg som används: National flag | South African Government and Pantone Color Picker

     grön rendered as RGB 000 119 073Pantone 3415 C
     gul rendered as RGB 255 184 028Pantone 1235 C
     röd rendered as RGB 224 060 049Pantone 179 C
     blå rendered as RGB 000 020 137Pantone Reflex Blue C
     vit rendered as RGB 255 255 255
     svart rendered as RGB 000 000 000
King Charles III (July 2023).jpg
It was an honor meeting with His Majesty this morning for a wide-ranging discussion on the global challenges facing our nations.
Flag of Aruba.svg
The flag of Aruba
Monarchies of the world.PNG
Författare/Upphovsman: unknown, Licens: CC BY-SA 3.0
Flag of the Vatican City - 2001 version.svg
Författare/Upphovsman: OkändUnknown author, Licens: CC0
Flag of the Vatican City, as described in the 2000 w:en:Fundamental Law of Vatican City State (which took effect in Feb. 2001), Article 20, Attachment A. See here and here.
Emperor Naruhito at TICAD7 (cropped).jpg
Författare/Upphovsman: TICAD7 Photographs, Licens: CC0
The emperor of Japan Naruhito, in 2019.
Crafoord Prize D81 9141 (42282165922) (cropped).jpg
Författare/Upphovsman: Bengt Nyman from Vaxholm, Sweden, Licens: CC BY 2.0
Crafoord Prize 2018, Geosciences, Kungliga Vetenskapsakademien, Syukuro Manabe and Susan Solomon
Flag of Tuvalu.svg
Flag of Tuvalu.

Flag of Oman.svg
Författare/Upphovsman: See File history below for details., Licens: CC0
Flag of Oman
Flag of Iran.svg
Flag of Iran. The tricolor flag was introduced in 1906, but after the Islamic Revolution of 1979 the Arabic words 'Allahu akbar' ('God is great'), written in the Kufic script of the Qur'an and repeated 22 times, were added to the red and green strips where they border the white central strip and in the middle is the emblem of Iran (which is a stylized Persian alphabet of the Arabic word Allah ("God")).
The official ISIRI standard (translation at FotW) gives two slightly different methods of construction for the flag: a compass-and-straightedge construction used for File:Flag of Iran (official).svg, and a "simplified" construction sheet with rational numbers used for this file.
Flag of Laos.svg
Flag of Laos
World Monarchies.svg
Författare/Upphovsman: Eddo, Licens: CC BY-SA 3.0
English (en): Map of the current sovereign monarchs in the World
 
Absolute Monarchy
 
Semi-constitutional Monarchy
 
Constitutional Monarchy
 
Commonwealth Realm
 
Sub-state Monarchy
Flag of Korea (1882–1910).svg
1882 version of the flag of Korea, based on the earliest surviving depiction of the flag, published in a U.S. Navy book Flags of Maritime Nations in July 1882.
Flag of Brunei.svg
Författare/Upphovsman: Nightstallion, Licens: CC0
Bruneis flagga
Canonization 2014-The Canonization of Saint John XXIII and Saint John Paul II (14036966125).jpg
Författare/Upphovsman: Jeffrey Bruno from New York City, United States, Licens: CC BY-SA 2.0
ROME,VATICAN 27 APRIL: "Images taken from what will go down in history as one of the largest and most important days in current history. The Canonization of Blessed Pope John XXIII and Blessed Pope John Paul II. Two beloved Popes from the 20th Century."
Flag of Curaçao.svg
The flag of Curaçao is a blue field with a horizontal yellow stripe slightly below the midline and two white, five-pointed stars in the canton. The geometry and colors are according to the description at Flags of the World.
Flag of Liechtenstein.svg
Flag of Liechtenstein
Flag of Fiji.svg
Författare/Upphovsman: unknown, Licens: CC0
Flag of Malaysia.svg
Flag of Malaysia – Jalur Gemilang (Stripes of Glory)
Flag of Trinidad and Tobago.svg
Trinidad och Tobagos flagga