Fängelse

Château d'If var under lång tid ett ökänt fängelse i Frankrike.
Mount Eden Prison i Auckland, Nya Zeeland.
(c) Foto: Jonn Leffmann, CC BY 3.0
Stängsel, taggtråd och övervakningskameror runtom fångvårdsanstalten i Ystad 2021.
Kriminalvårdsanstalten i Stuttgart.
Stängsel runt en kriminalvårdsanstalt i USA.

Fängelse är en typ av straff i form av frihetsberövande, där den dömde efter dom i domstol låses in under en viss tid. Fängelsestraff anses svårare än böter. Det kan vara tidsbegränsat eller utdömt på livstid. I vissa fall kan bötesstraff omvandlas till fängelse. Straffet regleras i Sverige i Brottsbalken. En dom på högst sex månaders fängelse kan i Sverige i allmänhet verkställas genom intensivövervakning (elektronisk fotboja) istället för att den dömde tas in på anstalt.

Fängelsestraffets syfte

Det finns flera anledningar till att straffa brottslingar till fängelse, bland annat inkapacitering och rehabilitering. Fängelsestraff anses också ha ett preventivt och avskräckande syfte.

Vissa samhällsdebattörer har argumenterat för fängelsernas avskaffande, av både praktiska och moraliska skäl.[1]

Fängelsesystem

Innan fängelser infördes utmättes samhällets straff gentemot delinkventerna omedelbart, antingen genom böter, kropps- eller dödsstraff. Senare tillkom straffarbete vilket i slutet av 1700-talet gradvis övergick i frihetsstraff genom fängelse. Först genomfördes frihetsstraff i gemensamhet. När detta visat sin avigsida infördes isolering i cell. Olika metoder förekom:

 • Philadelphiasystemet med isolering i cell utan arbete och utan andra nöjen än Bibeln
 • Auburnsystemet med arbete under tystnad, även kallat tystnadssystemet
 • Irländska systemet eller progressivsystemet, med en kombination av isolering i cell, arbete till villkorlig frigivning. Fångens flit och uppförande medför hela tiden förmåner[2]

Anstalter

Ett fängelse eller en kriminalvårdsanstalt, numera i Sverige kallad anstalt, är den plats där fängelsestraff verkställs. Anstalten består av låsbara celler, arbetslokaler, fritidsutrymmen och rastgårdar.

Svenska anstalter säkerhetsklassas från 1 till 3, där 1 är den högsta säkerhetsklassen som finns på Kumla, Hall Anstalten Hällby, Anstalten Norrtälje, Anstalten Salberga, Anstalten Tidaholm och Anstalten Saltvik.

Sedan 2019 har anstalter i Sverige varit överfulla. På Högsboanstalten i Göteborg finns 83 celler men 99 intagna. Vilket är ett mönster som går igen i hela landet. Inom fem år (2025) är planen att utöka antalet fängelseplatser med över 1000 platser utöver de 4500 platser som finns idag. Den höga beläggningen i svenska fängelser är ett relativt nytt fenomen. Under hela 2000-talet så har antalet interner på de svenska anstalterna stadigt minskat men 2017 skedde ett trendbrott och antalet interner ökade plötsligt. Detta beror dels på att fler döms idag än tidigare dels på straffskärpningar för till exempel sexualbrott, vapenbrott och narkotikabrott [3]

Privata fängelser

I delar av USA och i Storbritannien förekommer fängelser som i stället för att i traditionell stil drivas direkt av statsmakterna, drivs med privata intressen. Statsmakterna i anslår pengar till finansieringen samt kontrollerar att de följer samma standard som statliga fängelser, till exempel vad gäller celler, mat, arbete, rättigheter och andra förhållanden.

Det första privatägda fängelset i Storbritannien, HMP Wolds, startades 1992.[4]

Livet i fängelse

De intagnas villkor varierar mellan olika länder. Svenska anstalter har egna celler till varje intagen, vissa fängelser med radio och TV Anstalten ger möjlighet till arbete, utbildning, behandlingsprogram och annan verksamhet.[5] Enskilda celler infördes i Sverige under 1800-talet och anses bland annat minska risken för fängelsevåldtäkter[källa behövs]. Man har också möjlighet att ta emot besök och åka på permission. Den intagne har i allmänhet arbetsplikt, vilket i någon mån motsvarar det som tidigare kallades straffarbete (i Finland förr tukthus).

