Gustaf Nerman

Gustaf Nerman på omslaget till Hvar 8 dag 1912.

Gustaf Magnus Nerman, född 6 juli 1827 i Stockholm, död 12 januari 1913 i Uppsala, var en svensk väg- och vattenbyggnadsingenjör.

Biografi

Nerman skrevs efter studentexamen i Uppsala 1846 in vid Högre artilleriläroverketMarieberg 1848 och utexaminerades därifrån 1851. Han blev 1852 löjtnant och 1875 major i Väg- och vattenbyggnadskåren samt var 1875–1892 distriktschef i mellersta väg- och vattenbyggnadsdistriktet.

Han gjorde sig särskilt känd som skriftställare i tekniska frågor och publicerade en mängd uppsatser och utredningar rörande kommunikations- och farledsfrågor, byggnadsmetoder, hydrografiska spörsmål med mera, även mycket på det teknisk-historiska området. Han redigerade (jämte Adolf W. Edelsvärd) "Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörsvetenskap" (1859–1870) och utgav bland annat Göta kanals historia från äldsta tider till våra dagar (1895–1897).

År 1862 vann han pris för en stadsplan i Göteborg. Nerman är begravd på Norra begravningsplatsen utanför Stockholm.[1]

Bibliografi ordnad alfabetiskt

 • Afhandling om jernvägars anläggning och rörelsemateriel, Afd. 1,2. Stockholm. 1856. Libris 1807312 
 • Avesta : dess uppkomst och utveckling. Uppsala: Akad. bokh. 1912. Libris 1637597 
 • Betraktelser ang. Mälarens vattenförhållanden och deras ordnande. Uppsala: Akad. bokh. 1910. Libris 1616235 
 • Betänkande och förslag till Glans reglering vid Fiskeby. Stockholm: Förf :n. 1899. Libris 1663491 
 • Betänkande och förslag öfver regleringen af Motala ström. Stockholm. 1859. Libris 2932929 
 • Betänkande rörande en jernvägsanläggning mellan Oxelösund och Qvicksund. Nyköping. 1864. Libris 2932930 
 • Bidrag till kanalfrågan Roxen-Glan-Norrköping. Norrköping: Jonssons boktr. 1899. Libris 2932931 
 • Bångbro järnverk : en skildring. Uppsala: Almqvist & Wiksell. 1908. Libris s2p7smsvq229pvrb. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:eod-1616236 
 • Dalgången mellan Ljusnan och Hudiksvall samt Linspinneriet i Forssa, skildrade i bref till Söderhamns tidning. Uppsala: Akad. bokh. 1902. Libris 1727859 
 • Dalälfvens reglering. Stockholm: Centraltryckeriet. 1910. Libris 1616237 
 • Elektrisk kraftstation i Norrköping. Stockholm. 1899. Libris 2932932 
 • En inomskärs farled mellan Stockholm och Öregrund. Stockholm. 1885. Libris 3398659 
 • Farled mellan Hammarbysjön och Baggensfjärden öfver Järlasjön. Uppsala: Akad. bokh. 1912. Libris 1637598 
 • Fucino-sjöns torrläggning. Stockholm. 1898. Libris 2932933 
 • Försök att bestämma förhållandena vid jernvägar för olika spårvidd samt kostnaden för deras anläggning, materiel, drift och underhåll. Stockholm. 1863. Libris 2932934 
 • Granskning af drätselnämndens utlåtande i gaslysningsfrågan. Stockholm: Förf. 1882. Libris 1599201 
 • Grängesbergs kapellförsamling : en skildring. Uppsala: Akad. bokh. 1908. Libris 1616238 
 • Göta kanals historia från äldsta tider till våra dagar : en teknisk-ekonomisk skildring af nämnda företags uppkomst, utveckling och fullbordan under tre århundraden. Stockholm. 1895-1896. Libris 1764971 
