Kejsardömet Österrike

Kejsardömet Österrike
Kaiserthum Oesterreich Kaiserthum Österreich (tyska)

1804–1867
FlaggaLilla statsvapnet
Nationalsång: Gott erhalte Franz den Kaiser
HuvudstadWien
SpråkTyska

Ungerska, rumänska, tjeckiska, slovakiska, slovenska, kroatiska, serbiska, italienska, polska, rutenska ("sedvanliga språk")

ReligionRomersk-katolicism
StatsskickAbsolut monarki
Sista kejsareFrans Josef I
Sista ministerpresidentRichard Belcredi
Bildades1804
 – bildades urTysk-romerska riket
Upphörde1867
 – upphörde genom1867 års kompromiss
 – uppgick iÖsterrike-Ungern
Areal698 700 km² (1804)
Folkmängd
 – befolkningstäthet
minst 21,2 miljoner (1804)
30 inv/km²

Kejsardömet Österrike (tyska: Kaisertum Österreich; enligt dåtida skrivsätt Kaiserthum Oesterreich) var en stat i Centraleuropa med Wien som huvudstad. Den omfattade hela dagens Österrike, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Kroatien och Slovenien. Dessutom omfattade staten delar av dagens Italien, Rumänien, Serbien, Polen, Moldavien och Ukraina.

Kejsarriket grundades 11 augusti 1804 som enhetlig arvmonarkiärkehertig Frans av Österrike antog titeln kejsare av Österrike som svar på att Napoleon Bonaparte utropade sig till fransmännens kejsare. Statsbildningen ombildades den 8 juni 1867, i och med det österrikisk-ungerska förlikningsavtalet, till realunionen Österrike-Ungern.

Historia

Kejsardömets grundande och slutet på Tysk-romerska riket

Frans antog en kejserlig titel för att också i framtiden kunna ha samma rang som Napoleon I, som dessförinnan krönt sig till fransmännens kejsare. ”Dubbelkejsaren” Frans I härskade över en multietnisk stat i Central- och Sydösteuropa, som omfattade Österrike, Ungern, Tjeckien (Böhmen och Mähren), Slovakien, stora delar av Polen och Ukraina i norr, och utbredde sig åt öst och sydöst över stora delar av Italien, Slovenien och Kroatien till de nuvarande Rumänien och Serbien, och omfattade sålunda ett område på 698 700 kvadratkilometer med mer än 21 miljoner invånare. Vidare stod fram till tredje koalitionskriget (1805) en stor armé om 423 270 soldater försvarsberedda. Två år efter att dubbelkejsardömet utropats förklarade han den 6 augusti 1806 det Heliga romerska riket av tysk nation för upplöst och nedlade dess krona, till följd av faran att Napoleon skulle ta över genom det i juli grundade Rhenförbundet.

Från Napoleon till Wienkongressen

Rudolfskronan, Österrikes kejsarkrona.

Förloppen i de följande krigen mot Napoleon var omväxlande. Genom freden i Pressburg av 1805 förlorade Habsburgriket Tyrolen, Främre Österrike samt Freiburg im Breisgau , Günzburg, Rottenburg am Neckar och Horb am Neckar, det italienska område, omkring Venetien, som förvärvats 1797. Ännu värre blev det 1809 vid freden i Schönbrunn, då Österrike var tvingades lämna ifrån sig Salzburg och området vid Adriatiska havet (varur fransmännen bildade de Illyriska provinserna) och blev en inlandsstat. Trots det kunde kejsar Frans gifta bort sin dotter Marie Louise till Napoleon. Sonen Napoleon II som föddes i äktenskapet levde under större delen av sitt (korta) liv i Wien med titeln hertigen av Reichstadt.

Först i och med Wienkongressen 1814 och 1815 blev det slut på krigen mot Napoleon vilka hade ansträngt landets ekonomi svårt. Den 20 februari 1811 förklarade kejsaren statsbankrutt, något som han under de föregående åren hade skjutit upp flera gånger. Sedelcirkulationen hade vid nyår vuxit till över en miljard gulden vilket var tio gånger penningmängden år 1800. Bancosedlarna som fanns i omlopp ersattes den 31 januari 1812 genom nya inlösningsbevis med 20 procent av det gamla nominalvärdet varefter bancosedlarna blev värdelösa.

