Mittuniversitetet

Mittuniversitetet
Engelska: Mid Sweden University
Grundat1993 (högskola)
2005 (universitet)
ÄgandeformStatlig myndighet
RektorAnders Fällström
Lärarkår1 227 anställda individer (år 2022)[1]
Studerande8 062 helårsstudenter (år 2022)[1]
Doktorander143 individer (år 2022)[1]
SäteSundsvall, Västernorrlands län, Sverige
CampusSundsvall och Östersund (tidigare även Härnösand och Örnsköldsvik)
Tidigare namnMitthögskolan
Webbplatswww.miun.se

Mittuniversitetet är ett svenskt statligt universitet. Lärosätet är beläget i Mittsverigeregionen (Mellannorrland) kring Sveriges geografiska mittpunkt, med campus på två orter: Sundsvall och Östersund. Verksamheten vid campus Härnösand omlokaliserades till Sundsvall inför höstterminen 2016.

Historik

Mittuniversitetet blev universitet den 1 januari 2005 och hette innan dess Mitthögskolan. Mitthögskolan bildades 1993 genom ett samgående mellan Högskolan i Östersund och Högskolan i Sundsvall/Härnösand, båda grundade genom högskolereformen 1977 av regeringen Fälldin. Dessa hade rötter i den socialhögskola som 1971 bildades i Östersund av regeringen Palme, i den systematiserade decentraliserade utbildning som startades av Sundsvalls kommun 1971 respektive i det folkskoleseminarium och den nautiska utbildning för sjökaptener som 1842 grundades i Härnösand.[2] Lärarutbildningen kan i sin tur härledas till att Härnösand tidigt var en läroverksstad och till den prästutbildning som började när Härnösands gymnasium grundades 1658.

Redan vid 1900-talets början hade diskussioner förts om att inrätta en högskola i Norrland. Frågan aktualiserades i riksdagen 1946 i en motion av riksdagsmannen Gösta Skoglund. De två huvudkandidaterna var från första stund Härnösand och Umeå. Öppen rivalitet mellan Sundsvall och Härnösand om var lärosätet skulle ligga bidrog till att striden vanns av Umeå,[3] som fick tandläkarutbildning 1956. Mellannorrland fick vänta till 1970-talet med utbildning på högskolenivå, i samband med att regionala högskolor etablerades i varje län i Sverige.

Samgående mellan högskolor

Thorbjörn Fälldin, f.d. statsminister, var drivande för samgåendet mellan Sundsvalls/Härnösands och Östersunds högskolor. Han var styrelseordförande 1993–1998 och blev hedersdoktor vid Mitthögskolan 2001.

Tidigare statsministern Torbjörn Fälldin var ledande kraft bakom det så kallade Omega-projektet, genom vilket högskolorna i Östersund respektive Sundsvall/Härnösand gick samman till Mitthögskolan. Syftet var att senare leda till universitetsstatus. Sammanslagningen genomfördes 1993 under regeringen Bildt.

Vårdhögskolan i Sundsvall/Örnsköldsvik samt Vårdhögskolan i Östersund inkorporerades år 1995 i Mitthögskolan. Högskolan fick därmed en fjärde campusort i Örnsköldsvik. Sjuksköterskeutbildningen i Östersund hade startat 1905. Den 1 juli 2007 togs sjuksköterskeutbildningen i Örnsköldsvik över av Umeå universitet, och campus Örnsköldsvik förlorade då status som Mittuniversitetscampus. Forskning bedrivs emellertid alltjämt av Mittuniversitetet på orten, bland annat inom digitaltryck till följd av initiativ av regionens pappersindustri[4][5][6] och kommun.[7]

Den skogsteknikerutbildning som hade bedrivits vid Norra skogsinstitutet i Bispgården sedan 1898 överfördes från SLU till Mitthögskolan 1997, och gav upphov till att Mitthögskolan tidigt fick EMAS miljöteknikcertifiering.[2] Verksamheten i Bispgården avvecklades sommaren 2003 varpå utbildning flyttades till Östersund.[8]

Första etappen av campusdelen Åkroken invigdes i september 1997, och hela campus Sundsvall förlades 2005 till Åkroken.[9] Campus Härnösand hade sitt centrum i och kring Sambiblioteket, invigt 1 februari 2000, men bestod även av äldre byggnader, exempelvis Lilla Nybo som byggdes 1870 och Villa Nybo 1873.[10] Den 6 september 2002 invigdes campus i Östersund på A 4:s tidigare regementsområde, bildat 1893.

