Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden
Konstnärsnämnden logo.png
DepartementKulturdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
KommunStockholm
LänStockholm
Organisationsnr202100-3252
MyndighetschefOrdförande: Ellen Wettmark
Direktör: Anna Söderbäck
Instruktion[1]
Webbplatswww.konstnarsnamnden.se

Konstnärsnämnden är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Kulturdepartementet. Nämnden delar varje år ut cirka 160 miljoner kronor i stipendier och bidrag till konstnärer inom bild och form, musik, teater, dans och film. Till Konstnärsnämndens uppdrag hör också att göra utredningar i kulturpolitiska frågor samt analyser av konstnärernas sociala och ekonomiska villkor.

Konstnärsnämndens uppgifter

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. Konstnärsnämndens övergripande uppgift är att främja möjligheter för konstnärer att vidareutveckla sitt konstnärskap. Detta sker genom

 • Att lyfta konstnärspolitiska frågor nationellt och internationellt i dialog med andra myndigheter och organisationer
 • Att genom bevakning och analys fördjupa och sprida kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor samt förutsättningar för konstnärligt skapande
 • Att ge ekonomiskt stöd i form av stipendier och bidrag
 • Att utveckla konstnärers möjligheter till internationellt och interkulturellt kulturutbyte

Konstnärsnämnden ska genom sin verksamhet förverkliga de kulturpolitiska, och särskilt de konstnärspolitiska, målen som riksdag och regering har beslutat om.

Organisation

Konstnärsnämnden leds av en styrelse med högst elva ledamöter. De utses av regeringen, varav fem kan tillsättas efter förslag från konstnärsorganisationer. Nämnden har 20 medarbetare inom sitt kansli varav sex inom det internationella programmet IASPIS. Inom nämnden finns även Internationella Dansprogrammet (KID). Ordförande i Konstnärsnämndens styrelse är Ellen Wettmark och direktör för myndigheten är Anna Söderbäck.

Beslut om stipendier och bidrag

Besluten om fördelning av de enskilda stipendierna och bidragen fattas i huvudsak av tre organ inom nämnden:

 • styrelsen för Sveriges Bildkonstnärsfond
 • arbetsgruppen för musik
 • arbetsgruppen för teater- och filmkonstnärer
 • arbetsgruppen för dans.

Utöver dessa beslutande organ finns också referensgruppen för Internationella dansprogrammet(KID) som bereder ansökningar med internationell anknytning inom dansområdet. Beslut fattas av en delegation ur myndighetens styrelse. (Konstnärsnämnden har också uppdraget att utveckla ett internationellt utbytesprogram inom musik (KIM). I dessa grupper sitter först och främst konstnärer från de olika områdena samt andra professionellt verksamma.

År 2017 belyste Sveriges Radios Kaliber risken för vänskapskorruption när de som delar ut bidrag känner dem som får bidragen.[1] Enligt Konstnärsnämndens policy konstituerar vänskap inte jäv, vilket enligt professor Olle Lundin är lagstridigt.[2]

Sveriges Bildkonstnärsfond

Sveriges Bildkonstnärsfond är ett organ inom Konstnärsnämnden. Varje år lämnar staten en visningsersättning till fonden för den konst som används i offentliga rum till glädje och nytta för allmänheten. Riksdag och regering ger riktlinjer för hur dessa pengar ska fördelas i form av stipendier och bidrag. Bildkonstnärsfondens styrelse utses av regeringen och består av högst tretton ledamöter. Sju utses efter förslag som får lämnas av konstnärsorganisationer. Arbetsgrupperna består av tolv till tretton ledamöter och utses av nämndens styrelse

Analys och utredning

Analysavdelningen hanterar konstnärspolitiska och kulturpolitiska frågor och håller sig underrättad om konstnärernas sociala och ekonomiska villkor samt förutsättningar för konstnärligt skapande. Det innebär bland annat att löpande bevaka trygghetssystemens utformning och tillämpning i förhållande till konstnärlig verksamhet.

Det sker genom statistiska och kvalitativa undersökningar, information genom konstnärsguiden samtalsplattformar med andra politikområden och möten med andra myndigheter och organisationer.