Många intagna är beroende av narkotika. Flera anstalter har avdelningar specialiserade för att behandla narkotikamissbrukare, andra anstalter är inrättade enbart för narkotikaberoende fångar.[6] FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott också behöver speciella skydd för personer HBTQ och med funktionsnedsättning enligt Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Yogyakartaprinciperna.[7]

Sverige

Frihetsberövande i Sverige
Omhändertagande
LOB
Gripande
Anhållande
Häktning
Fängelse
Ungdomshem
Särskilda ungdomshem
SiS
Sluten ungdomsvård
Rättspsykiatrisk vård
LVU
LVM
LPT

I Sverige regleras verkställighet av fängelsestraff i Fängelselagen och handhas av det statliga verket Kriminalvården. Ett fängelsestraff kan vara mellan 14 dagar och livstid. Ungdomar mellan 15 och 17 år som döms för brott med påföljden fängelse döms vanligen till sluten ungdomsvård, som drivs av myndigheten Statens institutionsstyrelse. Barn och ungdomar under 15 år är inte straffbara och kan därför inte dömas till fängelse.[8][9]

Historik

Typritning till cellfängelse framtagen av Carl Fredrik Hjelm på 1840-talet

I äldre tid, då de egentliga straffen var dödsstraff eller kroppsstraff, var fängelserna huvudsakligen förvaringsplatser under rannsakningstiden och i avbidan på straffets verkställande, inte straffmedel i sig själva. De var på landsbygden enkla stockhus ("skemmor"), stundom med en grop under golvet för grövre förbrytare; i städerna och vid slotten användes även torn och källare, där fångarna lämnades i den mest eländiga belägenhet.

Närmast med hänsyn till de stora skaror lösdrivare och tiggare, som i följd av de ständiga krigen alltmer växte, började först i England, i mitten av 1500-talet, och sedermera på andra platser särskilda tukthus inrättas. I Sverige förordnades härom genom 1624 års konstitution mot tiggare och tidstjuvar. Vid denna tid upprättades i Stockholm landets första tukthus, vilket på samma gång var uppfostringsanstalt för vanvårdade barn. Det följdes efter omkring 100 år av ett rasp- och spinnhus (vid Stockholm på Långholmen) och sedermera av andra sådana i Göteborg och Norrköping. Dessa anstalter blev småningom använda huvudsakligen för kvinnliga förbrytare, under det att grövre manliga brottslingar, som lyckats undgå dödsstraffet, i stället sändes till fästningarna för att sysselsättas med fortifikationsarbeten. Sålunda uppkom fästningsfängelser, såsom Marstrands eller Karlstens, Nya Älvsborgs m. fl. Då lagstiftningen började använda även kortare frihetsstraff, avtjänades dessa vid slotten i länsstäderna; och på detta sätt uppstod länsfängelser och kronohäkten. Därtill förekom stads- och häradshäkten för rannsakningsfångar samt gäldstugor för bysatta personer. Fångbehandlingen var allestädes föga berömvärd.

Cellfängelserna

I slutet av 1700-talet var samhället satt i förvandling och även fångvården berördes av upplysningens idéer. Denna medförde en långsam åsiktsförändring kring fångvården och hur fångar skulle behandlas och en fullständig omorganisation av fängelseväsendet. Under 1800-talet uppfördes i västvärlden nya fängelsebyggnader, där fångarna fick en drägligare tillvaro. Principen att i möjligaste mån undvika fångarnas samvaro med varandra ledde till det så kallade cellsystemet, enligt vilket fångarna skulle hållas i enrum både natt och dag. Man införde även ett blandat system, där fångar med längre strafftid hölls i cell om natten och på dagtid fick arbeta och umgås med andra fångar.

I Sverige fattade 1844 års riksdag beslut om att varje län skulle ha ett cellfängelse. År 1857 beslutade Sveriges riksdag att den som dömdes till straffarbete eller till fängelse i minst två år skulle sitta av det som cellstraff.[10]. 28 maj 1867 fastställdes i Kongl. Majt:s nådiga Reglemente för Läns- och Krono-cellfängelserna i Riket hur anstalterna och deras verksamhet skulle organiseras[11].