Universitetsstatus

Regeringen Persson tilldelade 2001 Mitthögskolan universitetsstatus inom naturvetenskapligt vetenskapsområde inkluderande IT-området, och lärosätet fick således rätt att anordna forskarutbildning och utfärda doktorsexamen. Doktorander som anställts vid Mitthögskolan dessförinnan var inskrivna som forskarstuderande vid andra lärosäten, vanligen KTH eller Umeå universitet, ibland Åbo akademi. Efter att ha tilldelats fullvärdig universitetsstatus 2005 av Regeringen Persson har Mittuniversitetet generell rätt att utfärda forskarexamina, och har sedan dess två vetenskapsområden (fakulteter): naturvetenskap, teknik och medier respektive humanvetenskap.

Mittuniversitetet valde att införa Bolognamodellens sjugradiga betygsskala 2007.[11]

Utbildningsverksamhet vid Träakademien i Kramfors fördes vårterminen 2010 in under Mittuniversitetet och gavs i ämnet Möbel- och byggnadshantverk,[12][13] men ställdes in hösten 2018.[14]

Kvarteret Grönborg inom Campus Sundsvall hyser universitetsförvaltning samt företagsinkubatorn Biz Maker, Bron Innovation och startupföretag.

Regeringen Reinfeldt beslutade år 2012 att minska Mittuniversitetets utbildningsuppdrag med 10 procent fram till år 2017,[15] och ställde ökade krav på examinationsfrekvens. Verksamheten vid campus Härnösand (vars studenter till 93 procent läste på distans år 2013) omlokaliserades därför till campus Sundsvall inför höstterminen 2016 enligt ett beslut som universitetsstyrelsen fattade 2013.[16] Efter 174 år av högre utbildning i Härnösand flyttades all verksamhet från orten, inklusive lärarutbildningen. Först ut var Avdelningen för humaniora som genomförde sin flytt under sommaren 2014.[17]

Med anledning av omlokaliseringen expanderades Campus Sundsvall inför hösten 2016 söderut så att det förutom Åkroken även innefattar kvarteret Grönborg (uppfört 1875 till 1877) och en ny campusdel kallad Åkanten.

Utbildningsutbud

Campusdelen Åkroken i Sundsvall 62°23.658′N 17°17.038′Ö / 62.394300°N 17.283967°Ö / 62.394300; 17.283967.
Campus Östersund 63°10.63′N 14°38.94′Ö / 63.17717°N 14.64900°Ö / 63.17717; 14.64900.
Klickbar översiktsbild över Campus Sundsvall.

De utbildningsprogram som hade flest förstahandssökande inför hösten 2021 var:[18]

 • Beteendevetenskapligt program – distans med träffar i Sundsvall
 • Webbutveckling – distans med lärare stationerade till Sundsvall
 • Psykologprogrammet – Östersund
 • Informatik med inriktning systemutveckling – distans eller på campus Östersund
 • Programmet för psykisk hälsa/ohälsa, särskilt komplicerad problematik – distans med träffar i Sundsvall

Mittuniversitetet har tillstånd att ge flera yrkesexamina: socionomexamen sedan 1971, journalistexamen sedan 1989 (se även bildjournalistikprogrammet), civilingenjörsexamen sedan 2003[19][20], högskoleingenjörsexamen, grund- och ämneslärarexamen, förskollärarexamen, sjuksköterskeexamen, specialistsjuksköterskeexamen, biomedicinsk analytikerexamen, barnmorskeexamen och, från och med 2008, psykologexamen. Vidare erbjuder Mittuniversitetet generella examina inom ett flertal ämnen, nämligen högskoleexamen, kandidatexamen och magisterexamen sedan 1994, licentiat- och doktorsexamen sedan 2001, generell rätt att ge magisterexamen sedan 2003, och internationell mastersexamen (två år) sedan 2007.[21]

