Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige i Halmstad 1927.

Stadsfullmäktige var från 1863 till och med 1970 det högsta beslutande valda organet i en stad i Sverige och ersatte allmän rådstuga. Vid kommunreformen 1971 ersattes stadsfullmäktige i likhet med motsvarande organ i tidigare landskommuner och köpingar, kommunalfullmäktige, av kommunfullmäktige.

Stadsfullmäktige infördes med det att 1862 års kommunalförordningar trädde i kraft, men inrättandet var då frivilligt för alla städer med under 3 000 innevånare. I flera städer var därför även fortsatt allmän rådstuga det högsta beslutande organet. Under slutet av 1800-talet infördes dock stadsfullmäktige i de flesta städer och 1917 hade nästan alla städer infört stadsfullmäktige.[1] År 1955 blev stadsfullmäktige obligatoriskt.[2]

Förhållanden i Finland

I Finland finns en passus i 2015 års kommunallag (§ 4 andra stycket) med följande lydelse: ”Kommunen kan använda benämningen stad när den anser sig uppfylla de krav som ställs på ett stadssamhälle.”[3] Därav följer att benämningen stadsfullmäktige fortfarande används i Finland.[4] Lagtexten (§ 14) anger dock endast formen "fullmäktige".

Källor

  1. ^ Stadsfullmäktige i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1917)
  2. ^ Nationalencyklopedin DVD-ROM (uppslagsord Stadsfullmäktige)
  3. ^ Kommunallag (410/2015). Finlex.
  4. ^ Stadsfullmäktige i Uppslagsverket Finland (webbupplaga, 2012). CC-BY-SA 4.0

Media som används på denna webbplats

Halmstads år 1927 nyvalda stadsfullmäktige (ur Halländsk årsbok 1927).jpg
Halmstads år 1927 nyvalda stadsfullmäktige. Sittande från vänster: fruarna Hofstedt och Abrahamsson, fröken Lindström, t. f. borgmästare Fogelklou, stadsf:s v. ordf. O Brodin. Sittande vid bordet Stadsfullm, ordf; rektor E. Hernqvist; Sittande till höger: stadsombudsman Rydell, K. A. Johansson, fröknarna Lundberg och Allinger, Wahlbeck och Holmqvist; Stående från vänster: O. F. Jansson, Olof Persson, Herman Bengtsson, Engström, Ivan Bengtsson, Edv. Pettersson, Artur Karlsson, Grahn, Edv. Jansson, Hammarskjöld, Wallberg, Lindström, Wendt, Grönqvist, Georg Swensson, Thimoteusson, Oscar Jönsson, Gottfrid Svensson, Ernst R. Andersson, Gräslund, Ernst Lindqvist, John Persson, Joh. Carlsson, C. A. Carlsson, Hillgård, Ad. Svensson, Tjellander och Emil Bengtsson, På bilden saknas Linder och Karl Larsson, vilka voro frånvarande vid sammanträdet, då fotot togs.