Tullverket

Tullverket
Tullverkets heraldiska vapen
UnderordnadSveriges regering
DepartementFinansdepartementet
Ansvarigt statsrådFinansministern
OrganisationstypTullmyndighet Statlig förvaltningsmyndighet
LedningEnrådighetsmyndighet
KommunStockholm
LänStockholm
Organisationsnr202100-0969
SyfteFörhindra det illegala, förenkla det legala
Inrättad1636
GeneraltulldirektörCharlotte Svensson, generaltulldirektör (2018)
ÖverdirektörJohan Norrman
Antal anställdacirka 2 000 (2020)
InstruktionSFS 2016:1332
Webbplatswww.tullverket.se

Tullverket, ofta kallad Tullen, är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som har till uppgift att kontrollera in- och utförsel av varor över Sveriges gräns. Tullverket ska förhindra smuggling, [1] samla in tull, skatt och andra avgifter för de varor som förs in från länder utanför EU samt uppgifter som ligger till grund för utrikeshandelsstatistiken.

Tullverket är en så kallad enrådighetsmyndighet och leds av en generaltulldirektör. Generaltulldirektören ansvarar inför regeringen för Tullverkets verksamhet. Generaltulldirektör utses av regeringen.

Myndigheten är från 1 oktober 2022 beredskapsmyndighet och ingår i beredskapssektorn ordning och säkerhet.[2]

Historik

Tull har tagits upp i Sverige åtminstone sedan 1100-talet. Först med Axel Oxenstiernas reformer fick tullen en fastare form och 1636 fick Tullverket genom generaltullmästaren Mårten Augustinsson sin första chef. De viktigaste tullarna var Stora sjötullen för utrikeshandeln och den 1622 införda Lilla tullen som togs ut för att föra in varor i städerna, vilka hade monopol på handel. Det handlade främst om importtullar, men från 1500-talet infördes även exporttullar. Under perioderna 1726–1765, 1777–1782 och 1803–1813 var tulluppbörden utarrenderad till ett bolag, Generaltullarrendesocieteten med representanter från de svenska städerna hade att sköta tullväsendet.[3] En generaltulldirektion inrättades 1785, som efter avbrottet 1803–1813 då tulluppbörden åter var utarrenderad fortsatte sin verksamhet till 1824 Generaltullstyrelsen inrättades.[4]

Kustbevakningen tillhörde Tullverket under flera hundra år, men är en egen myndighet sedan 1988.

Verksamhet

Tullverket ansvarar för Sveriges gränsskydd. Tullverket bevakar Sveriges gränser så att inte varor som bland annat narkotika, vapen, alkohol, tobak, växt- och djurarter med mera olagligt förs in eller ut ur landet. Bekämpning av narkotikasmuggling, vapensmuggling, storskalig alkohol- och tobakssmuggling samt ekonomisk och organiserad brottslighet är områden som prioriteras.

Tulltjänstemän har rätt att stoppa personer och bilar vid gränspassage och vid dess närområde samt på samtliga svenska vägar för tullkontroll, punktskattekontroll eller rattfyllerikontroll. Till skillnad från många andra EU-länder har tullen även rätt att göra kontroll vid EU-gräns. Det finns en viss skillnad i lagstödet mellan kontroller från EU-land och icke EU-land. Sedan 2008 får tulltjänstemän även utföra utandningsprov på förare för att kontrollera rattonykterhet.

Geografisk spridning

Tullverkets geografiska indelning.

Tullverket har sedan 2021 ingått i en ny organisation har sedan dess förändrat den geografiska indelningen. Tullverket har infört fyra nya områden som utgör den nya geografiska indelningen. Dessa områden är väst, nord, syd och öst.

OmrådeHuvudortLän
Område VästGöteborgVästra Götalands, Hallands och Jönköpings län.
Område NordHuvudort SaknasGävleborgs, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens, Dalarnas län, Värmlands län, Norrbottens län samt delar av Västra Götalands Län
Område SydMalmöSkånes, Kronobergs, Blekinges och Kalmars län
Område ÖstStockholmStockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebros, Östergötlands, Södermanlands, Gotlands län

Organisation

Tullverket leds av en generaltulldirektör. Myndigheten har även en överdirektör som är generaltulldirektörens ställföreträdare. Sedan 2018 är Charlotte Svensson generalltulldirektör.