Civilingenjörsutbildningar gavs sedan 1992 i samverkan med KTH, så att studenter läste första åren av utbildningen i Sundsvall och slutet i Stockholm. Inför att Mittuniversitetet fick rätt att ge egna civilingenjörsutbildningar 2003 avbröts samarbetet men återupptogs 2011. Studenter antagna fram till 2023 vid fyra av Mittuniversitetets sex civilingenjörsutbildningar har därmed möjlighet att välja mellan att läsa årskurs 4 och 5 i Sundsvall eller på KTH, där de i så fall får examen. Därefter ges endast ett av civilingenjörsprogrammen i samverkan med KTH, och ett i samverkan med Stockholms universitet.[22]

Mittuniversitetet var det universitet som hade störst volym distansundervisning och nätbaserad undervisning läsåret 2008/09.[23] Drygt 59 procent av helårsstudenterna läste på distans år 2022. 99 procent av studenterna registrerade i Härnösand år 2015 läste på distans, 39 procent i Östersund, 33 procent i Sundsvall och 14 procent av registrerade på övriga undervisningsorter. Detta bidrar till att universitetet är riksrekryterande. Endast 11 procent av nybörjarstudenterna kommer från den lokala regionen (Jämtlands och Västernorrlands län) läsåret 2021/22.[24][1]

Storlek

Mittuniversitetets storlek har fluktuerat mycket under årens lopp. Mittuniversitetet var både 2009 och 2010 det svenska lärosäte vars grundutbildningsvolym växte mest – såväl antalsmässigt som relativt sett – då antalet helårsstudenter under 2010 ökade med 1 530, eller 20 procent.[25] Mittuniversitetet var 2011 Sveriges 9:e största lärosäte sett till antal registrerade individer i grundutbildningen vårterminen, hade 15:e största volym undervisande och forskande personal, 16:e största volym anställda, intäkter och kostnader, och 17:e högsta antal avlagda examina. Åren 1997 till 2001 var dåvarande Mitthögskolan Sveriges 8:e största lärosäte sett till antal registrerade helårsstudenter, år 2002 13:e störst, åren 2003 till 2007 15:e störst, samt 2008 16:e störst.[26][25]

Kvalitet

Mittuniversitetets grundutbildning kom på 18:e plats vid den ranking av 26 av Sveriges högskolor och universitet som genomfördes av tidningen Fokus 2012.[27]

Bland de 20 största svenska universiteten år 2009 hade Mittuniversitetet lägst genomströmning (prestationsgrad) då endast 69 procent av studenterna slutförde kurserna, som en konsekvens av den höga andelen nätbaserade kurser, sommarkurser och fristående kurser.[28][29] Mittuniversitetet har sedan dess ställt in ett stort antal sommarkurser och fristående kurser och tillämpade under några år avregistrering av inaktiva studenter tre veckor efter kursstart, för att öka den procentuella genomströmningen och genomföra besparingar till följd av att regeringen begränsat universitetets takbelopp,[30] resulterande i 82 procent genomströmning år 2016.[24] Genomströmningen har därefter sjunkit till 76 procent år 2022, till följd av ökad andel fristående kurser och distansutbildning.[1]

Organisation

Under framför allt de första åren betonades att lärosätet är organiserat som multicampus- och nätverkshögskola/-universitet. Därför har inte lärosätet ett specifikt huvudcampus, utan varje campus har status som huvudort.[3] Ledning och administration finns företrädda i två län, och har således kontaktyta mot två länsstyrelser, länsstyrelsen i Västernorrlands län och länsstyrelsen i Jämtlands län. Rektor och en prorektor är stationerade till Sundsvall, och en prorektor till Östersund.

