Landshövding

En landshövding är statens företrädare i de svenska länen. Motsvarande befattning i Danmark kallas statsamtmand och i Norge statsforvalter[1]. I Finland avskaffades både de formella länen och titeln landshövding 2009. Landshövdingen på Åland finns dock kvar och har en speciell ställning i och med Ålands självstyrelse. Landshövding var också titeln på den danska statens översta representant på Island 1873–1904 och Grönland 1950–1979.

Motsvarande ämbete kallas i Frankrike för préfet (prefekt); i Tyskland Regierungspräsident (en delstatlig regeringschef kallas för Ministerpräsident); i Österrike Landeshauptmann. I Norge kallas ämbetet fylkesmann. I Danmark kallas motsvarande person Direktør for Statsforvaltningen. I Storbritannien motsvarar Lord Lieutenant (Lordlöjtnant).

Under 1800-talet förekom det att en landshövdings hustru benämndes landshövdingska.[2]

Landshövdingarna i Sverige

I Sverige är landshövdingarna en representant för länet gentemot staten, näringslivet, organisationer och allmänheten. Detta medför att landshövdingarna, liksom länsstyrelserna, har en dubbel representationsroll i förhållande till staten. Dels som statens företrädare gentemot länet, och dels som länets företrädare gentemot staten.

Landshövdingarna i Sverige kallades fram till 1958 officiellt Kunglig Majestäts befallningshavande eller bara konungens befallningshavande. Detta epitet används ibland fortfarande med en lite skämtsam underton. De hade fram till mitten av 1900-talet även en speciell uniform under resor i länet, en landshövdingeuniform. I den rangordning som gällde fram till 1909 hade landshövding generalmajors rang.

Landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst eller har förhinder kallas Länsråd eller i de tre länen Stockholms län, Västra Götalands län samt Skåne län Länsöverdirektör.

Landshövdingarna i Sverige bor på ett länsresidens. Platsen där länsresidenset finns kallas residensstad.

Referenser

  1. ^ ”Fylkesmannen blir statsforvaltaren” (på nn-NO). Regjeringa.no. Kommunal-og moderniseringsdepartementet. 26 oktober 2020. https://www.regjeringen.no/nn/aktuelt/fylkesmannen-blir-statsforvaltaren/id2775052/. Läst 26 oktober 2020. 
  2. ^ Svenska Akademiens ordbok: Landshövding (tryckår 1939)

Se även