 • Hammarforsen i Indalsälfven, Ragunda socken och Jämtlands län. Uppsala: Almqvist & Wiksell. 1901. Libris 1727860 
 • Handbok för beräkningar vid dikning och annan afledning af vatten. Stockholm: P. A. Norstedt & S :r. 1887. Libris 1625091 
 • Handbok i bergssprängning och om bergskotts tändning medels elektricitet. Stockholm: Alb. Bonnier. 1894. Libris 1625090 
 • Handbok i civil-ingeniörs-vetenskapen för tekniska läroanstalter, bergs-och byggnadsskolor, ingeniörer, byggmästare, samt till handledning för alla, som vilja inhämta kännedom om dylika byggnadsarbeten efter Mahan och Schubert / öfversatt och försedd med åtskilliga tillägg af Gustaf Nerman. Stockholm. 1852. Libris 2932935 
 • Handledning i afvägnings-konsten, med 22 i texten intryckta träsnitt. Bibliothek i praktisk landthushållning, 2561508 ; 2. Stockholm. 1860. Libris 2932936 
 • Hjälmare kanals historia. Uppsala: Akad. bokh. 1910. Libris 1616239 
 • Hjälmarens vattenförhållanden, sådana de hafva varit åren 1902-1904. Eskilstuna. 1905. Libris 2932939 
 • Hjälmarens vattenförhållanden åren 1889-1892. Örebro. 1893. Libris 2932937 
 • Hjälmarens vattenförhållanden åren 1900-1901. Stockholm. 1902. Libris 2932938 
 • Hufvudstadens bostads- och befolkningsförhållanden. 1879. Libris 3015583 
 • [https ://stockholmskallan.stockholm.se/post/8221 Hufvudstadens sotare-mysterier tecknade af en sakkunnig]. Stockholm. 1872. Libris 2932940. https ://stockholmskallan.stockholm.se/post/8221 
 • Hvarest gräfde sig Olaf Haraldsson ut ur Mälaren. [Stockholm]. 1893. Libris 2932943 
 • En inomskärs farled mellan Stockholm och Öregrund. Stockholm. 1885. Libris 2932942 
 • Jernväg norr om Mälaren. Stockholm. 1857. Libris 2932944 
 • Jernvägarne norr om Mälaren. Köping. 1859. Libris 2107132 
 • Jämtland och Medelpad : anteckningar under en resa 1900 : skildrade i bref till Gefleposten. Stockholm: Nord. bokh. 1900. Libris 1663492 
 • Järnvägen Köping-Uttersberg-Riddarhyttan : dess historia. [Köping]: [KUJ museifören.]. 1983[1909]. Libris 439692 
 • Kanal mellan Norrköping och Roxen. Norrköping. 1898. Libris 2932945 
 • Laxåverken : en redogörelse. Uppsala: Almqvist & Wiksell. 1907. Libris 1616241 
 • Letstigen och Svea kanal. [S.l.]. 1904. Libris 3307655 
 • Mina minnen : 1827-1907. 1, 1827-1862. Uppsala. 1907. Libris 1974229 
 • Minnestal öfver Kongl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens två första chefer Axel Erik von Sydow och Johan Otto Modig, hållna i Väg- och vattenbyggnads-klubben. Stockholm. 1894. Libris 2932947 
 • Motala ström och dess dalgång. Norrköping. 1898. Libris 2932948 
 • Mälarens reglering. Stockholm. 1907. Libris 2932949 
 • Mälarens reglering och vattenstånd samt en ny bro öfver Norrström. Uppsala: Akademiska bokhandeln i distr. 1906. Libris 1616242 
 • Mälarens vattenstånd och dess inflytande på helsotillståndet i Stockholm / af G. N. Stockholm. 1894. Libris 2932950 
 • Mälarens vårflöde i år och 1909 : öppet bref till "Fisk". Uppsala: Almqvist & Wiksell. 1910. Libris 1616243 