Mittuniversitetet gick den 1 april 2013 från en trenivå- till tvånivåorganisation, bestående av två fakulteter (som leds av dekaner, vilka sedan dess ingår i linjeorganisationen) uppdelade i avdelningar (som leddes av avdelningschefer).[31] 2019 ombildades avdelningarna till institutioner (som leds av prefekter) och HUV-fakulteten slog samman några avdelningar till större institutioner. Den 1 januari 2023 ersattes på liknande vis NMT-fakultetens tio institutioner med fyra större institutioner, i syfte att kunna stärka institutionernas administrativa stöd, samt att bättre avspegla forskningens organisation, och inte bara återspegla grundutbildningens struktur:[32][33]

 • Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier: (NMT)
  • Institutionen för data- och elektroteknik (DET), Sundsvall
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik (IMD), Sundsvall och Östersund
  • Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem (KKI), Sundsvall och Östersund
  • Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (NDH), Sundsvall och Östersund
 • Fakulteten för humanvetenskap: (HUV)
  • Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT), Östersund och Sundsvall
  • Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV), Sundsvall och Östersund
  • Institutionen för hälsovetenskaper (HOV), Östersund och Sundsvall
  • Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO), Östersund
  • Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV), Sundsvall och Östersund

Forskning

Forskningen är till stor del koncentrerad till åtta forskningscentra inom universitet:[35]

 • Fakulteten för humanvetenskap: (HUV)
  • European Tourism Research Institute (Etour, Turismforskningsinstitutet) i Östersund — inom profilområde Turism och upplevelser
  • Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) i Sundsvall — inom forskningsområde Bank, försäkring, pension
  • Nationellt Vintersportcentrum (NVC) och Sports Tech Research Centre i Östersund — inom profilområde Hälsa, idrott och sportteknologi
  • Risk and Crisis Research Center (RCR) i Östersund — inom forskningsområde Kris, risk och hållbarhet
 • Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier: (NMT)
  • Fibre Science and Communication Network (FSCN) i Sundsvall — inom profilområde Skogen som resurs
  • Sensible Things that Communicate (STC) i Sundsvall — inom profilområde Industriell informationsteknologi och digitala tjänster
  • Sports Tech Research Centre (Sportstech) i Östersund — inom profilområde Hälsa, idrott och sportteknologi.
  • Demokratiinstitutet (DEMICOM) i Sundsvall — inom forskningsområde Medier och kommunikation

Dessutom bedrivs ämnesforskning vid flera institutioner[36] och forskningssatsningar görs inom ytterligare forum och forskargrupper[37]. En av dessa forskargrupper är det universitetsgemensamma Forum för genusvetenskap (FGV), som bedriver forskning om normaliseringsprocesser, arbetsmarknad för utrikes födda samt om våld i nära relationer.[38]

Samverkan

Universitetet har ett nära samarbete med det regionala näringslivet i Östersund genom Peak Innovation och Karriärveckan, samt i Sundsvall genom BizMaker och föreningen och innovationssystemet Bron (som bland annat arrangerar IT-utvecklarkonferensen Good Tech Conference), med flera industrinätverk inhysta i Grönborg.

Studentliv och studentorganisationer

Vid Mittuniversitetet finns det två godkända studentkårer: Studentkåren i Sundsvall[39] och Studentkåren i Östersund[40]. Vid sidan om studentkårerna finns det även ett stort antal linjeföreningar och andra studentföreningar. Studentkårerna arbetar med studiefackligt påverkansarbete och arrangerar sociala aktiviteter på respektive ort, men ska även representera distansstudenter.

Personer

Mittuniversitetets rektorer (Sundsvall)

Kari Marklund, rektor 1994-1999

Mittuniversitetets prorektorer i Östersund

 • 1993–1999 Alf Gunnmo (f. 1942)
 • 1999–2002 Mats Ericson (f. 1959)
 • 2003–2005 Pia Sandvik Wiklund (f. 1964)
 • 2017 tf Susanna Öhman (f. 1964)
 • 2012–2016, 2017–2018 Mats Tinnsten (f. 1959)
 • 2006–2011, 2019–2023 Håkan Wiklund (f. 1962)
 • 2024- Anna Olofsson (f. 1971)
Björn Fjæstad, hedersdoktor och tidigare adj. prof. i företagsekonomi.