Nybyggda cellfängelser 1846-1914
FängelseÖppnat årLjusa cellerMörka cellerKostnad krStängt år. Bevarat?
Länscellfängelset i Stockholm1846903228 2511897. Rivet 1898
Länscellfängelset i Linköping18461023189 4081966. Rivet 1969
Länscellfängelset i Kristianstad1846903145 3042013. Bevarat
Länscellfängelset i Karlstad1847783205 7571968. Bevarat
Länscellfängelset i Gävle1847
Tillbyggnad 1885
66
27
3133 874
51 000
1986. Bevarat
Länscellfängelset i Falun1849653?1995. Bevarat
Länsfängelset i Växjö1848903143 7881995. Bevarat
Länsfängelset i Mariestad1848966137 3322010. Bevarat
Kronohäktet på Långholmen1850
Tillbyggnad 1867
Tillbyggnad 1886
60
30
113
-51 2881975. Delvis rivet
Länsfängelset i Vänersborg1851905205 8911995. Bevarat
Länsfängelset i Karlskrona1851905198 7132010
Rannsakningsfängelset vid Myntgatan, Stockholm185214720255 0001911. Rivet 1929
Kronohäktet i Eskilstuna185222-28 3481926. Rivet 1927
Länsfängelset i Kalmar18521025141 120I bruk
Kronohäktet i Karlshamn185432-34 6331936. Bevarat
Länsfängelset i Malmö18551025135 640Länsfängelseanläggningen på Malmöhus togs ur bruk 1914 och revs 1937 efter att ha använts till annat.
Länsfängelset i Luleå1856
Tillbyggnad 1892
17
20
36 495
64 000
1979. Bevarat
Kronohäktet i Varberg185624-27 5101931. Bevarat
Länsfängelset i Västerås1857665117 4271998. Bevarat
Länsfängelset i Göteborg18571025192 3401907. Rivet 1972
Länsfängelset i Halmstad185834-58 0731990. Bevarat
Länsfängelset i Visby185934-66 7181998. Bevarat
Länscellfängelset i Örebro1859905172 8351967. Rivet 1972
Kronohäktet i Norrtälje185916-43 1001936. Bevarat
Länscellfängelset i Jönköping1859905153 258Rivet 1974
Kronohäktet i Umeå186124-65 8011981. Bevarat.
Länscellfängelset i Östersund186134-81 7251969. Rivet 1970
Länsfängelset i Härnösand1861542127 197I bruk
Länscellfängelset i Uppsala1862665140 4691998. Bevarat
Länsfängelset i Nyköping186246-93 8731985. Bevarat
Kronohäktet i Norrköping186236-66 9001910. Delvis rivet
Kronohäktet i Uddevalla186334-70 2491936. Rivet 1973
Kronohäktet i Haparanda186516-38 000Brunnet 1887. Nybyggnad 1888. I bruk
Kronohäktet i Hudiksvall186924-60 4031996. Bevarat
Kronohäktet i Västervik187154-82 2172007. Bevarat
Centralfängelset i Göteborg (Nya Varvet)1875502361907.
Malmö centralfängelse (Malmöhus)1876137304Centralfängelseanläggningen på Malmöhus togs ur bruk 1914, återanvändes 1919–1921 och revs i slutet av 1920-talet
Kronohäktet i Ystad187854-130 0001984. Bevarat
Kronohäktet i Sundsvall187953-174 0001946. Rivet 1959
Centralfängelset på Långholmen1880208300?1975. Delvis rivet
Kronohäktet i Landskrona188132-30 0001940. Bevarat
Östermalmsfängelset18981123269 0211924. Rivet 1968
Centralfängelset Härlanda1907170700 0001997. Bevarat
Kronohäktet i Karlskrona191134-?Militärhäkte beläget på Stumholmen. I bruk in på 1960-talet. Del av Unescos världsarv Örlogsstaden Karlskrona. Bevarat.
Centralfängelset i Malmö1914180?730 0002016. Bevarat

Finland

I Finland kan fängelsestraff vara villkorligt eller ovillkorligt. Om straffet håller högst två år kan domen vara villkorlig, om gärningsmannens tidigare brottslighet inte kräver ett ovillkorligt straff. När villkorligt fängelse döms ut, skjuts verkställigheten av straffet upp för en prövotid som är minst ett och högst tre år. Om den dömde begår under prövotiden ett brott för vilket han eller hon enligt domstolens prövning borde dömas till ovillkorligt fängelse eller kombinationsstraff kan domstolen bestämma att ett villkorligt fängelsestraff ska verkställas, det vill säga man tvinga att avtjäna det i ett fängelse.[12]