 • Norrköpings hamnfråga. Norrköping. 1905. Libris 2932951 
 • Norrland : några anteckningar därom under en resa sommaren 1896 skildrade i bref till Nya dagligt allehanda. Stockholm. 1897. Libris 1520035 
 • Nyköpings kanal. Nyköping. 1904. Libris 2932952 
 • Nynäsbanan och Nynäs hamn. Uppsala: Akad. bokh. 1904. Libris 1727861 
 • Något om Arbrå. Uppsala: Almqvist & Wiksell. 1906. Libris 1616244 
 • Något om hamnbyggnaden i Gefle. Uppsala: Akad. bokh. 1904. Libris 1727862 
 • Något om Hjälmare kanal samt Sveriges äldsta kanalkarta. Stockholm: Central-tryckeriet. 1900. Libris 10414590 
 • Något om i Indalsälfven, Ljusnan och Dalälfven rådande hydrografiska förhållanden. Uppsala: Akad. bokh. 1901. Libris 1727863 
 • Något om inlandsbanan. Uppsala: Almqvist & Wiksell. 1906. Libris 1616245 
 • Något om Norrland : dalgången mellan Ljusnan och Hudiksvall samt linspinneriet i Forssa  : skildrade i bref till "Söderhamns tidning". Uppsala. 1902. Libris 2166356 
 • Något om Stockholm. Stockholm: Samson & Wallin. 1880. Libris 1599204 
 • Något om Stockholm : dess utveckling, nya förbindelseleder m. m. Stockholm: Alb. Bonnier. 1899. Libris 1645048 
 • Något om Trollhätte kanal, därvarande vattenkraft samt om Venerns reglering. Upsala. 1902. Libris 22549644. https://runeberg.org/ngmtrollh/ 
 • Något om Vänerns vattenförhållanden : (för Handelstidningen). [Sverige. 1903. Libris 17624963 
 • Några anteckningar om Mälaren och dess vattenstånd af Gustaf Nerman [Ur Ymer H. 4 1897]. [S.l]. 1897. Libris 2642534 
 • Några historiska anteckningar om torfberedning samt om virkes skyddande mot röta. Stockholm. 1902. Libris 10596456 
 • Några minnen från femtio år sedan på Marieberg. Uppsala. 1901. Libris 2932956 
 • Några ord i gaslysningsfrågan. Stockholm: Förf. 1882. Libris 1599202 
 • Några ord i jernvägs-frågan af en man af facket. Stockholm. 1857. Libris 2932957 
 • Om jernvägar i allmänhet, och särskildt om det jernvägssystem, som i tekniskt hänseende torde vara fördelaktigast för Sverige. Stockholm. 1857. Libris 1272109 
 • Om kanaler och slussar : föredrag, hållet i Väg-och Vattenbyggnads-klubben samt försedt med några tilllägg. Stockholm. 1894. Libris 3060481 
 • Om krökningar i kanaler. Stockholm. 1895. Libris 2932958 
 • Om ordnandet af Norrström. Stockholm. 1904. Libris 2932959 
 • Om reglering af Mälarens vattenstånd. Stockholm. 1900. Libris 2932960 
 • Om sjön Östens sänkning : 3. 1-2 troligen ej tr. & troligen ej förf.af Nerman. Örebro. 1889. Libris 2932961 
 • Om utrymmet i Stockholms hamnar samt om Mälarens utlopp. Stockholm: Samson & W. 1867. Libris 1583226. https://stockholmskallan.stockholm.se/post/8220 
 • Pappersmassa och papper : en storartad men hotad industri. Uppsala: Almqvist & Wiksell. 1908. Libris 1616246 
 • Polhems slussar och Trollhätte kanal. Stockholm. 1895. Libris 2932962 
 • Promemoria angående jernväg mellan Oxelösund och Vestmanland. Nyköping. 1862. Libris 2932963 
 • Sju planscher hörande till afhandling om jernvägars anläggning och rörelsemateriel. Stockholm. 1856. Libris 10794826 