Mittuniversitetets prorektorer i Sundsvall

 • 1999, 2003, 2005–2006, 2008 tf Sture Petersson (f. 1941)
 • 2018–2023 Eva Dannetun (f. 1958)

Styrelseordförande för Mittuniversitetets styrelse

Hedersdoktorer vid Mittuniversitetet

Kända alumner

Se Alumner från Mittuniversitetet för exempel på kända personer som studerat vid Mittuniversitetet eller de högskolor och seminarier som senare blev Mittuniversitetet.

Personer verksamma vid Mittuniversitetet

Se Personer verksamma vid Mittuniversitetet för en förteckning över några av universitetets professorer.

Referenser

 1. ^ [a b c d e] Mittuniversitetets årsredovisning 2022
 2. ^ [a b] Gunnmo, Alf et.al. (1 januari 2003). Historik om Mittuniversitetet. Mittuniversitetet. ISBN 91-87908-74-3. http://www.miun.se/Global/Ovriga/Generellt/Historik/Mitthogskolan%2010%20%c3%a5r.pdf. Läst 12 januari 2012  Arkiverad 5 oktober 2013 hämtat från the Wayback Machine.
 3. ^ [a b] Lokalisering 2016: Bilaga 2, Vägval för Mittuniversitetet Arkiverad 20 september 2016 hämtat från the Wayback Machine., Sweco Eurofutures AB 2013-01-21
 4. ^ ”Digital printing center (DPC)”. Arkiverad från originalet den 27 mars 2010. https://web.archive.org/web/20100327143540/http://www.miun.se/dpc. Läst 17 september 2007. 
 5. ^ Campus Örnsköldsviks: Forskning, läst 2017-05-03
 6. ^ ”Forskning”. scienceinnovationday.com. Arkiverad från originalet den 11 november 2019. https://web.archive.org/web/20191111164528/https://scienceinnovationday.com/Forskning/forskningscentra/fibre_science_and_communication_network/forskning/. Läst 11 november 2019. 
 7. ^ ”Samverkansavtal med Örnsköldsviks kommun”. mitt-universitetet.eu. Arkiverad från originalet den 11 november 2019. https://web.archive.org/web/20191111164529/https://mitt-universitetet.eu/mot-mittuniversitetet/samverkan/goda-exempel-pa-samverkan/samverkansavtal-med-ornskoldsviks-kommun/. Läst 11 november 2019. 
 8. ^ Skogsepok i graven Arkiverad 24 december 2013 hämtat från the Wayback Machine., SVT Jämtlandsnytt, 16 maj 2012.
 9. ^ Katrin Holmqvist (2008), Campus Sundsvall : att bygga symbolvärden, Umeå Universitet.
 10. ^ Jan Samuelsson, CEDIF: VÅra lokaler Arkiverad 24 december 2013 hämtat från the Wayback Machine., 12 januari 2011.
 11. ^ MIUN generella betygskriterier Arkiverad 2 april 2015 hämtat från the Wayback Machine., enligt rektorsbeslut 2006-10-30.
 12. ^ ”Träakademien.se”. Arkiverad från originalet den 3 februari 2010. https://web.archive.org/web/20100203195031/http://www.traakademien.se/. Läst 21 december 2013. 
 13. ^ Sammanträdesprotokoll Tillväxtutskottet Arkiverad 20 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine., Kramfors kommun, 19 oktober 2009.
