Åklagardistrikt

Åklagardistrikt var en i Sverige 1965-1996 använd indelning av rikets åklagarväsende. Åklagardistrikten ersatte de tidigare landsfiskalsdistrikten (huvudsakligen på landsbygden, men även en del städer) samt i en del städer, stadsfiskaler och andra åklagare. Inom varje åklagardistrikt fanns en distriktsåklagare som var chefsåklagare.[1] Från 1985 låg åklagardistrikten under åklagarregionerna.

När åklagardistrikten inrättades 1 januari 1965 låg de under länsåklagarmyndigheterna och länsåklagarna, förutom Stockholms, Göteborgs och Malmö åklagardistrikt som inte ingick i länsåklagarmyndigheternas verksamhetsområde. Chefen för åklagarmyndigheterna Stockholms, Göteborgs och Malmö åklagardistrikt hade titeln överåklagare.[2]

Källor

  • Svensk författningssamling 1964:345: Kungl. Maj:ts kungörelse om rikets indelning i åklagardistrikt; given Stockholms slott den 29 maj 1964.
  • Lag (1964:323) om fullgörande av vad som åligger landsfogde m.fl.
  • Svensk författningssamling 1964:739: Kungl. Maj:ts åklagarinstruktion, given Stockholms slott den 29 oktober 1964.
  • Åklagarförordning (1996:205), läst 2023-07-05

Noter