Under senare år har nämndens roll som samverkanspart i olika regeringsuppdrag och som remissinstans förstärkts. Utgångspunkten för detta arbete är att se frågorna ur konstnärernas perspektiv. Det handlar också om att bevaka konstnärsfrågorna på EU- och internationell nivå.

Avdelningen ansvarar för sammanställningar av nämndens styrdokument, årsredovisning, budgetunderlag, remisser och yttranden, gör uppföljningar och utvärderingar samt skapar rutiner för dessa av Konstnärsnämndens verksamhet.

Stipendier och bidrag

Konstnärsnämnden fördelar ett brett spektrum av stipendier och bidrag till yrkesverksamma konstnärer inom bild, form, dans, film, musik och teater. Stödet riktar sig främst till enskilda frilansande konstnärer, bosatta i Sverige och/eller med sin konstnärliga verksamhet här. Totalt delar nämnden varje år ut cirka 120 miljoner kronor i stipendier och bidrag.

Drygt hälften av de stipendier och bidrag som Konstnärsnämnden delar ut tilldelas konstnärer inom bild och form genom Sveriges Bildkonstnärsfond och gäller främst arbetsstipendier. Bidragen till konstnärer inom musikområdet uppgår till 21 miljoner kronor, medan dans får 9 miljoner, film 8 och teater 6 miljoner kronor. Inom området dans och teater behandlar nämnden ansökningar även från performance- och cirkusartister. Dramatiker får stöd av Sveriges författarfond. Institutioner och fria grupper kan söka bidrag hos Statens Kulturråd.

Varje år behandlar nämnden cirka 8 000 ansökningar från verksamma konstnärer. Omkring 1 700 av de sökande tilldelas stipendium eller bidrag i någon form. Grundkriteriet är konstnärlig kvalitet och ekonomiskt behov. Nämnden strävar även så långt det är möjligt efter mångfald och spridning av stödet inom olika konstformer, ålder, kön och geografiskt i landet.

Långtidsstipendium

Det beviljas även 10-åriga långtidsstipendier som beslutas av styrelsen. Nuvarande stipendiater (uppdateras regelbundet) .[3]

Särskilda stipendier

Bildkonstnärsfondens Stora stipendium

Sveriges Bildkonstnärsfonds Stora stipendium på 300 000 kr tilldelas aktiva bild- och formkonstnärer som med en mycket hög konstnärlig kvalitet har och har haft stor betydelse för nya generationer av konstnärer.

Birgit Cullberg-stipendiet

Konstnärsnämndens Birgit Cullberg-stipendium på 100 000 kr ges varje år till en ung koreograf. Stipendiet inrättades av regeringen i samband med Birgit Cullbergs 90-årsdag och delades ut första gången 1999. Det annonseras inte ut, utan fördelas utan ansökan av arbetsgruppen för teater-, dans- och filmkonstnärer.

Mai Zetterling-stipendiet

Konstnärsnämndens Mai Zetterling-stipendium ges till en filmregissör med hög konstnärlig kvalitet som vidgar gränserna för kort- eller dokumentärfilm. Stipendiet är på 200 000 kr och fördelas utan ansökan.

Per Ganneviks stipendium

Per Ganneviks stipendium delas ut av Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål, som förvaltas av Konstnärsnämnden. Varje år delas fem stipendier om vardera 500 000 kronor ut till konstnärer inom bild och form, musik, teater, dans och film.

Se även

Källor

Noter

 1. ^ Lena Pettersson. "Musiker emellan – var hamnar skattemiljonerna?", Kaliber den 4 september 2017, läst den 10 september 2017.
 2. ^ Lena Pettersson. "Konstnärsnämnden kritiseras för jäv", Kaliber den 4 september 2017, läst den 10 september 2017.
 3. ^ "Tidigare långtidsstipendiater per konstområde Arkiverad 19 april 2020 hämtat från the Wayback Machine.", konstnarsnamnden.se. Åtkomst den 9 mars 2019.

Externa länkar

Media som används på denna webbplats