 14. ^ ”Inga nya studenter antas till programmet möbel- och byggnadshantverk”. Mittuniversitetet. Arkiverad från originalet den 20 juni 2018. https://web.archive.org/web/20180620003137/https://medarbetarportalen.miun.se/medarbetarinfo/2018-6/inga-nya-studenter-antas-till-programmet-mobel--och-byggnadshantverk/. Läst 19 juni 2018. 
 15. ^ ”Mittuniversitetets årsredovisning 2013”. Arkiverad från originalet den 28 september 2020. https://web.archive.org/web/20200928093802/https://www.miun.se/globalassets/forvaltning/arsredovisningen/arsredovisning-2013.pdf. Läst 9 januari 2020. 
 16. ^ Mittuniversitetets verksamhet i Härnösand omlokaliseras till Sundsvall Arkiverad 23 februari 2013 hämtat från the Wayback Machine., Pressmeddelande 2013-01-18
 17. ^ ”Hum på plats i Sundsvall”. Arkiverad från originalet den 20 juni 2015. https://web.archive.org/web/20150620165404/http://www.miun.se/universitetet/organisation/avdelningar/hum/nyhetsarkiv/hum-pa-plats-i-sundsvall. Läst 27 juni 2016. 
 18. ^ https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/rekordmanga-har-sokt-utbildning-vid-mittuniversitetet-i-host
 19. ^ ”Beslut: Mitthögskolan – Ansökan om rätt att utfärda civilingenjörsexamen” (PDF). Högskoleverket. 11 mars 2003. Arkiverad från originalet den 27 september 2007. https://web.archive.org/web/20070927003043/http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800088013/641-2552-01.pdf. Läst 16 juni 2008. 
 20. ^ Mittuniversitetets sex civilingenjörsutbildningar
 21. ^ UK-ämbetets databas över examenstillstånd Arkiverad 30 april 2017 hämtat från the Wayback Machine., accessdatum 22 december 2013
 22. ^ Samarbete med KTH och Stockholms universitet arkiverad version från 20200510
 23. ^ Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor Arkiverad 12 juni 2013 hämtat från the Wayback Machine., Högskoleverket Rapport 2011:2 R
 24. ^ [a b] ”Mittuniversitetets årsredovisning 2016”. Arkiverad från originalet den 28 september 2020. https://web.archive.org/web/20200928074134/https://www.miun.se/globalassets/forvaltning/arsredovisningen/arsredovisning-2016.pdf. Läst 3 maj 2017. 
 25. ^ [a b] Högskoleverket: Statistisk analys: Fler studenter och större överskott än någonsin tidigare Arkiverad 3 september 2014 hämtat från the Wayback Machine., 2011-03-08
 26. ^ Högskoleverket statistik: Högskoleöversikt. Accessdatum 2009-11-28. Arkiverad 30 december 2014 hämtat från the Wayback Machine.
 27. ^ Fokus rankar Sveriges högskolor. Publicerad 3 mars 2012 (accessdatum 2012-05-02)
 28. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 27 april 2010. https://web.archive.org/web/20100427034932/http://dagbladet.se/nyheter/sundsvall/1.1967856-mittuniversitetets-studenter-ar-samst. Läst 19 juni 2011. , Dagbladet
 29. ^ https://archive.is/20120524204852/http://svt.se/2.55868/1.1969127/samst_betyg_pa_mittuniversitetet&lid=aldreNyheter_1850896&lpos=rubrik_1969127
 30. ^ Sparkrav tvingar Mittuniversitetet att skära Arkiverad 10 april 2012 hämtat från the Wayback Machine., Östersundsposten 9 februari 2012.