Tullverkets kärnverksamhet är organiserad i tio avdelningar. Tullverkets operativa avdelningar är underrättelseavdelningen, kontrollavdelningen, uppbördsavdelningen och tullkriminalavdelningen. Vid varje operativ avdelning finns enheter med ansvar för ett sakområde inom ett visst geografiskt område. De övriga avdelningarna inom Tullverket är ekonomiavdelningen, rättsavdelningen, HR-avdelningen, IT-avdelningen, administrationsavdelningen och kommunikationsavdelningen.

Kontrollavdelningen

Kontrollavdelningen ansvarar för att övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet så att bestämmelser om in- och utförsel följs samt att i samband med detta förebygga, upptäcka, hindra, utreda och beivra tullrelaterad brottslighet. Avdelningen ansvarar även för att utföra kontroller enligt punktskattelagen och enligt lagen om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleri.

Kontrollavdelningen består av fyra områden, varje område inom kontrollavdelningen har inom sitt geografiska område ansvar för gränsskyddsverksamhet och samverkan med andra myndigheter. [5]

Gränsskydd

Gränsskyddsgrupper är den delen av Tullverket som genomför gränskontroll och finns utplacerade över hela landet. Gränskyddsgrupper tillhör kontrollavdelningen. Tulltjänstemän som jobbar i yttre tjänst har bland annat befogenhet att visitera, gripa, beslagta, genomföra husrannsakan eller omhänderta föremål, fordon och personer om det gäller brott mot Smugglingslagen, Tullagen eller den så kallade Inre gränslagen. De får även utföra alkoholutandningsprov och utreda rattfylleri samt drograttfylleri. De bär vanligtvis expanderbar batong, oc-spray, multiverktyg, ficklampa, handskar, kommunikationsradio (Rakel), handfängsel samt skyddsväst. Gränsskyddsgrupperna har bland annat fiberoptik, röntgenutrustning och narkotikasökhundar som hjälpmedel. Gränsskyddsgrupperna arbetar mest uniformerade men ibland också civilklädda.

Områden
OmrådeHuvudortLän
Kontrollenhet VästGöteborgVästra Götalands, Hallands, Värmlands, Jönköpings och Värmlands län
Kontrollenhet NordGävleGävleborgs, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län
Kontrollenhet SydMalmöSkånes, Kronobergs, Blekinges och Kalmars län
Kontrollenhet ÖstStockholmStockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebros, Östergötlands, Södermanlands, Gotlands län

Tullkriminalavdelningen

Tullkriminalen hanterar all förundersökningsverksamhet inom Tullverket. Hos tullkrim finns de tre verksamhetsområdena spaning, utredning grova brott samt utredning mängdbrott. Tullkrim har även en avdelning för it- och teknikcentrum som ansvarar för hemliga tvångsmedel, spaningsteknik och it-forensik. Även tullens laboratorieverksamhet är en del av tullkriminalavdelningen. Till tullkriminalen hör bland annat brottsutredare, analytiker och spanare. Spanarna är beväpnade. [6]

OmrådeHuvudort
Tullkriminalenhet VästGöteborg
Tullkriminalenhet NordUmeå
Tullkriminalenhet SydMalmö
Tullkriminalenhet ÖstStockholm

Underrättelseavdelningen

Tullverkets brottsbekämpning har en underrättelseavdelning som bland annat behandlar tips som inkommer via Narkotikatipset 90114, dit kan man ringa om man vill tipsa om smuggling. Det kan gälla både narkotika och andra varor, till exempel alkohol eller cigaretter.

OmrådeHuvudort
Underrättelseenhet VästGöteborg
Underrättelseenhet NordUmeå
Underrättelseenhet SydMalmö
Underrättelseenhet ÖstStockholm

Uppbördsavdelningen

Uppbördsavdelningen ansvarar för att fastställa och ta ut tullar, moms och andra skatter och avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas och för att kontrollen av bestämmelser om in- och utförselrestriktioner följs i det deklarationspliktiga, legala varuflödet.

Tullklareringsexpeditioner Tullklareringsexpeditioner finns på flera platser i landet och där utförs bland annat tullklarering.