Ovillkorligt fängelse används vanligen om brottet har varit så allvarligt att straffet skall vara längre än två år eller gärningsmannen har begått nya brott under sin prövotid. I normala fall friges fången villkorligt om han eller hon har avtjänat två tredjedelar av straffet. Om fången inte har varit i fängelse under fem år före brottet friges han eller hon villkorligt när hälften av straffet har avtjänats. Om fången var under 21 års ålder när brottet begicks, friges han eller hon villkorligt när 1/3 av straffet har avtjänats, över 21 om han eller hon har inte varit i fängelse under fem år före brottet, friges han eller hon villkorligt när hälften av straffet har avtjänats.[12] Straffet avtjänas i stängd eller öppen anstalt; vid bedömningen av anstalt ska fångens förmåga att anpassa sig till fängelseomständigheter först bedömas.[13]

Även i Finland kan ett fängelsestraff vara mellan 14 dagar och livstid. Ungdomar mellan 15 och 17 år skall dömas i mindre skala, och bara vid synnerliga skäl dömas till ovillkorligt fängelsestraff. Barn under 15 år är inte straffbara och kan därför inte dömas till fängelse.[12]

Se även

Referenser

 1. ^ Against Prisons Arkiverad 25 oktober 2011 hämtat från the Wayback Machine., Catherine Baker. Hämtad 10 januari 2011 (tidigare version hämtad 15 oktober 2007).
 2. ^ Svensk uppslagsbok 10. Malmö 1932
 3. ^ https://www.dn.se/nyheter/sverige/overfullt-pa-svenska-fangelser-vi-planerar-for-baracker/
 4. ^ HMP Wolds: About Wolds, läst 28 augusti 2012
 5. ^ Kriminalvården”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 25 oktober 2009. https://web.archive.org/web/20091025083513/http://www.kriminalvarden.se/sv/Fangelse/Arbete-klientutbildning-och-behandling/. Läst 19 november 2009. 
 6. ^ Kriminalvården”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 25 oktober 2009. https://web.archive.org/web/20091025083518/http://www.kriminalvarden.se/sv/Fangelse/Arbetet-mot-narkotika/. Läst 19 november 2009. 
 7. ^ Handbook on prisoners with special needs, pp. 47-48 och 110
 8. ^ ”Fängelse”. Kriminalvården. Arkiverad från originalet den 29 juni 2019. https://web.archive.org/web/20190629190021/https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/fangelse/. Läst 6 november 2016. 
 9. ^ ”Unga i fängelse”. Brottsrummet, BRÅ. Arkiverad från originalet den 6 november 2016. https://web.archive.org/web/20161106185505/http://www.brottsrummet.se/sv/unga-i-fangelse. Läst 6 november 2016. 
 10. ^ Nerikes Allehanda 9 december 2010: Örebrofrågan: Fängelset som låg mitt i stan Arkiverad 20 november 2011 hämtat från the Wayback Machine., läst 13 juli 2013
 11. ^ Mentzer, Arvid von (1878). Handbok för cellfängelse-föreståndare. Karlstad. Libris 2910132 
 12. ^ [a b c] ”Strafflag 39/1889”. https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001. 
 13. ^ ”Fängelselag 767/2005”. https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2005/20050767. 

Källor

 • Åman, Anders (1976). Om den offentliga vården : byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen  : en arkitekturhistorisk undersökning. Stockholm: Sveriges arkitekturmuseum. Libris 7258267. ISBN 91-38-02839-5 
 • Fängelse i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1908)

Vidare läsning

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Svenskt Länscellfängelse resp. Kronohäkte.jpg
Svenskt Länscellfängelse resp. Kronohäkte. Typritning enligt Philadelfiamodellen från 1840-talet framtagen av arkitekten vid Fångvårdsstyrelsen Carl Fredrik Hjelm
Mount Eden Prison Frontage.jpg
Northern frontage (railroad side) of the older section of Mount Eden Prisons, Auckland City, New Zealand.
Ambox globe content.svg
A globe icon in the Ambox-content style. This icon is used for important issues relating to the world and for stating the bias of worldwide information.
20030614-204 Marseille Château d'If From Ferry.jpg
Författare/Upphovsman: wpopp, Licens: CC BY-SA 3.0
Marseille, Château d'If, as seen from ferry.
Anstalten Ystad - 2021.jpg
(c) Foto: Jonn Leffmann, CC BY 3.0
Fångvårdsanstalten i Ystad 2021.