Efter Wienkongressen var den territoriella utbredningen i stort sett återställd till vad den varit före krigen. Man avstod från de avlägsna Österrikiska Nederländerna och Främre Österrike, för att varaktigt tillskansa sig Salzburg och Innviertel (i nuvarande Oberösterreich). Ända fram till slutet av kongressen fanns det en plan, att låta Bayern behålla de båda områdena och istället skapa ett nytt Främre Österrike vid Rhen, som skulle ha omfattat de nuvarande tyska områdena Rheinhessen, Pfalz och Saarland. Planen övergavs till förmån för statens enhetlighet. I Italien kom området fram till Po under omedelbar kontroll. Ur hertigdömet Milanos och Republiken Venedigs områden skapades Kungariket Lombardiet-Venetien, som blev en ständig oroshärd. I hertigdömena Parma och Modena och i Toskana regerade habsburgska sekundogeniturer.

Vormärz och revolution

Den följande perioden fram till 1848 präglades av furst Metternichs regering, som försökte bevara den gamla feodala ordningen, särskilt när ropen efter medborgerliga friheter blev starkare. Inom konst och litteratur var detta biedermeier- och vormärzepoken.

År 1848 inträffade det i det habsburgska riket, liksom på andra håll i Europa, en revolution, som nästan oskiljbart förknippades med politiska och nationella problem. Centra var vid sidan av Wien och Prag Milano och framförallt Ungern. I Italien lyckades fältmarskalk Radetzky undertrycka upproren och slå tillbaka mot en piemontesisk armé. Desto farligare för kejsardömet var revolutionen i Ungern, där riksdagen redan i oktober avsatt habsburgarna och Lajos Kossuth agerade de facto-president. Till slut kunde habsburgarna hålla sig kvar bara tack vare massivt ryskt militärunderstöd och kroaternas insats under Banus Jellačić, som skydde Ungerns förtryck av Kroatien mer än habsburgarnas herravälde. Kampen mellan nationaliteterna, som redan hade splittrat riket, räddade på sätt och vis habsburgarna. I Wien slogs också revolutionen ner av Jellačić och Windischgrätz 1849.

1848 års författning, som utarbetats av Franz von Pillersdorf, trädde aldrig i kraft. Den nye kejsaren Frans Josef tvingade igenom en ny författning för kejsardömet, som emellertid åter sattes ur spel 1851. Under den reaktionära eran fram till 1859 regerade kejsaren allena (nyenvälde).

Solferino och Magenta

Under 1859 efter slaget vid Solferino och Magenta gick Lombardiet förlorat. Napoleon III stödde den italienska nationalrörelsen och den oerfarne unge kejsaren lät sig dras in i ett krig emot Frankrike, där han också själv förde befälet. Milano och sekundogenituren förlorades till Sardinien-Piemonte, bara Venetien kvarblev i kejsardömet ytterligare ett par år. Slaget vid Solferino och Magenta, där tiotusentals soldater på en dag förblödde på slagfältet, var bakgrunden till bildandet av Röda Korset och Genèvekonventionen (1864), till vilken Österrike anslöt sig 1866.

Nederlaget, som allvarligt skadade kejsarens prestige, gjorde det omöjligt att upprätthålla enväldet. Det kom två författningsförslag (1860 och 1861, båda utfärdade genom kejsarens försorg). Redan dessa båda författningsförslag visar en stark fluktuation mellan centralism och federalism, där det förra föredrogs av liberalerna och det sistnämnda av de konservativa. Båda skulle visa sig vara ogenomförbara. 1860 års förslag om att det nationella parlamentet skulle väljas av de regionala parlamenten hade de liberala borgarna emot sig, och den liberale ministerpresidenten Anton von Schmerlings försök med en direktvald allmän riksdag misslyckades till slut genom Ungerns bojkott.

Den "tyska frågan"

I mitten av 1860-talet överskuggades de här författningsexperimenten av den tyska frågan. Tronföljdskonflikten i Schleswig-Holstein hade fått den österrikisk-preussiska konflikten i Tyska förbundet att eskalera. Det av Otto von Bismarck ledda Preussen gick in i striden med motivet att arbeta för den ”lilltyska lösningen”. I det avgörande slaget vid Königgrätz i Böhmen 1866 besegrades Österrike, några av dess bundsförvanter annekterades (Kungariket Hannover, Kurhessen, Nassau, Fristaden Frankfurt) eller blev preussiska lydstater, såsom Kungariket Sachsen. Venetien gick förlorad trots Österrikes seger i Italien (framförallt över den italienska flottan i sjöslaget vid Lissa under Wilhelm von Tegetthoffs ledning), då bundsförvanterna Preussen och Italien redan kommit överens om saken i förväg.