OmrådeHuvudort
Uppbördsenhet VästGöteborg
Uppbördsenhet NordSundsvall
Uppbördsenhet SydMalmö
Uppbördsenhet ÖstStockholm

Källa: [7]

Tulltjänstemanrollen

Tjänstegrader

Huvudartikel: Tullens grader i Sverige

GeneraltulldirektörenÖverdirektörenAvdelningschefer
vid Huvudkontoret
Nationella chefer,
Chef vid Tullskolan
Chef vid
Gränsskyddsavdelningen
och Tullkriminalavdelning
Biträdande chef vid
Gränsskyddsavdelningen
och Tullkriminalavdelning
Vakthavande befälGruppchefStällföreträdande
Gruppchef
Tullinspektör,
mer än 5 års anställning
TullinspektörTullaspirant
under utbildning
 • Generaltulldirektören
 • Överdirektören, avdelningschef för BB (brottsbekämpning) och EH (effektiv handel), chef verksledningsstaben
 • Biträdande avdelningschefer för BB och EH, chef vid kompetenscenter, chef vid nationella enheten
 • Nationella chefer inom kärnverksamhet, säkerhetschef, beredskapschef, chef vid tullskolan, funktionsansvarig, biträdande kompetenscenterchef, chef vid operativ ledning
 • Chef vid gränsskyddsavdelning och tullkriminalavdelning
 • Biträdande chef vid gränsskyddsavdelning och tullkriminalavdelning, sektionschef, tullspecialist, sakkunnig
 • Vakthavande befäl, hundsamordnare vid kompetenscenter
 • Gruppchef, projektledare
 • Ställföreträdande gruppchef
 • Tullinspektör, mer än 5 års anställning
 • Tullinspektör, mindre än 5 års anställning
 • Tullaspirant under utbildning vid Tullverket

För anställning som tullinspektör krävs avklarad grundutbildning på tullskolan och avklarad praktikdel (aspirant).

Användande av våld eller tvång

Tulltjänstemän får enligt Tullagen 4 kap. 2§ använda sig av våld eller tvång för att kontrollera om resenärer resande från tredjeland har fullgjort sin anmälningsskyldighet av varor som omfattas av förbud eller restriktioner

Tulltjänstemän får enligt Polislagen 29§ använda sig av våld eller tvång för att genomföra en tjänsteåtgärd som nämns i Polislagen 10§ för att kontrollera om resenärer resande från annat EU-land har fullgjort sin anmälningsskyldighet av varor som omfattas av förbud eller restriktioner.

Våld mot person får endast användas om tulltjänstemannen möts av motstånd och det med hänsyn till ändamålet med åtgärden är försvarligt. [8]

Tjänstevapen

Tulltjänstemän som arbetar inom brottsbekämpande verksamhet kan ha rätt att inneha och bära tjänstepistol. Tjänstevapnet kan i sådana fall bäras till såväl uniform som civila kläder.[9]

En tulltjänsteman som har tilldelats ett tjänstevapen får endast bära vapnet vid

 1. Målinriktad spaning mot grov brottslighet som Tullverket har att bekämpa, dock inte på färjeterminal, flygplats eller annan liknande plats,
 2. tvångsingripande mot grov brottslighet som Tullverket har att bekämpa,
 3. övningsskjutning eller
 4. genomförande av skjutprov.

Tjänstevapen får endast användas för att förhindrare svårare våld mot tjänstemannen själv eller mot annan, eller för att undanröja ett hot som innebär trängande fara för sådant våld. Vapnet får inte användas som ett medel att genomföra en tjänsteåtgärd eller för att förhindra en gripen person från att fly.

Rattfyllerikontroll

Sedan 1 juli 2008 har tulltjänstemän befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott efter beslut av riksdagen. Tullen utför utandningsprov vid varje tullkontroll av motordrivet fordon med förare när erforderlig teknisk utrustning finns på plats. Tullen använder sig av Dräger Alkoholmätare vid sina kontroller. Tullens befogenheter finns i Lag (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott [10]

Statistik

UtandningsprovFörundersökningarvarav rattfyllerivarav grovt rattfyllerivarav drograttfylleri
201855 1084253272573
201759 3104403472766
201655 7703382852231
201559 9613302692536
201459 3233242663226
201347 2903032542326

Punktskattekontroll

Tullverket har befogenhet att kontrollera fordon på väg, i postförsändelser och på lager för att leta efter punktskattepliktiga varor. Detta för att kontrollera att transporter med sådana varor sker enligt gällande regler. Förare av ett fordon är skyldig att stanna på en tulltjänstemans anmaning. De punktskattepliktiga varor som omfattas av denna kontroll är alkohol, tobak och energiprodukter.