 • Sjöfarten på Mälaren. Uppsala: Almqvist & Wiksell. 1911. Libris 1637599 
 • En sjösänkning vid Skebo. Stockholm. 1885. Libris 2932964 
 • Skogstillgångarna i några af Helsinglands socknar. Stockholm. 1897. Libris 10449176 
 • Stockholm 1950 : en drömbild på Kalmar slott / Kalospinterokromatokrene. Stockholm: Nord. bokh. 1897. Libris 18151022  Fulltext: Göteborgs universitetsbibliotek, Litteraturbanken.
 • Stockholm för sextio år sedan och dess framtid : en skildring. Stockholm. 1894. Libris 247087 
 • Stockholms vattenledning sedd från financiel ståndpunkt. Stockholm: Förf :n. 1882. Libris 1599205 
 • Strömsholms kanals historia. Uppsala: Akad. bokh. 1909. Libris 14730521. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:eod-1616247 
 • "Svartbäcksgubbar" förr och nu. Uppsala: Almqvist & Wiksell. 1909. Libris 1616248 
 • Södermalm och ny farled genom Hammarbysjön emellan Saltsjön och Mälaren. Stockholm: Nord. bokh. 1896. Libris 1645050 
 • Södertälje kanals historia. Uppsala: Akademiska bokhandeln. 1912. Libris 1637600 
 • Temnarens sänkning. Jönköping. 1898. Libris 2932965 
 • Till och från Bollnäs : anteckningar under en resa. Stockholm: Sandbergs bokh. 1897. Libris 22550346. https://runeberg.org/ngbollnas/ 
 • Tillgodogörande af Trollhättans vattenkraft : en tvistefråga mellan väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och professor Richert. Stockholm. 1906. Libris 2932966 
 • Timmerflottningen mellan Sverige och Norge. Stockholm. 1905. Libris 2932967 
 • Timmermansorden, dess tomter och framtid. Stockholm: Nordiska bokh. 1897. Libris 1645052 
 • Timmermansorden och Stockholms stad. Uppsala. 1906. Libris 2932968 
 • Tre tal hållna i Timmermansorden arbetsåret 1896 af Gustaf Nerman ... Stockholm. 1897. Libris 9840509 
 • Trollhättans vattenmängd : en hydrografisk studie. Stockholm: Centraltr. 1906. Libris 1616249 
 • Trollhätte kanal : dess bolag samt kanalförslaget Venersborg-Uddevalla. Stockholm: Förf :n. 1896. Libris 1645053 
 • Trollhätte kanal : (För.H.-T.). Göteborg. 1902. Libris 2932969 
 • Trollhätte kanals äldre historia : en kort skildring. Uppsala: Akad. bokh. 1910. Libris 1616250 
 • Vattenkraftstationer vid Elfkarleby och Forssa samt Stockholms stads elektricitetsverk. Stockholm. 1901. Libris 2932970 
 • Visby hamn. Stockholm. 1904. Libris fp57dh9qcvrb1fr0. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:eod-2932971 
 • Vreta-åns sänkning. Stockholm: Bonniers. 1887. Libris 2932972 
 • Vuoksen och Göta älf : Imatra och Trollhättan : en hypografisk studie. Uppsala. 1902. Libris 2171930 
 • Ångermanälfvens flodområde, hydrografi och trävarurörelse m.m. Uppsala. 1903. Libris 2192473 
 • Ännu några ord i gaslysningsfrågan. Stockholm: Förf. 1882. Libris 1599203 

Redaktör

 • Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörvetenskap. Stockholm. 1859-1870. Libris 829079 

Referenser

Vidare läsning

Media som används på denna webbplats

Gustaf Nerman H8D 1912.jpg
Gustaf Nerman (1827-1913) på omslaget till Hvar 8 Dag 1912.