 31. ^ ”Avdelningar - Arkiverade kopian”. www.miun.se. Arkiverad från originalet den 20 september 2016. https://web.archive.org/web/20160920192054/http://www.miun.se/avdelningar. Läst 31 augusti 2016. 
 32. ^ Handlingsplan för ny institutionsorganisation och ledningsstruktur vid NMT, Mittuniversitetet 2022-03-97
 33. ^ ”Institutioner”. www.miun.se. https://www.miun.se/institutioner. Läst 28 januari 2023. 
 34. ^ ”Gemensamma förvaltningen”. www.miun.se. https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/Universitetsforvaltning/. Läst 7 januari 2019. 
 35. ^ Mittuniversitetets center och institut
 36. ^ ”Ämnesforskning”. Arkiverad från originalet den 2 september 2015. https://web.archive.org/web/20150902000808/http://www.miun.se/forskning/amnesforskning. Läst 30 augusti 2015. 
 37. ^ ”Större forskningssatsningar”. https://www.miun.se/Forskning/forskargrupper/. Läst 6 april 2021. 
 38. ^ https://www.miun.se/fgv
 39. ^ ”Studentkåren i Sundsvall”. Arkiverad från originalet den 19 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100819173218/http://www.sks.miun.se/. Läst 10 april 2013. 
 40. ^ Studentkåren i Östersund
 41. ^ https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/ledning/Universitetsstyrelse/
 42. ^ Fälldins protest skickas till utbildningsministern Arkiverad 22 februari 2013 hämtat från the Wayback Machine., Sundsvalls tidning 2013-02-21.
 43. ^ Nya hedersdoktorer vid Mittuniversitetet Arkiverad 29 juli 2016 hämtat från the Wayback Machine., pressmeddelande 2016-06-02
 44. ^ Mittuniversitetets hedersdoktorer, miun.se, läst 2016-06-02
 45. ^ https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/universitetet/akademiskahogtider/Hedersdoktorer/
 46. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 13 juni 2018. https://web.archive.org/web/20180613113952/https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/press/pressmeddelanden/2018-5/asa-bergman-och-graham-potter-blir-nya-hedersdoktorer/. Läst 13 juni 2018. 
 47. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 8 augusti 2020. https://web.archive.org/web/20200808091931/https://www.miun.se/kontakt/press/pressmeddelanden/2019-5/valmeriterad-kvintett-blir-nya-hedersdoktorer/. Läst 5 oktober 2019. 
 48. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 4 juni 2020. https://web.archive.org/web/20200604073611/https://www.miun.se/kontakt/press/pressmeddelanden/2020-5/fyra-nya-hedersdoktorer-vid-mittuniversitetet/. Läst 4 juni 2020. 
 49. ^ https://www.miun.se/kontakt/press/pressmeddelanden/2021-7/ledin-maceachen-akner-koler-och-lindstrom--nya-hedersdoktorer/
 50. ^ ”Kvintett blir nya hedersdoktorer på Mittuniversitetet”. www.miun.se. 4 juli 2022. https://www.miun.se/kontakt/press/nyhetsarkiv/2022-6/kvintett-blir-nya-hedersdoktorer-pa-mittuniversitetet/. 