Om en punktskattepliktig vara skulle påträffas och transporten inte sker enligt gällande regler har tulltjänstemannen rätt att omhänderta varorna för skatteutredning. [11]

Tullens befogenheter vid punktskattekontroll finns i svensk författningssamling lag 1998:506[12]

Tullskolan

Tullverket rekryterar och utbildar personal till brottsbekämpningen eller effektiv handel efter behov. Kraven och rekryteringen är detsamma som polisens. Efter lyckad rekrytering anställs man hos Tullverket som tullaspirant och skickas till tullskolan för grundutbildning. Tullaspiranter får till skillnad från polisstudenter betalt under hela utbildningen.

Brottsbekämpning

[13]

Grundutbildningen till brottsbekämpningen som är uppdelad i en teori- och praktikdel(aspirant) är cirka 14 månader. Utbildningen avslutas med 6 månader aspirant.

Grundutbildningen till brottsbekämpningen består till en viss del av följande ämnen:

Effektiv handel

Grundutbildningen: [14]

Grundutbildningen inom effektiv handel är cirka 4-5 månader. Grundutbildningen består av följande ämnen:

 • Tullagstiftning
 • Tullförfaranden
 • Varuklassificering
 • Tullvärde och tullavgifter
 • Frihandel
 • Handelsrestriktioner

Fordon och utrustning

Fordon

Tullens tjänstefordon, Volvo V90 Cross Country.

Svenska tullen använder många olika typer av fordon, bland annat:

Tullverkets utryckningsfordon är utrustade med larmanordning, dvs blåljus och sirener.

Specialfordon

 • Röntgenlastbil [15]

Utrustning

Samtliga tulltjänsteman har ett utrustningsbälte runt midjan. På bältet bär tulltjänsteman sin expanderbar batong, handfängsel, kommunikationsradio (RAKEL), mobiltelefon, pepparspray, visitationsnål, multiverktyg, kil, nycklar och handskar. Tjänstemän på tullkriminalen bär även tjänstevapen, Glock 19.

Utöver det har tulltjänsteman en insatsväska där man har tilläggsutrustning som bland annat skyddsmask 90, spotthuva.

Sökhundar

1967 började Tullverket med att använda sökhundar för att hitta narkotika, på senare år kan sökhundarna också användas till att leta efter narkotika, vapen och ammunition. Tullverket var en av de första myndigheterna i Sverige att börja använda narkotikasökhundar i sin verksamhet. Tullverket har strax utanför Stockholm sin egen hundskola där de utbildar både sina sökhundar och hundförare. En sökhund och en hundförare utgör tillsammans ett hundekipage. Hundekipagen tränas och utbildas speciellt för Tullverkets behov, det tar cirka 5 månader för tullen att utbilda en sökhund. När tullen har färdigutbildat ett hundekipage ska det certifieras, blir inte hundekipaget godkänd vid certifieringen får den genomgå extra utbildningsinsatser. Skulle inte hundekipaget bli godkänd efter extra utbildningsinsatser tas hunden ut ur tjänst permanent. Varje år gör hundekipaget ett så kallat tjänstbarhetsprov som de måste bli godkända på för att få fortsätta jobba. Tullverket har idag ett 50-tal sökhundar.

Hundförare

Tulltjänstemän som är färdigutbildade kan bli hundförare. Hundföraren lever med sin hund även på fritiden och är därför fodervärd och ansvarig för hunden dygnet runt. När hunden pensioneras erbjuds föraren att få hunden som gåva. [16]

Beslagsstatistik

Varje år redovisar Tullverket statistik över olika beslagtagna varor som till exempel narkotika, alkohol, tobak, dopningsmedel och skjutvapen.

