Brottsbalken

Brottsbalken (1962:700) (BrB) är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige. Den trädde i kraft den 1 januari 1965 och ersatte då 1864 års strafflag. Brottsbalken består av tre avdelningar:

De olika brotten i brottskatalogen omfattar en normalnivå och i anslutning till detta ofta ett grovt brott och ett ringa brott. Som exempel kan nämnas stöld. Kriterier för att en stöld ska bedömas som grov är att den skett efter intrång i bostad, avsett sak som någon bar på sig, gärningsmannen varit försedd med vapen, sprängämne eller annat dylikt hjälpmedel, gärningen eljest varit av särskilt farlig eller hänsynslös art alternativt gärningen avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada.[4] Om stölden med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet är att anse som ringa, döms för ringa stöld (tidigare benämnt snatteri innan en lagändring 2017). Vissa brott, exempelvis djurplågeri och falsk tillvitelse, har endast en normalnivå och saknar en grov variant av brottet.

Avdelningarna

Första avdelningen

1 kap. Om brott och brottspåföljder

2 kap. Om tillämpligheten av svensk lag

Andra avdelningen

3 kap. Om brott mot liv och hälsa

4 kap. Om brott mot frihet och frid

5 kap. Om ärekränkning

6 kap. Om sexualbrott

7 kap. Om brott mot familj

8 kap. Om stöld, rån och andra tillgreppsbrott

9 kap. Om bedrägeri och annan oredlighet

10 kap. Om förskingring, annan trolöshet och mutbrott

11 kap. Om brott mot borgenärer m.m.

 • 1 § Oredlighet mot borgenärer
 • 2 § Försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning
 • 3 § Vårdslöshet mot borgenär
 • 4 § Otillbörligt gynnande av borgenär
 • 5 § Bokföringsbrott
 • 6 § Försök till brott enligt 1 §
 • 7 § Om gäldenär
 • 8 § Åtalsangivelse

12 kap. Om skadegörelsebrott

13 kap. Om allmänfarliga brott

14 kap. Om förfalskningsbrott

15 Kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga

16 kap. Om brott mot allmän ordning

17 kap. Om brott mot allmän verksamhet m.m.

18 kap. Om högmålsbrott

19 kap. Om brott mot Sveriges säkerhet m.m.

20 kap. Om tjänstefel m.m.

 • 1 § Tjänstefel
 • 2 § Upphävd genom lag (2012:301)
 • 3 § Brott mot tystnadsplikt
 • 4 § Avskilja myndighetsutövare
 • 5 § Åtalsangivelse
 • 6 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 7 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 8 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 9 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 10 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 11 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 12 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 13 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 14 § Upphävd genom lag (1975:667)
 • 15 § Upphävd genom lag (1975:667)

21 kap. Om brott av krigsmän

 • 1 § Kapitlet tillämpas när riket är i krig
 • 2 § Regeringen föreskriver när riket ej längre är i krig och tillämpning av 1 § ej längre gäller
 • 3 § Vilka krigsmän som tillämpas av kapitlet
 • 4 § Vilka krigsfångar som tillämpas av kapitlet
 • 5 § Lydnadsbrott
 • 6 § Grovt lydnadsbrott
 • 7 § Rymning
 • 8 § Våld eller hot mot förman
 • 9 § Samröre med fienden
 • 10 § Undergrävande av stridsviljan
 • 11 § Försummande av krigsförberedelse
 • 12 § Obehörig kapitualtion
 • 13 § Stridsförsumlighet
 • 14 § Tjänstebrott
 • 15 § Försöksbrott
 • 16 § Om främmande makt

22 kap. Om landsförräderi m.m.

 • 1 § Landsförräderi
 • 2 § Landssvek
 • 3 § Landsskadlig vårdslöshet
 • 4 § Ansvarsfrihet enligt 1-3 §§
 • 5 § Ryktesspridning till fara för rikets säkerhet
 • 6 § Upphävd genom lag (2014:407)
 • 6 a § Olovlig befattning med kemiska vapen
 • 6 b § Olovlig befattning med minor
 • 6 c § Olovlig kärnsprängning
 • 7 § Försöksbrott
 • 8 § Upphävd genom lag (2014:407)
 • 9 § Om brott mot stat som är förbunden med riket
 • 10 § Tillämpning av kapitel 19, 21 och 22
 • 11 § Om främmande makt

23 kap. Om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott

24 kap. Om allmänna grunder för ansvarsfrihet

 • 1 § Nödvärn
 • 2 § Laga befogenhet att bruka våld
 • 3 § Laga befogenhet att bruka våld vid myteri
 • 4 § Nöd
 • 5 § Ansvarsfrihet för den som kommer till hjälp
 • 6 § Excess
 • 7 § Samtycke
 • 8 § Förmans order
 • 9 § Straffrättsvillfarelse

Tredje avdelningen

25 kap. Om böter m.m.

26 kap. Om fängelse

27 kap. Om villkorlig dom

28 kap. Om skyddstillsyn

29 kap. Om straffmätning och påföljdseftergift

30 kap. Om val av påföljd

31 kap. Om överlämnande till särskild vård i vissa fall

32 kap. Om överlämnande till särskild vård för unga

33 kap. Om avräkning av anhållnings- och häktestid m.m.

34 kap. Vissa bestämmelser om sammanträffande av brott och förändring av påföljd

35 kap. Om bortfallande av påföljd

36 kap. Om förverkande av egendom, företagsbot och annan särskild rättsverkan av brott

37 kap. Om nämnderna

38 kap. Rättegångsbestämmelser m.m.

Noter

 1. ^ Första avdelningen Brottsbalken (1962:700)
 2. ^ Andra avdelningen Brottsbalken (1962:700)
 3. ^ Tredje avdelningen Brottsbalken (1962:700)
 4. ^ https://lagen.nu/1962:700#K8P4

Se även

Externa länkar