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Mari Jungstedt.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 3.0
Mari Jungstedt på Guldbaggegalan den 21 januari 2013.
Anna Haag.jpg
Författare/Upphovsman: , Licens: CC BY-SA 2.0
Swedish cross-country skier Anna Haag at the 2010 Winter Olympics in Vancouver, Canada.
Britta Johansson Norgren 2011-03-03 (cropped).jpg
Författare/Upphovsman: Oskar Karlin, Licens: CC BY-SA 2.0
Swedish cross-country skier Britta Johansson Norgren at the 2011 FIS Nordic World Ski Championships in Oslo, Norway.
Fredrik Wikingsson in August 2013.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 4.0
Fredrik Wikingsson på Kristallen-galan den 30 september 2013.
Abir Al-Sahlani.jpg
Författare/Upphovsman: Henrik Ishihara (Globaljuggler), Licens: CC BY-SA 4.0
Abir Al-Sahlani, member of the European Parliament.
Emil Jönsson.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 3.0
Emil Jönsson på Royal Palace Sprint, som ingår i FIS World Cup 2012/2013, i Stockholm den 20 mars 2013. Emil Jönsson vinner sprintcupen.
Grönborg.jpg
Författare/Upphovsman: Pernillanordstrom, Licens: CC BY-SA 4.0
Grönborg. Storgatan 73, Sundsvall
Bjorn Fjaestad.jpg
Författare/Upphovsman: Vogler, Licens: CC BY-SA 3.0
Björn Fjæstad, f.d. chefredaktör för tidskriften Forskning & Framsteg.
Peter Schantz.jpg
Författare/Upphovsman: Petgossch, Licens: CC BY-SA 3.0
Professor Peter Schantz, 2009
Jan Helin.jpg
Författare/Upphovsman: Janwikifoto, Licens: CC BY-SA 3.0
Jan Helin, Aftonbladets chefredaktör.
Z9Ps2MLCVIEOQV2BK US.jpg
Författare/Upphovsman: Sandra Pettersson, Licens: Attribution
Hans-Christer Holmberg
Kari Marklund.jpg
Författare/Upphovsman: Helene Stjernlöf, Licens: Copyrighted free use
Kari Marklund, förbundsordförande i Svenska handikappidrottsförbundet
Thorbjörn Fälldin 1967.jpg
Then Member of Parliament for the Centre Party and later Prime Minister of Sweden Thorbjörn Fälldin
Ylva Nowen Semmering 1996.jpg
Författare/Upphovsman: Ielay, Licens: CC BY 3.0
Swedish alpine skier Ylva Nowén during the public draw for the second slalom in Semmering (Austria) on December 29th, 1996.
Asatorstensson swedish presidency.jpg
Författare/Upphovsman: Henrik Ishihara Globaljuggler, Licens: CC BY-SA 3.0
Sveriges infrastrukturminister Åsa Torstensson
Anna Ottosson.jpg
Författare/Upphovsman: Christian Jansky (User:Tschaensky), Licens: CC BY-SA 2.5
Anna Ottosson during the public draw for the Giant Slalom in Semmering, Austria on Dec. 28, 2006.
Lasse Mattila.jpg
Författare/Upphovsman: Foto: Ulf Michal, Licens: CC0
Lasse Mattila, 2016
Charlotte Kalla.jpg
Författare/Upphovsman: , Licens: CC BY-SA 2.0
Swedish cross-country skier Charlotte Kalla at the 2010 Winter Olympics in Vancouver, Canada.
Kristallen-vinnaren Gina Dirawi.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 3.0
Gina Dirawi och André Pops blev vinnare av Kristallen på Kristallengalan den 30 augusti 2013. Gina Dirawi för Årets kvinnliga programledare och André Pops för Årets sport-tv profil.
Stig Welinder 01.jpg
Författare/Upphovsman: Calle Eklund/V-wolf, Licens: CC BY 3.0
Stig Welinder på Hedemora stadsbibliotek
Campus östersund.jpg
Mittuniversitetets Campus i Östersund
Sundsvall Folkets park.jpg
Författare/Upphovsman: Henrik Sendelbach, Licens: CC BY-SA 3.0
Sundsvall Folkets park
Berit Andnor, Sveriges socialminister och nordisk samarbetsminister.jpg
(c) Johannes Jansson/norden.org, CC BY 2.5 dk
Berit Andnor, Sveriges socialminister och nordisk samarbetsminister.
Roger Haddad.jpg
(c) Johan Fredriksson, CC BY-SA 3.0
Roger Haddad, riksdagsledamot för Folkpartiet
Anders Södergren at 2010 Winter Olympics cropped.jpg
Författare/Upphovsman: , Licens: CC BY-SA 2.0
Anders Södergren of Sweden helps bring home the gold in the men's 4x10 KM cross-country skiing relay on February 24th, 2010
Mittuniversitetet Östersund.jpg
Mittuniversitetet i Östersund. Mittuniversitetet i Östersund. Huset var tidigare Norrlands artilleriregementes kanslihus.
Jerzy Sarnecki 001.jpg
Författare/Upphovsman: Affekt Film AB, Licens: CC BY 3.0
Kriminologen Jerzy Sarnecki.
Karin Mattsson Weijber in January 2014.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 4.0
Karin Mattsson Weijber på Svenska Idrottsgalan i Ericsson Globe i Stockholm den 13 januari 2014.
Emelie Öhrstig på Royal Palace Sprint 2013.jpg
Författare/Upphovsman: Frankie Fouganthin, Licens: CC BY-SA 3.0
Emelie Öhrstig på Royal Palace Sprint 2013.
Shervin Razani.jpg
Författare/Upphovsman: Sebsson, Licens: CC BY-SA 4.0
Shervin Razani