Kronofogdedistrikt

Kronofogdedistrikt var en i Sverige använd indelning för utsökningsväsendet som ersatte de tidigare landsfiskalsdistrikten samt, för de städer som stod utanför landsfiskalsdistrikt, stadsfogdarna.[1] Den 1 januari 1965 trädde rikets indelning i kronofogdedistrikt i kraft, och i landet bildades 81 sådana distrikt. I varje kronofogdedistrikt fanns en kronofogdemyndighet, och chefen för en kronofogdemyndighet var en kronofogde, ett ämbete som återinrättats efter det hade upphört 1918. I Stockholms, Göteborgs och Malmö kronofogdedistrikt hade kronofogden titeln kronodirektör.[2]

Källor

  • Svensk författningssamling 1964:366: Kungl. Maj:ts kungörelse om rikets indelning i kronofogdedistrikt; given Stockholms slott den 29 maj 1964.
  • Lag (1964:323) om fullgörande av vad som åligger landsfogde m.fl.
  • Svensk författningssamling 1964:845: Kungl. Maj:ts kronofogdeinstruktion, given Stockholms slott den 27 november 1964.

Noter