Narkotika

Mängd (2020)Antal beslag (2020)Mängd (2019)Antal beslag (2019)Mängd (2018)Antal beslag (2018)
Cannabis/Marijuana744,91 kg1 031356,25 kg1 207242,04 kg1 040
Cannabisharts3 139,16 kg823758,96 kg915684,31 kg815
Amfetamin216,24 kg264333,92 kg417197,14 kg283
Metamfetamin5,06 kg320,56 kg391,09 kg37
Kokain215,8 kg17243 kg225487,8 kg257
Kat, färsk342,62 kg62584,76 kg65307,04 kg36
Kat, torkad3 194,48 kg2734 574,54 kg6231 689,58 kg272
Ecstasy (tabletter)17 148 st12961 260 st18234 798 st196
Ecstasy (pulver)5,05 kg7527,54 kg13211,04 kg121
LSD7 253 st14711 811 st1312 293 st121
Heroin21,7 kg10859,52 kg10070,99 kg97
Opium10,33 kg433,78 kg75,71 kg11
Fentanyl (kg)0,01 kg20,005 kg70,1 kg2
Fentanyl (st)10 st210 st2121 st3
Fentanyl (liter)000,4 l20 l0
Tramadol (kg)N/AN/A0,00003 kg10,0042
Tramadol (tabletter

och kapslar)

382 287 st539973 230 st510495 715 st543
Övrig narkotika och

narkotiska läkemedel

(flytande)

163,6 l20589,87 l41066,02 l197
Övrig narkotika och

narkotiska läkemedel

(pulver)

146,21 kilo729279,81 kg593129,51 kg340
Övrig narkotika och

narkotiska läkemedel

(tabletter och kapslar)

1 469 710 st1 8861 830 225 st1 837669 125 st1 190

kg = kilogram

st = stycken

l = liter

Dopningsmedel

Mängd (2020)Antal beslag (2020)Mängd (2019)Antal beslag (2019)Mängd (2018)Antal beslag (2018)
Dopningsmedel (flytande)20,6 l22125,75 l26937,83 l241
Dopningsmedel (pulver)8,51 kg3658,28 kg12754,29 kg127
Dopningsmedel (tabletter,

vialer och kapslar)

82 583 st46884 349 st311155 533 st252

Läkemedel

Mängd (2020)Antal beslag (2020)Mängd (2019)Antal beslag (2019)Mängd (2018)Antal beslag (2018)
Läkemedel (flytande)18,63 l72248 l9930,72 l135
Läkemedel (pulver)94,63 kg46173 kg159132,4 kg181
Läkemedel (tabletter och

kapslar)

134 125 st447300 310 st257173 768 st268

Alkohol och tobak

Mängd (2020)Antal beslag (2020)Mängd (2019)Antal beslag (2019)Mängd (2018)Antal beslag (2018)
Sprit, över 22 volymprocent73 697 l53246 758 liter52831 731,49 liter383
Starkvin, över 15 men under

22 volymprocent, samt vin,

cider och alkoläsk, över 3,5

men under 15 volymprocent

29 444 l28931 745 liter32434 417,64 liter276
Öl, över 3,5 volymprocent214 187 l393214 772 liter342210 244,80 liter292
Cigaretter, inklusive cigarrer och

cigariller

25 841 643 st59342 465 801 st57123 955 393 st463
Röktobak inklusive vattenpipstobak

och råtobak samt Nikotinhaltiga

produkter

14 334 kg3968 900 kg3429 529,38 kg238
Snus149 kg15390 kg12377,21 kg6

Skjutvapen och farliga föremål

Mängd (2020)Antal beslag (2020)Mängd (2019)Antal beslag (2019)Mängd (2018)Antal beslag (2018)
Skjutvapen142 st5658 st4941 st34
Farliga föremål och

andra vapen

1 563 st8272 876 st1 5113 263 st2 484
Explosiva varor10 528 st465 888 st2528 265 st163
Ammunition38 171 st6813 301 st516 959 st51

[17]

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling består av bindande föreskrifter[18].

Generaltulldirektörer

Se även

Vidare läsning

 • Berggren, Jan (2005). Världskrig, kommunism och nazism i själva verket: aktörer, åsikter och aktioner inom statlig förvaltning under andra världskriget : exempel Tullverket. Stockholm: Carlsson. Libris 9752067. ISBN 91-7203-667-2 
 • Tullverket 1636-1986: en jubileumsbok. Stockholm: Generaltullstyr. 1986. Libris 7262647. ISBN 91-38-09358-8 (inb.) 
 • Tullverket - en myndighet i förändring.. Rapport / Riksdagens revisorer, 99-0371886-1 ; 1995/96:7. Stockholm: Riksdagens revisorer. 1996. Libris 2153980 