Frans Josef I, kejsare av Österrike 1848-1916.

Omvandlingen av den österrikisk-ungerska monarkin (1867–1918)

Även internt måste riket ställas på en ny grund då kejsarens prestige var i botten. Den mest gångbara vägen syntes för Frans Josef vara att förena sig de moderata ungerska liberalerna under Gyula Andrássy och Ferenc Deák och erbjuda en särskild status till Kungariket Ungern. 1867 omvandlades Kejsardömet Österrike genom Ausgleich, som medgav den ungerska landsdelen (Transleithanien) en likvärdig status, till dubbelmonarkin Österrike-Ungern. Samtidigt fick den österrikiskt kontrollerade delen i och med 1867 års regeringsform en grundlag som gällde fram till 1918 – som delvis övertagits av den nuvarande österrikiska förbundsförfattningen.

Benämningen Kejsardömet Österrike, vars kejsarvärdighet inte längre avsåg den österrikisk-ungerska samstatens ungerska del, användes inte framgent. Officiellt kallades dessa landsdelar för de i riksrådet företrädda kungariken och länderna, inofficiellt för Cisleithanien. Namnet ”Österrike” föreslogs fortfarande som en möjlig beteckning för en gemensam stat men det avvisades bestämt av ungrarna. Först 1915 blev ”Österrike” åter officiellt namn för den västliga rikshalvan.

Administrativ indelning

Kejsardömet Österrikes administrativa indelning, i stort sett som den var efter Wienkongressen 1815 – vid grundandet 1804 organiserades det något annorlunda:

under Habsburg
 Ungern med omgivande länder

Försvarsväsende

Österrikiska grenadjärer från ett tyskt infanteriregemente 1835
Österrikisk grenadjärofficer från ett ungerskt infanteriregemente 1835
Österrikiska tschaikister 1835
Österrikiska 6. Chevaulegers-regementet 1835
Österrikiska fältartillerister 1835

K.K. Österrikiska armén 1812

Den österrikiska armén bestod 1812 av följande förband.[1]

Linjetrupper

 • 38 tyska infanteriregementen
 • 15 ungerska infanteriregementen
 • 9 jägarbataljoner
 • 8 kyrassiärregementen
 • 6 dragonregementen
 • 6 chevaux-legersregementen
 • 12 husarregementen
 • 3 ulanregementen
 • 4 fältartilleriregementen
 • 1 bombardörkår
 • 1 artillerifälttygstat
 • 1 artillerihantlangarkår
 • 1 minörkår
 • 1 sappörkår
 • 1 pionjärbataljon
 • 1 pontonjärbataljon

Lantvärn

 • Lantvärn i de konskriptionspliktiga österrikiska arvländerna = 50,000 man 1811.

Övriga trupper

 • Gränsregementen
  • 2 kroatiska
  • 3 slavonska
  • 2 banatiska
  • 1 vallakiskt-illyriskt
  • 4 siebenbürgska
  • Tschaikist-bataljon (Donau)
  • Szekler-husarregementet
 • 4 garnisonsbataljoner (ett ungerskt kompani i varje bataljon)
 • Gränskordongavdelningar (i de konskriptionspliktiga arvländerna)
 • Garnisonsartilleridistrikt
 • Militärtrosskår (träng)
 • Remontdepåer, hingstdepåer och militärstuterier
 • Beklädnadsekonomikommission (uniforms- och sängklädesmagasin)
 • Militärproviantstat (förplägnadsmagasin)
 • Militärmedikamentsstat (militärapoteksdirektion, medikamentsdepå, garnisonsapotek)
 • Fältkrigskommisariat

Hovgarden

(där K.K. står för kaiserlich-königlich och K.U. för königlich ungarisch)

 • K.K. Arcierlivgardet
 • K.U. Adelsgardet
 • K.K. Drabantgardet
 • K.K. Hofburggardet
 • K.U. Krongardet