Referenser

 1. ^ ”Tullverkets beslag av kokain och amfetamin ökade stort 2022. TT, läst 22 februari 2023.”. https://via.tt.se/pressmeddelande/beslag-av-kokain-och-amfetamin-okade-stort-2022?publisherId=3235930&releaseId=3340769. 
 2. ^ 8b § förordningen (2016:1332) med instruktion för Tullverket och 18, 23 §§ bilaga 1-2 förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap
 3. ^ https://runeberg.org/nfbi/0476.html
 4. ^ [1]
 5. ^ Hedlund, Linda. ”Jobba på kontrollavdelningen”. www.tullverket.se. http://www.tullverket.se/sv/omoss/jobbahososs/jobbapakontrollavdelningen.4.4481397d16411b86465a4f.html. Läst 22 januari 2021. 
 6. ^ Jönsson, Linda. ”Jobba på tullkriminalavdelningen”. www.tullverket.se. http://www.tullverket.se/sv/omoss/jobbahososs/jobbapatullkriminalavdelningen.4.422c8052175b1d82769119e.html. Läst 22 januari 2021. 
 7. ^ Cedås, Linda. ”Organisation”. www.tullverket.se. https://www.tullverket.se/sv/omoss/verksamhetochorganisation/organisation.4.7df61c5915510cfe9e7ee5d.html. Läst 1 juli 2020. 
 8. ^ Riksdagsförvaltningen. ”Tullag (2016:253) Svensk författningssamling 2016:2016:253 t.o.m. SFS 2020:36 - Riksdagen”. www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tullag-2016253_sfs-2016-253. Läst 7 juni 2020. 
 9. ^ ”Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om tjänstepistol”. www.tullverket.se. https://www.tullverket.se/webdav/files/Styrdokument/TFS/2001/2001013.htm. Läst 31 oktober 2020. 
 10. ^ Lindblad, Magnus. ”Rattfyllerikontroller – insatser för ökad vägtrafiknykterhet”. www.tullverket.se. https://www.tullverket.se/sv/omoss/press/faktaomtullverketsverksamhet/rattfyllerikontrollerinsatserforokadvagtrafiknykterhet.4.7df61c5915510cfe9e7ffc7.html. Läst 1 juli 2020. 
 11. ^ Lindblad, Magnus. ”Punktskattekontroll”. www.tullverket.se. https://www.tullverket.se/sv/omoss/press/faktaomtullverketsverksamhet/punktskattekontroll.4.7df61c5915510cfe9e7ffb6.html. Läst 1 juli 2020. 
 12. ^ Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.
 13. ^ Alrup, Malin. ”Brottsbekämpnings grundutbildning”. www.tullverket.se. https://www.tullverket.se/sv/omoss/jobbahososs/jobbainombrottsbekampning/brottsbekampningsgrundutbildning.4.311bf4f016e69d6ea0d6c93.html. Läst 6 juni 2020. 
 14. ^ Alrup, Malin. ”Effektiv handels grundutbildning”. www.tullverket.se. https://www.tullverket.se/sv/omoss/jobbahososs/jobbainomeffektivhandel/effektivhandelsgrundutbildning.4.311bf4f016e69d6ea0d6c9e.html. Läst 6 juni 2020. 
 15. ^ Lindblad, Magnus. ”Tullverkets skannerutrustning”. www.tullverket.se. https://www.tullverket.se/sv/omoss/press/faktaomtullverketsverksamhet/tullverketsskannerutrustning.4.7df61c5915510cfe9e7ffd5.html. Läst 6 juni 2020. 
 16. ^ Lindblad, Magnus. ”Tullverkets sökhundar”. www.tullverket.se. https://www.tullverket.se/sv/omoss/press/faktaomtullverketsverksamhet/tullverketssokhundar.4.7df61c5915510cfe9e7ffdf.html. Läst 2 juli 2020. 
 17. ^ Hedlund, Linda. ”Beslagsstatistik”. www.tullverket.se. https://www.tullverket.se/sv/omoss/press/beslagsstatistik.4.226de36015804b8cf353949.html. Läst 1 juli 2020. 
 18. ^ föreskrifter

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Tull v90.jpg
Författare/Upphovsman: Blåljus karlshamn, Licens: CC0
Tull v90
Tullverket områden.png
Författare/Upphovsman: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Lokal_Profil (Original photo has been edited by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Whiskeyglas into its current form), Licens: CC BY 2.5
Tullverkets geografiska indelning