K.K. Österrikiska armén 1829-1834

TruppslagFörbandFredsstyrka 1829Krigsstyrka 1834
Ungerskt infanteri15 regementen28 00060 000
Tyskt och italienskt infanteri45 regementen75 000170 000
Lantvärn35 bataljoner500 (kader)38 000
Grenadjärer20 bataljoner14 00025 000
Jägare1 regemente + 16 bataljoner7 00021 000
Gränsinfanteri17 regementen..45 000
Tschaikister (flodflottilj)1 bataljon600600
Garnisonsinfanteri6 bataljoner1 8001 800
Summa infanteri127 000360 000
Kyrassiärer8 regementen6 0007 000
Dragoner6 regementen4 0005 000
Chevauxlegers7 regementen8 00010 000
Husarer12 regementen15 00016 000
Ulaner4 regementen5 0005 000
Summa kavalleri38 00044 000
Bombardörkåren8002 000
Raketkåren500700
Fältartilleriet5 regementen12 00023 000
Garnisonsartilleri4 0004 000
Fälttygstaten (hantverkare)400500
Summa artilleri17 00030 000
Generalkvartermästarstaben56112
Pionjärer6001 700
Ingenjörkåren150150
Minörkåren500500
Sappörkåren500500
Pontonjärkåren700700
Gendarmeriet1 regemente600600
Totalsumma185 000438 000
Infanteridepåer116 kompanier-14 000
Jägardepåer26 kompanier-6 000
Tunga kavalleridepåer14 skvadroner-2 000
Lätt kavallerireserv23 skvadroner-5 000
Immobilt lantvärn35 bataljoner-17 000
Summa reservförband-43 000
Adelsinfanteri..-23 000
Adelskavalleri16 regementen-11 000
Summa ungerska insurrektionstrupper-34 000
SUMMA SUMMARUM185 000515 000

Källa: [2]

Tschaikistbataljonen var ett vid militärgränsen insatt flodflottiljförband utrustade med roddkanonbåtar, tschaiker. De ungerska insurrektionstrupperna var till 1848 ett adelsuppbåd till skydd för gräns och konung.

Se även

Referenser

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia, Kaisertum Österreich, 12 juli 2009.

Noter

 1. ^ Carl Edler von Bundschuh, Übersicht des bey der K.K. Österr. Armee bestehenden Militär-Oeconomie-System, Prag 1812, s. 1, 13-14, 22-24.
 2. ^ Das Heer-Wesen der Staaten des deutschen Bundes, Augsburg 1838, sid. 63, 92-97.

Media som används på denna webbplats

Flag of the Habsburg Monarchy.svg

↑ Civil flag or Landesfarben of the Habsburg monarchy (1700-1806)
↑ Merchant ensign of the Habsburg monarchy (from 1730 to 1750)
↑ Flag of the Austrian Empire (1804-1867)
↑ Civil flag used in Cisleithania part of Austria-Hungary (1867-1918)
House colours of the House of Habsburg
Imperial Coat of Arms of the Empire of Austria (1815).svg
Författare/Upphovsman: Sodacan, Licens: CC BY-SA 3.0
Imperial Coat of Arms of the Empire of Austria, used from 1815 to 1866.
Krone Kaiser Rudolf II Kaisertum Österreich.jpg
Författare/Upphovsman: unknown, Licens: CC BY-SA 3.0
Flag of Austria-Hungary 1869-1918.svg
Civil/merchant marine ensign of Austria-Hungary from 1869 to 1918
Franz joseph1.jpg
Franz Joseph I, Emperor of Austria (1830-1916) wearing the uniform of an Austrian Field Marshal
K.k. 6. Chevaulegers-Regiment.png
österreichisch-ungarisches 6. Chevaulegers-Regiment Mitte des 19. jahrhunderts
K.k. ungarische Grenadiere Offz.jpg
Offizier der ungarischen Grenadiere der k.k. österr.-ungar. Armee Mitte des 19.Jahrhunderts
K.k. Feldartillerie.jpg
Field-Artillery of Austria-Hungary
K.k. Deutsche Grenadiere.jpg
Deutsche Grenadiere der k.k. ö.-u. Armee Mitte des 19.Jahrhunderts
K.k. Czakistenbaon.jpg
österreichisch-ungarische Czakisten-Infanterie Mitte des 19.Jahrhunderts